Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-69 2017-10-27
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ ARBA DALININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PRAŠYMŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS, PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio        d. Nr. M-

Šiauliai

 

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16, 17 punktais:

            1. T v i r t i n u Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų prašymų, susijusių su darbo santykiais, pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

            2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės mero 2015 m. rugsėjo 22 d. potvarkį Nr. M-62 „Dėl Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, veiklos priežiūros ir koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

            Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Antanas Bezaras

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės mero

2017 m. spalio      d. potvarkiu Nr. M-

BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ ARBA DALININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PRAŠYMŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS, PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų  prašymų, susijusių su darbo santykiais, pateikimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja biudžetinių ir viešųjų įstaigų (toliau – įstaigos) direktorių prašymų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, pateikimo tvarką.

2. Šis tvarkos aprašas netaikomas viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, direktoriams, jeigu įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas suteikė įgaliojimus kitam asmeniui priimti sprendimus dėl direktoriaus darbo teisinių santykių.

3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA

 

4. Įstaigos direktorius, išskyrus švietimo įstaigos direktorių, prašymą dėl atleidimo iš pareigų ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų pateikia Savivaldybės merui, o švietimo įstaigos direktorius prašymą dėl atleidimo iš pareigų ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki artimiausio Savivaldybės tarybos posėdžio pateikia Savivaldybės merui.

5. Įstaigos direktorius, norintis išeiti atostogų ir (ar) pateikti kitus su darbo santykiais susijusius prašymus, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikia prašymą Savivaldybės merui, kuris turi būti suderintas su įstaigos veiklą kuruojančio struktūrinio padalinio vadovu ar tarnautoju.

6. Įstaigos direktorius, norintis vykti į tarnybinę komandiruotę, turi ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas pateikti prašymą, suderintą su įstaigos veiklą kuruojančio struktūrinio padalinio vadovu ar tarnautoju, Savivaldybės merui. Įstaigos direktoriui dienpinigiai ir komandiruotės išlaidos apskaičiuojamos ir mokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nustatyta tvarka.

6. Prašyme dėl vykimo į tarnybinę komandiruotę privalo būti nurodyta:

6.1. kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal trukmė;

6.2. jeigu kelionė vyks po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną – ar suteikti tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės, ar šis poilsio laikas turi būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko;

6.3. jei darbo laiko režimas tarnybinės komandiruotės metu skiriasi nuo nustatyto darbo grafiko – būtina nurodyti būsimą darbo grafiką tarnybinės komandiruotės metu;

6.4. iš kokių įstaigos biudžeto (programos) lėšų (mokinio krepšelio lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, konkretaus vykdomo projekto programos lėšų, įstaigos gautų pajamų, apskaitomų konkrečioje programoje, valstybės tikslinių lėšų ir pan.) bus apmokomi dienpinigiai ir  komandiruotės išlaidos. Jeigu teisės aktai nustato, kad vienos komandiruotės išlaidos apmokamos iš vienų įstaigos biudžeto (programos) lėšų, o kitos – iš kitų biudžeto (programos) lėšų, tai prašyme privalo būti detalizuotas komandiruotės išlaidų apmokėjimas pagal įstaigos biudžeto (programos) lėšas. Prie prašymo turi būti pridėti komandiruotės tikslą įrodantys dokumentai (kvietimas, seminaro programa ir pan.)

7. Švietimo įstaigų direktorių prašymai turi būti suderinti su Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriumi ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjumi.

8. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje yra įforminamas Savivaldybės mero rezoliucija, patvirtinančia, kad prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas, o siuntimas į tarnybinę komandiruotę ilgiau nei vienai darbo dienai bei  siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai į užsienio valstybes įforminamas Savivaldybės mero potvarkiu.      

 9. Įstaigos direktorius privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priėmimo į pareigas arba pasikeitus aplinkybėms pateikti prašymą Savivaldybės merui dėl darbo grafiko nustatymo ar jo pakeitimo, pridedant numatomą darbo grafiką suderintą su įstaigos veiklą koordinuojančio struktūrinio padalinio vadovu arba tarnautoju. Įstaigos direktorius gali neteikti tokio prašymo Savivaldybės merui, jeigu įstaigos darbo laikas yra nuo 8.00 val. iki 17.00 val. ir jo darbo laikas sutampa su šiuo įstaigos darbo laiku.

10. Įstaigos direktorių, išskyrus švietimo įstaigų direktorių skyrimą į pareigas ir atleidimą iš jų, darbo santykiai įforminami mero potvarkiu, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Tvarkos aprašas papildomas arba keičiamas Savivaldybės mero potvarkiu.

12. Tvarkos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

13. Jei viešosios įstaigos, kurią įsteigė daugiau kaip vienas steigėjas, teisės aktai nustato kitokį viešosios įstaigos vadovo darbo santykių įforminimą, tai šis tvarkos aprašas taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams bei dalininkų priimtiems sprendimams.

          14.Tvarkos aprašo normos, prieštaraujančios galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams, netaikomos, kol bus pakeistos Savivaldybės mero potvarkiu.

 

________________________________

 

Į pradžią