Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-3 2018-02-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 20 d. Nr. T-3

Šiauliai

 

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti pridedamus:

            1.1. 2018 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą: 38 266 185,87 eurus pajamų, 1 896 346,52 eurus apyvartos lėšų likučių 2018 m. sausio 1 d. ir 41 041 132,39 eurus asignavimų.  Asignavimai viršija pajamas ir apyvartos lėšų likučius 2018 m. sausio 1 d. 878 600 eurų;

            2018 m. spalio 9 d. šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-268 redakcija

            2018 m. lapkričio 13 d. šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-311 redakcija

 

1.2. asignavimus iš apyvartinių lėšų 2018 m. sausio 1 d. likučio;

            1.3. 2018 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti asignavimus;

            1.4. 2018 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus specialios tikslinės dotacijos  ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti;

            1.5. 2018 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus pagal valstybės funkcijas.

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2018 m. išlaidų sąmatas numatyti reikiamų asignavimų dalį 2017 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

3. Įpareigoti asignavimų valdytojus, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

            4. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių, gavus iš valstybės institucijų ir įstaigų dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslinti patvirtintą savivaldybės biudžetą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-268 - 2018-10-09
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-3 ,,DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-311 - 2018-11-13
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-3 ,,DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento priedai:
T-3 - DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Į pradžią