Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-1137 2017-08-07
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS<br> VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2017 m. rugpjūčio 7  d. Nr. A-1137

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu bei atsižvelgdama į Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktą:

1.Tvirtinu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. A-131 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                             Ingrida Venciuvienė

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7  d.

įsakymu Nr. A-1137

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO tVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Pirkimų organizavimo tvarkos aprašas / Aprašas) tikslas – nustatyti Perkančiosios organizacijos vykdomų viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo sistemą, užtikrinančią vykdomų pirkimų teisėtumą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi, strateginių ir kitų Perkančiosios organizacijos veiklos planų įgyvendinimą, sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi.

2.    Siekiant užtikrinti tinkamą pirkimų proceso valdymą, identifikuoti galimas klaidas ar pažeidimus bet kuriame pirkimų proceso etape, užkirsti jiems kelią ateityje, pirkimų organizavimas apima visą pirkimų procesą, įskaitant Perkančiosios organizacijos poreikių formavimą, pirkimų planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą.

3.    Planuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis ir nustatydama pirkimų kontrolės priemones, Perkančioji organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais įstatymais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas), kitais Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais pagal Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą sąrašą, kurio forma pateikiama šio Aprašo 1 priede.

4.    Organizuojant pirkimus Perkančiojoje organizacijoje, turi būti racionaliai naudojamos Perkančiosios organizacijos lėšos ir valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), darbo laikas, laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

5.    Pirkimų organizavimo tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1.       Mažos vertės pirkimo pažyma (arba Tiekėjų apklausos pažyma) – Perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, mažos vertės pirkimo atvejais pildomas pirkimo organizatoriaus ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

5.2.       Perkančiosios organizacijos pirkimų vidaus kontrolė – Perkančiosios organizacijos vadovo sukurtos vidaus kontrolės sistemos dalis, kuria siekiama identifikuoti galimas klaidas ar pažeidimus bet kuriame pirkimų proceso etape, užkirsti jiems kelią ateityje bei užtikrinti su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą ir tinkamą Perkančiosios organizacijos pirkimų vykdymą.

5.3.       Pirkimų iniciatorius – Perkančiosios organizacijos padalinys, atstovaujamas padalinio vadovo arba kito darbuotojo, jei padalinio nėra – valstybės tarnautojas (darbuotojas), kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų. Pirkimų iniciatorių ir jiems atstovaujančių asmenų sąrašą įsakymu tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas. Pirkimų iniciatoriui atstovaujančiu asmeniu skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys. Pirkimo iniciatoriui atstovaujantis asmuo privalo pasirašyti Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu patvirtintos formos nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, kuris nedelsiant perduodamas Viešųjų pirkimų skyriui. Šiame Apraše nurodyti Pirkimų iniciatoriaus veiksmai turi būti suprantami ir kaip Pirkimų iniciatoriui atstovaujančio asmens veiksmai;

5.4.       Pirkimų organizatorius – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris, Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka, pagal tiesioginę Perkančiosios organizacijos vadovo ar Pirkimo iniciatoriaus užduotį, organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokių pirkimų neturi atlikti Viešojo pirkimo komisija;

5.5.       Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo – darbuotojas, kuris įgyvendina ir vykdo pirkimo sutartį, nurodytas pirkimo sutartyje ir dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (toliau – DVS „@vilys“) registruojant pirkimo sutartį. Šias funkcijas atlieka Pirkimų iniciatorius, jeigu nepaskiria kito jam pavaldaus darbuotojo atsakingu už pirkimo sutarties vykdymą;

5.6.       Pirkimų organizavimas – Perkančiosios organizacijos vadovo veiksmai, kuriant sistemą, apimančią atsakingų asmenų paskyrimą, jų funkcijų, teisių, pareigų ir atsakomybės nustatymą, kuria siekiama tinkamo pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir žmogiškuosius išteklius;

5.7.       Pirkimų planas Perkančiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas;

5.8.       Pirkimų suvestinė – Perkančiosios organizacijos parengta informacija apie biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus, įskaitant pirkimus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje (toliau – vidaus sandoriai). Ši informacija kasmet iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų planą – nedelsiant, turi būti paskelbta CVP IS ir Perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje;

5.9.       Pirkimų žurnalas – Perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti Perkančiosios organizacijos atliktus pirkimus;

5.10.        Prekių, paslaugų ar darbų poreikio sąrašas (toliau – Pirkimų sąrašas) – Pirkimų iniciatoriaus parengta susisteminta informacija apie ateinančiais biudžetiniais metais reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus, įskaitant ir vidaus sandorius, registruota DVS „@vilys“;

5.11.        Prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo (toliau – prevencinę kontrolę atliekantis asmuo) – Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas ar struktūrinis padalinys, Perkančiosios organizacijos vadovo nustatyta tvarka vykdantis išankstinę pirkimo proceso procedūros stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, taip pat prevencinę Perkančiosios organizacijos sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę;

5.12.        rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus (įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas ir įmones), jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti;

5.13.        už Perkančiosios organizacijos administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakingas asmuo (toliau – CVP IS administratorius) – Perkančiosios organizacijos vadovo įgaliotas Perkančiosios organizacijos darbuotojas, turintis teisę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarkyti duomenis apie Perkančiąją organizaciją ir jos darbuotojus (pirkimų specialistus, Ekspertus ir kt.);

5.14.        už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo – Perkančiosios organizacijos struktūrinis padalinys (Viešųjų pirkimų skyrius), atsakingas už pirkimų organizavimo tvarkos nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo nustatymą Perkančiojoje organizacijoje, Perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, parengimą, derinimą ir paskelbimą, taip pat kitų Perkančiosios organizacijos dokumentų, privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą;

5.15.        už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingas asmuo – Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano bei pirkimų suvestinės sudarymą ir jų paskelbimą, o taip pat už pirkimų apskaitą;

5.16.        už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu atsakingas asmuo – Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, kuriam viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, atliekanti centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo CPO.lt™ (toliau – CPO elektroninis katalogas). Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo procedūrų vykdymas per CPO yra automatizuotas, t. y. asmuo, pildantis užsakymą CPO elektroniniame kataloge, neturi jokių kontaktų su tiekėjais ir poveikio pirkimo procesui, už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu atsakingu asmeniu gali būti paskirtas ir Pirkimų iniciatoriui atstovaujantis asmuo;

5.17.        už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Pirkimų iniciatoriaus paskirtas jam pavaldus asmuo, arba, jei tokio asmens nepaskiria – pats Pirkimų organizatorius;

5.18.        Ekspertas – asmuo, turintis specialias žinias ar patirtį, reikalingą rengiant pirkimo dokumentus (pvz. technines specifikacijas, pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir pan. sąlygas) arba nagrinėjant ir vertinant tiekėjų paraiškas ar pasiūlymus;

5.19.        Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ administratorius / Paskyros administratorius – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, vykdantis Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ administravimo ir kitas numatytas funkcijas;

5.20.        Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ naudotojas / Perkančiosios organizacijos atstovas – Paskyros administratoriaus informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ nurodytas asmuo, kuris yra atsakingas už atitinkamos pirkimo sutarties vykdymą, galintis priimti sprendimus dėl gautų sąskaitų faktūrų, įvesti ir tvirtinti sąskaitų faktūrų kopijas, tvarkyti paskyros kontaktinius duomenis, bei kurti paskyras užsienio asmenims;

5.21.        Rašytinės pavyzdinės garantijų ir laidavimo formos – šio aprašo 8-11 prieduose patvirtintos formos, taikomos rengiant pirkimo dokumentus, kai numatoma reikalauti, kad pasiūlymų galiojimas ar pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas, ir tiekėjui suteikiama galimybė rinktis užtikrinimo būdą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą).

6.    Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

7.    Procedūros, nedetalizuotos šiame Apraše, yra vykdomos vadovaujantis kitais norminiais teisės aktais.

8.    Pasikeitus šiame Apraše minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijos nuostatos.

II SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR JUOSE DALYVAUJANTYS ASMENYS

9.        Perkančiosios organizacijos vadovas yra atsakingas už Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi Perkančiojoje organizacijoje. Siekdamas sukurti efektyvią, nuolat tobulinamą pirkimų organizavimo sistemą, kad laikydamasi teisės aktų, Perkančioji organizacija galėtų įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, ir racionaliai naudotų tam skirtas lėšas, Perkančiosios organizacijos vadovas:

9.1.       patvirtina Viešųjų pirkimų Perkančiojoje organizacijoje organizavimo tvarkos aprašą, nustatantį atsakingus asmenis ir Perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimų poreikio formavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo, arba, jeigu pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, – iki pirkimo procedūros pabaigos;

9.2.       nustato pirkimų procese dalyvaujančius asmenis, apibrėžia jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę;

9.3.       patvirtina standartines dokumentų (konfidencialumo pasižadėjimo, biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų sąrašo, Tiekėjų apklausos pažymos, mažos vertės viešųjų pirkimų ir viešųjų pirkimų apskaitos žurnalų, paraiškos atlikti pirkimą ir kt. dokumentų, susijusių su pirkimų vykdymu) formas;

9.4.       nustato pirkimų procese dalyvaujančių asmenų (struktūrinių padalinių) funkcijas ir jas tvirtina įsakymu, išskyrus atvejį, kai šie asmenys (struktūriniai padaliniai) įvardinti šiame Apraše.

10.    Šiame Apraše yra apibrėžtos pirkimų procese dalyvaujančių asmenų (struktūrinių padalinių) funkcijos ir atsakomybė:

10.1.   Pirkimų iniciatoriaus;

10.2.   už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingo asmens;

10.3.   už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingo asmens;

10.4.   Pirkimų organizatoriaus;

10.5.   Viešojo pirkimo komisijos;

10.6.   CVP IS administratoriaus;

10.7.   už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingo asmens;

10.8.   už atitinkamų Perkančiosios organizacijos registrų, susijusių su viešaisiais pirkimais, tvarkymą atsakingų asmenų;

10.9.   už pirkimo sutarties vykdymą atsakingo asmens;

10.10.    Eksperto;

10.11.    Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ administratoriaus / Paskyros administratoriaus;

10.12.    Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ naudotojo / Perkančiosios organizacijos atstovo.

11.    Perkančiojoje organizacijoje gali būti paskirti visi šio Aprašo 10 punkte išvardyti asmenys arba tam tikros jų funkcijos gali būti pavestos vienam ar keliems asmenims (struktūriniams padaliniams).

12.    Dokumentams, susijusiems su viešaisiais pirkimais, registruoti ir apskaityti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, Perkančiojoje organizacijoje turi būti patvirtinti žemiau nurodyti dokumentų registrai ar žurnalai:

12.1.        viešųjų pirkimo sutarčių registras (skaitmeninėje laikmenoje DVS „@vilys“);

12.2.        konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registras (skaitmeninėje laikmenoje DVS „@vilys“);

12.3.        Viešojo pirkimo komisijų posėdžių protokolų registras (skaitmeninėje laikmenoje DVS „@vilys“);

12.4.        biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašų registras (skaitmeninėje laikmenoje DVS „@vilys“);

12.5.        paraiškų atlikti pirkimą registras;

12.6.        Tiekėjų apklausos pažymų registras (skaitmeninėje laikmenoje DVS „@vilys“);

12.7.        viešųjų pirkimų apskaitos žurnalas (popieriuje);

12.8.        mažos vertės viešųjų pirkimų apskaitos žurnalas (popieriuje),

12.9.             viešųjų pirkimų plano ir jo pakeitimų registras (popieriuje ir skaitmeninėje laikmenoje DVS „@vilys“).

13.    Pirkimų iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybė:

13.1.        atlieka rinkos tyrimą (išskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais Perkančiosios organizacijos teisės aktuose nustatytais atvejais);

13.2.        rengia laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą (toliau – pirkimų pagrindimas) (pagrindžiamas išlaidų būtinumas, atsižvelgiant į Pirkimo iniciatoriaus veiklos uždavinius ir tikslus);

13.3.        šiame Apraše nustatyta tvarka rengia biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų sąrašą (Pirkimų sąrašą), kurio forma pateikta šio Aprašo 2 priede;

13.4.        viešojo pirkimo procedūroms atlikti, kai pirkimo procedūrų negali atlikti Pirkimų organizatorius, šiame Apraše nustatyta tvarka pildo paraišką atlikti pirkimą (toliau – Paraiška), kurios forma pateikta šio Aprašo 3 priede, ir prie jos pridedamus dokumentus;

13.5.        viešojo pirkimo procedūroms atlikti, kai pirkimo procedūras gali atlikti Pirkimų organizatorius, šiame Apraše nustatyta tvarka rengia užduotį Pirkimų organizatoriui;

13.6.        gavęs iš Viešojo pirkimo komisijos duomenis apie atlikto viešojo pirkimo rezultatus, organizuoja pirkimo sutarties parengimo pagal inicijuojant pirkimą parengtą pirkimo sutarties projektą ar pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, sutarties derinimo, pasirašymo ir registracijos procedūras. Taip pat analogiškas procedūras atlieka ir tuo atveju, jeigu pirkimą atliko Pirkimų organizatorius, ir jam suformuotoje užduotyje nebuvo nurodyta atlikti minėtas procedūras;

13.7.        jeigu nepaskiria kito, pavaldaus darbuotojo atsakingu asmeniu už pirkimo sutarties vykdymą, vykdo už pirkimo sutarties vykdymą atsakingo asmens funkcijas, numatytas šio Aprašo 23 punkte;

13.8.             jeigu nepaskiria kito, pavaldaus darbuotojo atsakingu asmeniu už pirkimo sutarties vykdymą, teikia Viešųjų pirkimų skyriui duomenis apie pirkimo sutarčių, kurios sudarytos įvykdžius to Pirkimų iniciatoriaus inicijuoto pirkimo (išskyrus mažos vertės) procedūras, įvykdymą arba nutraukimą (nurodoma sutarties įvykdymo (nutraukimo) data, faktinė pirkimo sutarties vertė su visais privalomais mokesčiais, jeigu pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) buvo nutraukta ir liko neįvykdyta, nurodoma iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) nutraukimo tiekėjui išmokėta pinigų suma su visais privalomais mokesčiais, nurodoma, ar pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) vykdymo metu buvo pritaikytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės) kurie reikalingi įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitoms pateikti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;

13.9.             esant poreikiui, teikia siūlymus Perkančiosios organizacijos vadovui dėl Perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, pakeitimų ar dėl kitokių pirkimų organizavimo Perkančiojoje organizacijoje patobulinimo priemonių;

13.10.         Pirkimų iniciatorius (Pirkimų iniciatoriui atstovaujantis asmuo) yra atsakingas už jo funkcijų, numatytų šiame Apraše, tinkamą įvykdymą ir už duomenų, teikiamų kitiems pirkimų procese dalyvaujantiems asmenims, teisingumą.

14.    Už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:

14.1.        pagal Pirkimo iniciatorių pateiktus Pirkimų sąrašus rengia Perkančiosios organizacijos einamųjų biudžetinių metų Pirkimų planą bei jo pakeitimus, ir teikia juos patvirtinti Perkančiosios organizacijos vadovui. Pirkimų plano forma pateikta šio Aprašo 4 priede;

14.2.        pagal Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą Pirkimų planą rengia Pirkimų suvestinę ir ją ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų kovo 15 d., o patikslinus Pirkimų planą – nedelsdamas, skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka CVP IS;

14.3.        kiekvieną Pirkimų organizatorių ar Viešojo pirkimo komisijų atliktą mažos vertės pirkimą registruoja kompiuterinės programos „EcoCost Planavimas“ elektroniniame žurnale;

14.4.        kiekvieną Perkančiojoje organizacijoje atliktą pirkimą (išskyrus mažos vertės pirkimus) registruoja Biudžetiniais metais atliktų viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės) apskaitos žurnale, kurio forma pateikta šio Aprašo 5 priede;

14.5.        kiekvieną per CPO atliktą pirkimą (išskyrus mažos vertės) registruoja Biudžetiniais metais naudojantis CPO elektroniniu katalogu atliktų pirkimų apskaitos žurnale, kurio forma pateikta šio Aprašo 6 priede;

14.6.        CVP IS pildo Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų ataskaitą, ir teikia ją Viešųjų pirkimų tarnybai (atspausdintas šios ataskaitos egzempliorius teikiamas pasirašyti Perkančiosios organizacijos vadovui);

14.7.        už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingas asmuo yra atsakingas už jo funkcijų, numatytų šiame Apraše, tinkamą įvykdymą.

15.    Už pirkimų organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo, jo funkcijos ir atsakomybė:

15.1.        už pirkimų organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą Perkančiojoje organizacijoje yra atsakingas struktūrinis padalinys – Viešųjų pirkimų skyrius. Jam priskiriamos šios funkcijos ir atsakomybė:

15.2.        atlikti nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;

15.3.        rengti (tikslinti) Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą;

15.4.        esant poreikiui rengti (tikslinti) kitus su viešaisiais pirkimais susijusius vidaus dokumentus;

15.5.        tikrinti Perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, tarp jų – Aprašo – atitiktį galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, rengti jų pakeitimus, Perkančiosios organizacijos vadovo nustatyta tvarka juos derinti ir teikti tvirtinti Perkančiosios organizacijos vadovui;

15.6.        vykdyti kitų Perkančiosios organizacijos dokumentų (pirkimų suvestinė, pirkimų ataskaitos ir kt.), privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą;

15.7.        vykdyti kitos reikalingos informacijos apie Perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;

15.8.        organizuoti viešųjų pirkimų komisijos narių, Ekspertų, Pirkimo organizatorių, Pirkimų iniciatoriui atstovaujančių asmenų nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymus;

15.9.        konsultuoti Perkančiosios organizacijos darbuotojus, dalyvaujančius viešųjų pirkimų procedūrose, atitinkamų procedūrų vykdymo ar dokumentų rengimo klausimais;

15.10.    analizuoti darbuotojų, dalyvaujančių visuose pirkimų proceso etapuose, poreikį ir teikti siūlymus Perkančiosios organizacijos vadovui dėl už pirkimų planavimą atsakingo asmens, pirkimų organizatoriaus, Viešojo pirkimo komisijos (-ų) ir kitų Perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo sistemoje dalyvaujančių asmenų skyrimo;

15.11.    užtikrinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4.4 punkto nuostatas nurodytų dokumentų paskelbimą CVP IS;

15.12.    Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas yra atsakingas už skyriaus funkcijų tinkamą vykdymą.

16.    Pirkimų organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė:

16.1.        pagal tiesiogiai Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo pavaduotojo nurodytas ar Pirkimų iniciatoriaus DVS „@vilys“ suformuotas užduotis vykdo mažos vertės pirkimų procedūras Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka;

16.2.        kai apklausa vykdoma raštu ir sudaroma raštiška pirkimo sutartis, rengia jo vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentus (įskaitant pirkimo sutarties projektą) Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše ir Viešųjų pirkimų įstatymo numatytais atvejais;

16.3.        atlieka tiekėjų apklausą, įvertina gautus pasiūlymus ir nustato geriausią pasiūlymą;

16.4.        šiame Apraše nustatyta tvarka pildo, derina ir perduoda registruoti Tiekėjų apklausos pažymą, kurios forma patvirtinta šio Aprašo 7 priede;

16.5.        kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, ir kai tokios funkcijos nurodytos Pirkimų iniciatoriaus užduotyje, nustatyta tvarka rengia, derina pirkimo sutartį ir organizuoja jos pasirašymą bei registraciją;

16.6.        tvarko savo vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus;

16.7.        Pirkimo organizatorius yra atsakingas už tinkamą jo funkcijų įvykdymą.

17.    Viešojo pirkimo komisija Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu sudaroma pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti, kai pirkimo (pirkimų) negali atlikti Pirkimų organizatorius. Sudarant Viešojo pirkimo komisiją, vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio nuostatomis. Perkančiosios organizacijos vadovas turi Viešojo pirkimo komisijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims atlikti, o jos funkcijas nustatyti Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente. Sudarant Viešojo pirkimo komisiją ir nustatant jos funkcijas, atsižvelgiama į Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-73 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“. Viešojo pirkimo komisijos nariai privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją.

18.    CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybė:

18.1.        atsako už duomenų apie Perkančiąją organizaciją aktualumą ir teisingumą, administruoja Perkančiosios organizacijos darbuotojams suteiktas teises;

18.2.        atsižvelgdamas į Viešųjų pirkimų komisijų sudarymą, Ekspertų paskyrimą ir pan. arba vykdydamas Perkančiosios organizacijos vadovo nurodymus, sukuria ir registruoja organizacijos naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas;

18.3.        ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri Perkančiosios organizacijos CVP IS registruotų naudotojų sąrašą, vykdydamas Perkančiosios organizacijos vadovo nurodymus, CVP IS pašalina esamus naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS;

18.4.        CVP IS administratorius yra atsakingas už tinkamą jo funkcijų vykdymą.

19.    Asmuo, atsakingas už nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registro tvarkymą, ne rečiau kaip kartą per metus turi peržiūrėti šių registrų duomenis ir patikrinti, ar visi Viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, pirkimų organizatoriai, už pirkimų planavimą atsakingas asmuo ir prevencinę kontrolę atliekantys asmenys yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Perkančiosios organizacijos vadovui paskyrus naują pirkimo organizatorių, patvirtinus naujos Viešojo pirkimo komisijos sudėtį, paskyrus viešojo pirkimo komisijos Ekspertus ar paskyrus naują Pirkimų iniciatoriui atstovaujantį asmenį, asmuo, atsakingas už šio registro tvarkymą, užtikrina, kad Pirkimo organizatorius, visi naujai sudarytos Viešojo pirkimo komisijos nariai ir Ekspertai, Pirkimų iniciatoriui atstovaujantys asmenys prieš pradėdami darbą, pasirašytų nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

20.    Už pirkimo sutarčių registro tvarkymą atsakingas Perkančiosios organizacijos struktūrinis padalinys – Bendrųjų reikalų skyrius. Pirkimo sutarčių registrą tvarko ir pirkimo sutartis bei papildomus susitarimus prie jų registruoja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo paskirtas darbuotojas.

21.    Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais prekių, paslaugų ir darbų pirkimai turi būti vykdomi naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas. Perkančiosios organizacijos vadovas paskiria asmenis, atsakingus už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu.

22.    Už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:

22.1.        prekių, paslaugų ar darbų poreikio formavimo etape, kreipiantis Pirkimų iniciatoriui, derina galimybę prekes, paslaugas ar darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, svarsto Pirkimo iniciatoriaus pateiktus motyvus atlikti pirkimą nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu;

22.2.        Perkančiosios organizacijos vadovo pavedimu, t. y. per nustatytas funkcijas, naudodamasis CPO elektroniniu katalogu, tiesiogiai vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus;

22.3.        teikia informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais naudojantis CPO elektroniniu katalogu Perkančiosios organizacijos įvykdytus pirkimus už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui arba kitam asmeniui, Perkančiosios organizacijos vadovo įgaliotam pildyti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje, bei mažos vertės pirkimų ataskaitą.

23.    Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:

23.1.        koordinuoja (organizuoja) Perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse, už kurių vykdymo priežiūrą jis yra atsakingas, numatytų Perkančiosios organizacijos įsipareigojimų vykdymą;

23.2.        prižiūri Perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse, už kurių vykdymą jis yra atsakingas, nustatytų prekių pristatymo, darbų atlikimo ar paslaugų teikimo terminų laikymąsi;

23.3.        prižiūri Perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse, už kurių vykdymą jis yra atsakingas, nustatytų prekių, paslaugų ar darbų kiekių, kokybės bei kitų reikalavimų atitikimo laikymąsi. Jeigu pirkimo sutartyje nustatyta, kad prekių, paslaugų ar darbų kiekių, kokybės bei kitų reikalavimų atitikimo kontrolę (priėmimo procedūras) atlieka komisija ar dalyvauja ir kiti reikalingą kompetenciją turintys asmenys (pvz.: statybos darbų techninis prižiūrėtojas, eksperatas ar pan.), koordinuoja tokių procedūrų organizavimą;

23.4.        prižiūri Perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse, už kurių vykdymą jis yra atsakingas, kitų kontrahento įsipareigojimų laikymąsi;

23.5.        inicijuoja ar teikia siūlymus dėl Perkančiosios organizacijos sudarytų pirkimo sutarčių, už kurių vykdymą jis yra atsakingas, pratęsimo, sutarčių sąlygų keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyse numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui bei rengia su tuo susijusių dokumentų projektus;

23.6.        už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo yra atsakingas už tinkamą jo funkcijų vykdymą.

24.    Eksperto funkcijos ir atsakomybė:

24.1.        remdamasis savo žiniomis ir patirtimi, taip pat vadovaudamasis Perkančiosios organizacijos nustatyta atitinkama užduotimi:

24.1.1.       teikia siūlymus dėl techninių specifikacijų rengimo,

24.1.2.       teikia siūlymus dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų, jų parametrų, ir jų lyginamųjų svorių nustatymo,

24.1.3.       vertina tiekėjų pasiūlymuose nurodytų pirkimo objektų parametrus, nustato  pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimo balus;

24.2.        Ekspertas veiklą viešojo pirkimo procedūroje gali pradėti tik pasirašęs Nešališkumo deklaraciją ir Konfidencialumo pasižadėjimą;

24.3.        Ekspertas yra atsakingas už tinkamą jam pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą.

24.4.        Ekspertas už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

25.    Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ administratoriaus / Paskyros administratoriaus funkcijos ir atsakomybė:

25.1.        atlieka Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“, kurioje jis turi šitą vaidmenį, administravimo ir kitas funkcijas, nurodytas Informacinės sistemos „E. sąskaita“ vartotojo instrukcijoje;

25.2.        Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ administratorius / Paskyros administratorius yra atsakingas už tinkamą jam pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

25.3.        Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ administratorius / Paskyros administratorius už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

26.    Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ naudotojo / Perkančiosios organizacijos atstovo funkcijos ir atsakomybė:

26.1.        atlieka atitinkamas, Paskyros administratoriaus jam suteiktas, funkcijas:

26.1.1.       tikrina gautas sąskaitas faktūras, priima sprendimus dėl gautų sąskaitų faktūrų;

26.1.2.       įveda ir tvirtina sąskaitų faktūrų kopijas;

26.1.3.       tvarko paskyros kontaktinius duomenis;

26.1.4.       kuria paskyras užsienio asmenims;

26.2.        Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ naudotojas / Perkančiosios organizacijos atstovas yra atsakingas už tinkamą jam pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

26.3.        Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ naudotojas / Perkančiosios organizacijos atstovas už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

27.    Ekspertų poreikį vykdant konkretaus viešojo pirkimo procedūras nurodo Pirkimų iniciatorius, rengdamas Paraišką, arba tarnybiniu pranešimu DVS „@vilys“ Perkančiosios organizacijos vadovui nurodo viešojo pirkimo komisijos pirmininkas. Kai Ekspertu numatytas asmuo yra Perkančiosios organizacijos darbuotojas, jis paskiriamas dalyvauti vykdant konkretaus pirkimo procedūrose ir atšaukiamas Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu. Įsakymus dėl Ekspertų paskyrimo ir atšaukimo rengia Viešųjų pirkimų skyrius. Kai Perkančiojoje organizacijoje nėra darbuotojo, turinčio konkrečiam viešajam pirkimui atlikti reikalingų žinių ar patirties, Ekspertas gali būti kviečiamas iš kitos organizacijos, arba atliekamas reikalingų viešųjų pirkimų konsultacinių paslaugų viešasis pirkimas.

28.    Perkančiosios organizacijos darbuotojai – už pirkimų vykdymą naudojantis CPO katalogu atsakingi asmenys, kuriems suteikti prisijungimo duomenys prie CPO elektroninio katalogo, – paskiriami ir atšaukiami Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu. Įsakymus dėl Perkančiosios organizacijos darbuotojų – asmenų, atsakingų už pirkimų vykdymą naudojantis CPO katalogu, – paskyrimą ir atšaukimą rengia Viešųjų pirkimų skyrius. Viešųjų pirkimų skyrius prižiūri, kad jeigu asmuo nebedirba Perkančiojoje organizacijoje arba jis atšaukiamas iš asmenų, atsakingų už pirkimų vykdymą naudojantis CPO katalogu, sąrašo, būtų panaikinti jo prisijungimo prie CPO duomenys. Įgaliotų darbuotojų, kuriems suteikti prisijungimo duomenys prie CPO elektroninio katalogo, sąrašas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus.

III SKYRIUS

PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪROS PAGAL ETAPUS

29.    Perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo priemones ir procedūras, jų apimtį nustato Perkančiosios organizacijos vadovas, atsižvelgdamas į prevencinę kontrolę atliekančio asmens ir kitų pirkimų procese dalyvaujančių asmenų teiktas pastabas, vidaus, išorės audito ir pirkimų kontrolę atliekančių institucijų teiktas išvadas, pastebėjimus, siūlymus ir rekomendacijas bei įvertinęs galimas rizikas ir numatomas pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sąnaudas, organizuojant ir vykdant Perkančiosios organizacijos pirkimus.

30.    Šiame Pirkimų organizavimo tvarkos apraše pateikiamos galimos pirkimų organizavimo priemonės ir procedūros, apimančios visus su pirkimais susijusių procesų etapus nuo pirkimų poreikio formavimo iki pirkimo (pirkimo sutarties) rezultato įvertinimo.

PIRMAS SKIRSNIS

Perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo etapas

31.    Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų poreikį formuoja Pirkimų iniciatoriai. Kiekvienas Pirkimų iniciatorius iki kiekvienų biudžetinių metų vasario 15 d. raštu ir elektroniniu paštu pateikia už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingam asmeniui Pirkimų sąrašą einamiesiems biudžetiniams metams. Jeigu biudžetiniais metais iškyla poreikis atlikti pirkimą (-us), kuris (-ie) nebuvo įtrauktas (-i) į pateiktą Pirkimų sąrašą, Pirkimų iniciatorius privalo parengti ir pateikti Pirkimų sąrašą, nurodydamas reikalingą (-us) pirkimą (-us).

32.    Pirkimų iniciatorius, rengdamas Pirkimų sąrašą, turi:

32.1.        atlikti rinkos tyrimą, reikalingą potencialiems tiekėjams nustatyti, numatomai pirkimo vertei apskaičiuoti ir įvertinti galimybę supaprastintą pirkimą atlikti iš Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą statusą turinčių tiekėjų. Nustatant potencialius tiekėjus, turi būti atsižvelgta, ar tiekėjas turi teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti;

2018 m. rugpjūčio 9 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1068 redakcija

 

32.2.        įvertinti galimybę prekes, paslaugas ir darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu ir pirkimų pagrindime nurodyti vieną iš toliau pateiktų siūlymų, suderintą su už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingu asmeniu:

32.2.1.  pirkimą vykdyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Pirkimo iniciatoriaus suformuotus poreikius ir pirkimas negali būti atliktas efektyvesniu būdu racionaliai naudojant lėšas;

32.2.2.  atlikti pirkimą nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu ir pateikti argumentuotą motyvaciją, kad CPO elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių arba kad Perkančioji organizacija gali pirkimą atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas;

32.3.        įvertinti galimybę atlikti pirkimą CVP IS priemonėmis;

32.4.        įvertinti, ar ketinamoms įsigyti prekėms, paslaugoms ar darbams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir pirkimų pagrindime pateikti siūlymus dėl šių kriterijų taikymo vykdant pirkimą;

32.5.        parengti pirkimų pagrindimą, kuriame būtų nurodytas išlaidų būtinumas, atsižvelgdamas į savo veiklos uždavinius ir tikslus, ir kita šio Aprašo 32 punkte nurodyta informacija. Jeigu Pirkimų sąraše numatyti vidaus sandoriai, turi būti pagrindimas dėl Viešųjų pirkimų statymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų.

ANTRAS SKIRSNIS

Pirkimų planavimo etapas

33.    Už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingas asmuo, gavęs iš Pirkimų iniciatorių Pirkimų sąrašus, juos patikrina, užregistruoja DVS „@vilys“ ir įtraukia nurodytus pirkimus į rengiamą Perkančiosios organizacijos pirkimų planą, arba papildo parengtą Perkančiosios organizacijos pirkimų planą:

33.1.        Pirkimų iniciatorių pateiktoje informacijoje nurodytiems darbams, prekėms ir paslaugoms priskiria Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne, patvirtintame Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (OL 2002 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 3) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CVP) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas (OL 2008 L 74, p. 1) (toliau – BVPŽ), nurodytus kodus;

33.2.        vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo antruoju skirsniu bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos nuostatomis apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes;

33.3.        vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytais kriterijais parengia Pirkimų iniciatorių pateiktame Pirkimų sąraše numatytų vidaus sandorių pagrindimą;

33.4.        parengtą Perkančiosios organizacijos pirkimų planą teikia patvirtinti Perkančiosios organizacijos vadovui.

34.    Už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingas asmuo, gavęs Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą pirkimų planą, rengia pirkimų suvestinę, kurioje taip pat pateikia informaciją apie einamaisiais biudžetiniais metais ketinamus sudaryti vidaus sandorius (jei šiuos sandorius numatoma sudaryti), ir ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų kovo 15 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ją paskelbia CVP IS ir Perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje. Pirkimų suvestinė rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi ir Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašas).

35.    Už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingas asmuo ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri patvirtintą pirkimų planą ir įvertina jame pateiktos informacijos aktualumą.

36.    Atsiradus poreikiui einamaisiais biudžetiniais metais tikslinti pirkimų planą, Pirkimų iniciatorius raštu ir elektroniniu paštu pateikia už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingam asmeniui patikslintą Pirkimų sąrašą.

37.    Pirkimų iniciatorius, tikslindamas Pirkimų sąrašą, turi atlikti visus veiksmus, numatytus šio Aprašo 31 punkte.

38.    Už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingas asmuo, gavęs iš Pirkimų iniciatoriaus patikslintą Pirkimų sąrašą, atlieka pirkimų plano pakeitimo ar papildymo veiksmus, kaip nurodyta šio Aprašo 33 punkte.

39.    Už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingas asmuo, gavęs Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą pakeistą ar papildytą pirkimų planą, nedelsdamas patikslina paskelbtą Perkančiosios organizacijos pirkimų suvestinę ir ją paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka CVP IS.

40.    Pirkimų suvestinė gali būti nekeičiama, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų suvestinėje nenurodytą pirkimą, arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta pirkimų suvestinėje.

TREČIAS SKIRSNIS

Pirkimo iniciavimo ir pasirengimo jam etapas

41.    Pirkimų iniciatorius, prieš atlikdamas toliau aprašytus veiksmus, pasitikrina, ar pirkimas buvo įtrauktas į jo parengtą ir už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui pateiktą Pirkimų sąrašą. Jeigu pirkimas nebuvo įtrauktas į Pirkimų sąrašą, Pirkimų iniciatorius atlieka veiksmus, nurodytus šio Aprašo 31–32 punktuose.

42.    Pirkimų iniciatorius, priklausomai nuo numatomo pirmimo sutarties vertės, atlieka šiuos veiksmus:

42.1.        kai numatomo pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija 10000 eurų, kiekvieno tokio pirkimo procedūroms atlikti DVS „@avilys“ rengia užduotį Pirkimų organizatoriui atlikti pirkimo procedūras ir parengti pirkimo sutartį, kai sutartis sudaroma raštu. Pirkimų iniciatorius užduotyje Pirkimų organizatoriui nurodo reikalingas nupirkti prekes, paslaugas ar darbus, jų savybes, kiekius ir apimtis, prekių pateikimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminus, sutarties sąlygas, kitą pirkimui atlikti reikalingą informaciją;

42.2.        kai numatomo pirkimo sutarties vertė yra didesnė negu 10000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM), kiekvieno tokio pirkimo procedūroms atlikti pildo Paraišką. Pirkimo iniciatoriui rekomenduojama peržiūrėti Pirkimų sąrašo rengimo etape atlikto rinkos tyrimo rezultatus ir jeigu reikia, atlikti išsamesnį rinkos tyrimą, būtiną pirkimo vertei ir realių tiekėjų (įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą statusą turinčius tiekėjus) skaičiui nustatyti. Jeigu Paraiška teikiama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta, – siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas ir ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų techniniai, estetiniai, funkciniai bei kokybės reikalavimai ir tiekėjo kvalifikacijai bei kompetencijai keliami reikalavimai. Rinkos tyrimas gali būti neatliekamas, esant nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančioms ypatingos skubos aplinkybėms.

43.    Paraiškos forma yra nustatyta šio Aprašo 3 priede. Pirkimo iniciatorius Paraiškoje nurodo šias pagrindines pirkimo sąlygas ir informaciją:

43.1.        Pirkimo iniciatoriaus pavadinimą, jam atstovaujančio asmens pareigas, vardą ir pavardę;

43.2.        programą, priemonę ar kitą pirkimui reikalingų lėšų šaltinį;

43.3.        pirkimo objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, pridėdamas techninę specifikaciją, nurodydamas:

43.3.1.       perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes, keliamus techninius, estetinius, funkcinius, kokybės ir kt. reikalavimus,

43.3.2.       taikytinus aplinkos apsaugos kriterijus,

43.3.3.       taikytinus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus,

43.3.4.       kokybės ir kitus reikalavimus (pridedama techninė specifikacija), reikalingą kiekį ar apimtis, atsižvelgdamas į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais,

43.3.5.       kai perkami darbai – darbų sąmatą, darbų kiekių žiniaraštį bei duomenis apie turimus ar reikalingus parengti planus, brėžinius ir kitą projektinę dokumentaciją. Prie Paraiškos pridedama perkamų darbų sąmata ir darbų kiekių žiniaraštis, kurie turi būti suderinti arba parengti įgalioto Administracijos specialisto,

43.3.6.       informaciją, ar tikslinga prieš pradedant pirkimą paskelbti techninės specifikacijos projektą;

43.4.        maksimalią pirkimo vertę;

43.5.        prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminus, pirkimo sutarties trukmę, apmokėjimo sąlygas ir kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas arba prideda pirkimo sutarties projektą;

43.6.        siūlomus minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (nurodoma, jeigu būtina taikyti specifinius reikalavimus, arba galima siūlyti spręsti Viešojo pirkimo komisijai);

43.7.        siūlymą dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų;

43.8.        duomenis apie pirkimo pradžią;

43.9.        siūlomų kviesti tiekėjų sąrašą (jeigu Paraiška teikiama dėl pirkimo, apie kurį gali būti nepaskelbta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies nuostatomis). Siūlomų tiekėjų sąraše neturi būti Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ar kitų tiekėjų, neturinčių teisės verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti;

2018 m. rugpjūčio 9 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1068 redakcija

 

43.10.    pirkimo pagrindimą:

43.10.1.       nurodyti, ar pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą,

43.10.2.       jeigu pirkimas neįtrauktas į metinį planą, nurodyti nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančias aplinkybes, kuriomis grindžiama ypatinga skuba,

43.10.3.       ar pirkimui yra turimos / suplanuotos lėšos;

43.11.         argumentai, jeigu atsisakoma pirkti iš CPO elektroninio katalogo;

43.12.         siūlymą, kam galėtų būti pavesta vykdyti pirkimo procedūrą, nurodant vieną iš variantų:

43.12.1.       nurodyti veikiančią Viešojo pirkimo komisiją ir jos pirmininką,

43.12.2.       siūlyti pirkimui sudaryti naują Viešojo pirkimo komisiją,

43.12.3.       siūlyti pirkimo procedūras atlikti už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui (nurodyti pareigas, vardą ir pavardę),

43.12.4.       siūlyti įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (nurodyti pavadinimą) atlikti pirkimo procedūras;

43.13.         kitą reikalingą informaciją.

44.    Užpildyta Paraiška derinama su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingu darbuotoju, o kai prie Paraiškos yra pridedamas pirkimo sutarties projektas, papildomai derinama: kai numatoma pirkimo procedūrą pavesti vykdyti jau sudarytai Viešojo pirkimo komisijai, – su Viešojo pirkimo komisijos veikloje dalyvaujančiu teisininku, o kitais atvejais – su Turto valdymo skyriaus teisininku, o jų nesant atostogų, nedarbingumo metu – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku. Kai pirkimas yra įtraukas į pirkimų, kuriems atliekama prevencinė kontrolė, sąrašą su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku, kuris vykdo prevencinę pirkimų kontrolę.

45.    Suderinta Paraiška teikiama tvirtinti Perkančiosios organizacijos vadovui, kuris ją pasirašo ir priima vieną iš sprendimų (Paraiška vizuojama):

45.1.        pavesti jau sudarytai Viešojo pirkimo komisijai atlikti pirkimo procedūras;

45.2.        sudaryti naują Viešojo pirkimo komisiją, patvirtinti jos sudėtį ir darbo reglamentą ir pavesti jai atlikti pirkimo procedūras;

45.3.        pavesti už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui atlikti pirkimą;

45.4.        įgalioti kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras, nustačius jai užduotis ir suteikus visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.

46.    Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtinta Paraiška pristatoma į Viešųjų pirkimų skyrių ir DVS „@vilys“ perduodama registruoti darbuotojui, atsakingam už Paraiškų registravimą. DVS „@vilys“ užregistruota Paraiška lieka Viešųjų pirkimų skyriuje.

47.    Užregistravus Paraišką organizuojamos pirkimo procedūros:

47.1.   jeigu Perkančiosios organizacijos vadovo vizoje nurodyta pirkimo procedūras vykdyti Viešojo pirkimo komisijai (komisijos pirmininkui), Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas inicijuoja komisijos posėdžius ir pagal komisijos darbo reglamentą organizuoja komisijos darbą vykdant pirkimo procedūras;

47.2.   jeigu Perkančiosios organizacijos vadovo vizoje nurodyta sudaryti naują Viešojo pirkimo komisiją ir jai atlikti pirkimo procedūras, Viešųjų pirkimų skyrius parengia Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymą dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento patvirtinimo ir užduoties jai skyrimo. Sudarytos Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas inicijuoja komisijos posėdžius ir pagal komisijos darbo reglamentą organizuoja komisijos darbą vykdant pirkimo procedūras;

47.3.   jeigu Perkančiosios organizacijos vadovo vizoje nurodyta pirkimą atlikti už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui, už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingas asmuo vykdo pirkimo procedūras per CPO;

47.4.   jeigu Perkančiosios organizacijos vadovo vizoje nurodyta įgalioti kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras, Viešųjų pirkimų skyrius parengia Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymą dėl įgaliojimo atlikti pirkimo procedūras kitai perkančiajai organizacijai, kuriame nustato užduotis ir įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo vykdo įgaliotoji perkančioji organizacija.

48.    Viešųjų pirkimų skyrius Pirkimų iniciatoriaus parengtą pirkimo techninės specifikacijos projektą, kai Pirkimų iniciatorius pateiktoje Paraiškoje nurodo jį paskelbti, nedelsdamas paskelbia Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos apraše nustatyta tvarka.

49.    Tiekėjų CVP IS priemonėmis pateiktas pastabas dėl techninių specifikacijų projektų Viešųjų pirkimų skyrius perduoda techninių specifikacijų projektą parengusiam Pirkimų iniciatoriui, kuris nagrinėja gautas pastabas dėl pirkimo techninės specifikacijos projekto, įvertina pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir priima sprendimą dėl techninių specifikacijų patikslinimo ar keitimo.

KETVIRTAS SKIRSNIS

Pirkimo vykdymo etapas

50.    Pirkimo procedūras vykdo:

50.1.        Pirkimų organizatorius – kai mažos vertės pirkimo numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM),

50.2.        Viešojo pirkimo komisija – kai numatomos sudaryti viešojo pirkimo sutarties vertė viršija 10000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM).

51.    Kai Perkančiosios organizacijos vadovo nurodymu pirkimo procedūras atlieka Viešojo pirkimo komisija, ji atlieka toliau nurodytus veiksmus (įformindama juos posėdžių protokolais, kurie užregistruojami DVS „@vilys“):

51.1.        parenka viešojo pirkimo būdą,

51.2.        atsižvelgdama į Pirkimų iniciatoriaus parengtoje Paraiškoje pateiktus duomenis ir dokumentus (techninių specifikacijų, pirkimo sutarties projekto ar pagrindinių sąlygų, techninio projekto dokumentaciją ar pan.) rengia pirkimo dokumentus;

51.3.        priėmusi sprendimą vykdyti tarptautinį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, šiam pirkimui pradėti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka raštu parengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai prašymą dėl sutikimo vykdyti pirkimą šiuo pirkimo būdu;

51.4.        jeigu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu nereikalingas, raštu parengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai motyvus, pagrindžiančius šios išimties taikymą;

51.5.        jei vykdomas skelbiamas pirkimas, Perkančiosios organizacijos vadovui ar Viešojo pirkimo komisijai patvirtinus pirkimo dokumentus, pirkimo dokumentus kartu su skelbimu apie pirkimą CVP IS, skelbia Viešojo pirkimo komisijos sekretorius arba kitas paskirtas Viešojo pirkimo komisijos narys Viešųjų pirkimų įstatymo II skirsnyje nustatyta tvarka. Skelbimai teikiami CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka;

51.6.        Viešųjų pirkimų tarnybai informavus apie tai, kad skelbimas neatitinka Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai viešųjų pirkimų informacijai, Viešojo pirkimo komisijos sekretorius arba kitas paskirtas Viešojo pirkimo komisijos narys taiso Viešųjų pirkimų tarnybos nurodytus netikslumus ir, jei reikia, pirkimo dokumentus;

51.7.        Viešojo pirkimo komisijos sekretoriui arba kitam paskirtam Viešojo pirkimo komisijos nariui pataisius pirkimo dokumentus, Viešojo pirkimo komisija:

51.7.1.           toliau atlieka visus viešojo pirkimo veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme ar Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše (kai vykdomas mažos vertės pirkimas);

51.7.2.           Pirkimo procedūrų vykdymo metu atsiradus aplinkybėms, kurių negalima buvo numatyti, Viešojo pirkimo komisija gali inicijuoti pirkimo procedūrų nutraukimą. Šiuo atveju galutinį sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priima Perkančiosios organizacijos vadovas.

51.8.        Priėmus sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Viešojo pirkimo komisija:

51.8.1.           komisijos sekretorius arba kitas, komisijos pirmininko įpareigotas komisijos narys apie pirkimo procedūrų nutraukimą praneša visiems suinteresuotiems tiekėjams.

52.    Perkančiosios organizacijos vadovui pavedus pirkimo procedūras atlikti už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui, jis pagal Pirkimų iniciatoriaus nurodytas sąlygas CPO tinklalapyje elektroniniame kataloge užpildo užsakymo duomenis ir išsiunčia užsakymą paskelbti.

53.    Perkančiosios organizacijos vadovui tiesiogiai nurodžius ar Pirkimų iniciatoriui pavedus mažos vertės pirkimo procedūras atlikti Pirkimų organizatoriui, Pirkimų organizatorius:

53.1.        Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše numatytais būdais ir tvarka atlieka mažos vertės pirkimo procedūras ir užpildo Tiekėjų apklausos pažymą. Tiekėjų apklausos pažymos forma yra nustatyta šio Aprašo 7 priede;

53.2.        Pirkimų organizatorius gali apklausti 1 tiekėją, jeigu:

53.2.1.       numatomos pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 Eur (tys tūkstančiai eurų) (be PVM),

53.2.2.       atvejais, nurodytais Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.2, 21.2.5–21.2.20 punktuose;

53.3.        kitais, šio Aprašo 53.2 punkte nenurodytais atvejais, turi būti kreipiamasi bent į 3 tiekėjus;

53.4.        užpildytą Tiekėjų apklausos pažymą DVS „@vilys“ derina su užduotį atlikti pirkimo procedūrą nustačiusiu Pirkimų iniciatoriumi, o kai tiesioginį nurodymą gauna iš Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo pavaduotojo, – su savo tiesioginiu vadovu, Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingu darbuotoju. Kai atlikto pirkimo sutarties vertė yra didesnė negu 300 Eur, Tiekėjų apklausos pažymą DVS „@vilys“ ir popierinį egzempliorių pasirašo Pirkimų organizatorius ir teikia patvirtinti Perkančiosios organizacijos vadovui;

53.5.        atlikus šio Aprašo 53.4 punkte nurodytus veiksmus, Tiekėjų apklausos pažyma DVS „@vilys“ perduodama ir popierinis egzempliorius pateikiamas užregistruoti Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojui, atsakingam už Tiekėjų apklausos pažymų registravimą.

53.6.        atliekant tiekėjų apklausą, neturi būti kreipiamasi į tiekėjus, neturinčius teisės verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti (pvz., į Šiaulių rajono savivaldybės biudžetines įstaigas dėl prekių pirkimo ir pan.).

2018 m. rugpjūčio 9 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1068 redakcija

 

54.    Kiekvienas atliktas pirkimas registruojamas mažos vertės apskaitos pirkimų ir viešųjų pirkimų apskaitos žurnaluose. Registraciją atlieka Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojas – už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingas asmuo.

55.    Mažos vertės viešųjų pirkimų žurnale turi būti šie rekvizitai: mažos vertės pirkimo pavadinimas, pirkimo vertė, pirkimo sutarties sudarymo data, tiekėjo ar rangovo pavadinimas, ar pirkimas vykdytas CVP IS priemonėmis, ar pirkimo organizatoriaus. Visi pirkimai žegistruojami pagal pirkimo objektus (prekės, darbai, paslaugos), ar pirkimas vykdytas per CPO, ar pirkimas vykdytas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje numatytu atveju.

56.    Viešųjų pirkimų apskaitos žurnale turi būti šie rekvizitai: viešojo pirkimo pavadinimas, pirkimo sutarties sudarymo data, tiekėjo ar rangovo pavadinimas, sutarties įvykdymo data, pirkimo procedūrų ataskaitos pateikimo data, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos pateikimo data, ar pirkimas vykdytas CVP IS priemonėmis, ar pirkimą vykdė įgaliota organizacija, pastabos. Viešieji pirkimai registruojami pagal pirkimo būdą bei pirkimo objektą.

PENKTAS SKIRSNIS

Pirkimo sutarties sudarymo etapas

57.    Atlikus viešojo pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pirkimo sutarties sudarymas organizuojamas priklausomai nuo to, ar pirkimo sutartis sudaroma raštu, ar žodžiu, taip pat ar pirkimo procedūras vykdė Pirkimų organizatorius, Viešojo pirkimo komisija, už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingas asmuo ar kita (įgaliotoji) perkančioji organizacija:

57.1.        kai pirkimo procedūras vykdė Pirkimų organizatorius, ir pirkimo sutartis sudaroma žodžiu:

57.1.1.       jeigu Pirkimo iniciatoriaus pateiktoje užduotyje nebuvo pavesta Pirkimų organizatoriui sudaryti pirkimo sutartį, Pirkimų iniciatorius praneša tiekėjui, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, kad pagal jo pasiūlymą sudaroma pirkimo sutartis ir nurodo vykdyti sutartį pagal pateiktą pasiūlymą,

57.1.2.       jeigu Pirkimo iniciatoriaus pateiktoje užduotyje buvo pavesta Pirkimų organizatoriui sudaryti pirkimo sutartį, Pirkimų organizatorius praneša tiekėjui, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, kad pagal jo pasiūlymą sudaroma pirkimo sutartis ir nurodo vykdyti sutartį pagal pateiktą pasiūlymą;

57.2.        kai pirkimo procedūras vykdė Pirkimų organizatorius, ir pirkimo sutartis sudaroma raštu:

57.2.1.       jeigu Pirkimų iniciatoriaus pateiktoje užduotyje nebuvo pavesta Pirkimų organizatoriui parengti pirkimo sutartį, Pirkimų organizatorius pateikia Pirkimų iniciatoriui duomenis, reikalingus pirkimo sutarčiai sudaryti, o Pirkimų iniciatorius atlieka Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nurodytus veiksmus, susijusius su tiekėjų informavimu apie pirkimo rezultatus, pirkimo sutarties rengimu, derinimu, pasirašymu ir registracija. Pirkimų iniciatorius privalo užtikrinti, kad DVS „@vilys“ būtų patalpinti ir Bendrųjų reikalų skyriui būtų perduoti visi pirkimo sutartį sudarantys dokumentai ir sutarties priedai (jeigu jų yra) bei suderinti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotoju, Turto valdymo skyriaus teisininku, o jam nesant darbe – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku;

57.2.2.       jeigu Pirkimo iniciatoriaus pateiktoje užduotyje buvo pavesta Pirkimų organizatoriui parengti pirkimo sutartį, Pirkimų organizatorius atlieka Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nurodytus veiksmus, susijusius su tiekėjų informavimu apie pirkimo rezultatus, pirkimo sutarties rengimu, derinimu, pasirašymu ir registracija. Pirkimų organizatorius privalo užtikrinti, kad DVS „@vilys“ būtų patalpinti ir Bendrųjų reikalų skyriui būtų perduoti visi pirkimo sutartį sudarantys dokumentai ir sutarties priedai (jeigu jų yra) bei suderinti su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotoju, Turto valdymo skyriaus teisininku, o jam nesant darbe – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku.

57.3.        kai pirkimo procedūras vykdė Viešojo pirkimo komisija:

57.3.1.       jei vykdomas tarptautinės vertės pirkimas, apie kurį neprivaloma skelbti, Viešojo pirkimo komisijai priėmus sprendimą paskelbti apie ketinimą sudaryti sutartį, skelbia pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS;

57.3.2.       Viešojo pirkimo komisijos sekretorius arba kitas komisijos pirmininko įpareigotas komisijos narys:

57.3.2.1.     pagal pirkimo rezultatus ir pirkimo dokumentuose pateiktą pirkimo sutarties projektą arba pagrindines pirkimo sutarties sąlygas parengia galutinį pirkimo sutarties projektą su jos priedais, kurie neturi būti rengiami po sutarties pasirašymo, ir DVS „@vilys“ derina su Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingu darbuotoju ar jį pavaduojančiu asmeniu, su Viešojo pirkimo komisijos veikloje dalyvaujančiu teisininku, o jo nesant atostogų, nedarbingumo metu – derinti su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku, o kai pirkimas yra įtraukas į pirkimų, kuriems atliekama prevencinė kontrolė, sąrašą – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku, kuris vykdo prevencinę pirkimų kontrolę;

57.3.2.2.     Viešųjų pirkimų įstatyme ar Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatyta tvarka pakviečia Tiekėją, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pasirašyti pirkimo sutartį ir nurodo terminą, iki kurio Tiekėjas turi pasirašyti pirkimo sutartį,

57.3.2.3.     suderinus pirkimo sutarties projektą, DVS „@vilys“ perduoda pasirašyti Perkančiosios organizacijos vadovui ir nurodo Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoją, atsakingą už sutarčių registravimą,

57.3.2.4.     reikalingą pirkimo sutarties ir jos priedų, kurie neturi būti parengti po sutarties pasirašymo, popierinių egzempliorių skaičių pateikia Pirkimų iniciatoriui;

57.3.3.       Pirkimų iniciatorius, gavęs suderintą pirkimo sutartį, organizuoja jos pasirašymą:

57.3.3.1.     pateikia pasirašyti pirkimo sutartį su jos priedais, kurie neturi būti parengti po sutarties pasirašymo, Perkančiosios organizacijos vadovui ir kitai (-oms) sutarties šaliai (-ims),

57.3.3.2.     šalių pasirašytą pirkimo sutartį su jos priedais pateikia užregistruoti Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojui, atsakingam už pirkimo sutarčių registravimą,

57.3.3.3.     perduoda kitai (-oms) sutarties šaliai (-ims) jai (joms) priklausantį (-čius) pirkimo sutarties egzempliorių (-us),

57.3.3.4.     jeigu tokie veiksmai numatyti pirkimo sutartyje, – parengia (jei reikia – kartu su kita (-omis) sutarties šalimi (-is) pirkimo sutarties priedus, kurie turi būti parengti po pirkimo sutarties sudarymo (pvz. kalendorinius vykdymo grafikus ar pan.);

57.3.4.       Pirkimų iniciatorius (sutarties vadovas) užtikrina, kad DVS „@vilys“ būtų patalpinti ir Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojui, atsakingam už pirkimo sutarčių registravimą, būtų pateikti visi pirkimo sutartį sudarantys dokumentai ir visi jos priedai, įskaitant ir gautą sutarties užtikrinimą, o sutarties įvykdymo užtikrinimo originalas perduotas saugoti Viešųjų pirkimų skyriui;

57.3.5.       Kai pirkimo procedūras vykdė už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingas asmuo, jis atlieka tokius veiksmus:

57.3.6.       CPO tinklalapyje pasirodžius įvykusio pirkimo rezultatams, kai yra nurodytas laimėjęs tiekėjas ir CPO tinklalapyje yra patalpinta parengta pirkimo sutartis su laimėjusiu tiekėju:

57.3.6.1.     atspausdina parengtą sutartį ir jos priedus, popieriniuose egzemplioriuose įrašo reikalingus duomenis apie Perkančiosios organizacijos vardu pasirašantį asmenį ir apie Perkančiosios organizacijos kontaktinį asmenį,

57.3.6.2.     DVS „@vilys“ derina pirkimo sutartį su Turto valdymo skyriaus teisininku, o jo nesant atostogų, nedarbingumo ar kt. atvejais – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku, ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju,

57.3.6.3.     suderintą pirkimo sutartį DVS „@vilys“ ir popierinius egzempliorius teikia pasirašyti Perkančiosios organizacijos vadovui,

57.3.6.4.     Perkančiosios organizacijos vadovo pasirašytą pirkimo sutartį DVS „@vilys“ ir popierinius egzempliorius teikia užregistruoti Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojui, atsakingam už pirkimo sutarčių registravimą,

57.3.6.5.     ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo rezultatų paskelbimo CPO elektroniniame kataloge, Perkančiosios organizacijos pasirašytą ir užregistruotą pirkimo sutartį perduoda ar išsiunčia pasirašyti kitai sutarties šaliai;

57.3.6.6.     kontroliuoja, ar kita sutarties šalis laiku (per 5 darbo dienas gavęs sutartį) pasirašė pirkimo sutartį ir grąžino pasirašytą Perkančiosios organizacijos egzempliorių (originalą), taip pat (jei tai buvo numatyta sutartyje) ar pateikė sutarties įvykdymo užtikrinimą;

57.3.7.       CPO tinklalapyje pasirodžius informacijai, kad pirkimas neįvyko, apie tai informuoja Pirkimų iniciatorių;

57.4.        Kai pirkimo procedūras pagal Perkančiosios organizacijos įgaliojimą vykdė kita perkančioji organizacija (įgaliotoji perkančioji organizacija):

57.4.1.       Pirkimų iniciatorius, gavęs iš įgaliotosios perkančiosios organizacijos pagal jos atliktų pirkimo procedūrų rezultatus parengtą pirkimo sutartį, atlieka šiuos veiksmus:

57.4.1.1.     pirkimo sutartį DVS „@vilys“ derina su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju, su Turto valdymo skyriaus teisininku, o jo nesant atostogų, nedarbingumo metu – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku. Kai pirkimas yra įtraukas į pirkimų, kuriems atliekama prevencinė kontrolė, sąrašą su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku, kuris vykdo prevencinę pirkimų kontrolę;

57.4.1.2.     suderintą pirkimo sutartį su jos priedais, kurie neturi būti parengti po sutarties pasirašymo, DVS „@vilys“ ir popierinius egzempliorius teikia pasirašyti Perkančiosios organizacijos vadovui ir kitai (-oms) sutarties šaliai (-ims),

57.4.1.3.     šalių pasirašytą pirkimo sutartį su jos priedais pateikia užregistruoti Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojui, atsakingam už sutarčių registravimą,

57.4.1.4.     jeigu tokie veiksmai numatyti pirkimo sutartyje, – parengia (jei reikia – kartu su kita (-omis) sutarties šalimi (-is) pirkimo sutarties priedus, kurie turi būti parengti po pirkimo sutarties sudarymo (pvz. kalendorinius vykdymo grafikus ar pan.);

57.4.2.       Pirkimų iniciatorius (sutarties vadovas) užtikrina, kad DVS „@vilys“ būtų patalpinti ir Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojui, atsakingam už pirkimo sutarčių registravimą, būtų pateikti visi pirkimo sutartį sudarantys dokumentai ir visi jos priedai, įskaitant ir sutarties užtikrinimą, o sutarties įvykdymo užtikrinimo originalas perduotas saugoti Viešųjų pirkimų skyriui;

58.    Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo įpareigotas skyriaus darbuotojas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4.4 punkto nuostatas paskelbia atitinkamus dokumentus CVP IS.

59.    Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ administratorius priskiria informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ už konkrečios sutarties vykdymą atsakingą asmenį, kuris yra Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ naudotojas – Perkančiosios organizacijos atstovas, ir kuriam pagal konkrečią sutartį bus teikiama (-os) PVM sąskaita (-os) faktūra (-os).

60.    Perkančiosios organizacijos vadovas gali pavesti Pirkimų organizatoriui, Viešojo pirkimo komisijai ar Pirkimų iniciatoriui pateikti jam detalesnę informaciją ir (ar) paaiškinimus.

61.    Jei Perkančioji organizacija ketina sudaryti vidaus sandorį, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo įpareigotas darbuotojas:

61.1.        parengia pirkimo sutarties projektą, DVS „@vilys“ derina su Pirkimų iniciatoriumi, Perkančiosios organizacijos teisininku, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju ir teikia pasirašyti Perkančiosios organizacijos vadovui.

62.    Už pirkimų planavimą ir apskaitą atsakingas asmuo patikslintą Pirkimų sąrašą registruoja DVS „@vilys“ ir tikslina pirkimų planą bei suvestinę.

63.    Patikslinta pirkimų suvestinė paskelbiama CVP IS.

ŠEŠTAS SKIRSNIS

Pirkimo sutarties vykdymo etapas

64.    Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atlieka atitinkamą pirkimą inicijavęs Pirkimų iniciatorius arba jo paskirtas už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

65.    Pirkimų iniciatorius arba už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo, rangos darbams – už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo ir techninis prižiūrėtojas), pastebėjęs pirkimo sutarties vykdymo trūkumus ar esant kitoms svarbioms aplinkybėms, gali raštu kreiptis į Perkančiosios organizacijos vadovą, siūlydamas taikyti kontrahentui pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (-us), taip pat inicijuoti pirkimo sutarties nutraukimą joje nustatytais pagrindais.

66.    Perkančiajai organizacijai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos neigiamą išvadą dėl sudarytos pirkimo sutarties nutraukimo:

66.1.        Perkančiosios organizacijos vadovas:

66.1.1.       įpareigoja Pirkimų iniciatorių (-us) ar kitą (-us) atsakingą (-us) asmenį (-is) kartu su Viešojo pirkimo komisija ar Pirkimų organizatoriumi peržiūrėti visas galiojančias panašaus pobūdžio (pvz., pagal pirkimo objektą, jei tai yra nustatyto konkretaus pažeidimo pagrindas) sutartis;

66.1.2.       nustačius, kad Perkančioji organizacija yra sudariusi panašaus pobūdžio sutartis, paveda pirkimą vykdžiusiam subjektui (Viešojo pirkimo komisijai ar Pirkimų organizatoriui) įvertinti šias sutartis, pirkimų dokumentus ir pirkimo procedūras ir apie patikrinimo rezultatus pateikti išvadą raštu;

66.1.3.       gavęs išvadą, kurioje yra konstatuoti pažeidimai, paveda Pirkimų iniciatoriui ar kitam atsakingam asmeniui inicijuoti šių sutarčių nutraukimą;

66.2.        Pirkimų iniciatorius ar kitas Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas atsakingas asmuo:

66.2.1.       parengia pirkimo sutarties nutraukimui reikiamus dokumentus;

66.2.2.       suderintus su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotoju, su Turto valdymo skyriaus teisininku, o jam nesant darbe – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku, teikia pasirašyti Perkančiosios organizacijos vadovui.

67.    Pirkimų iniciatorius ar už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pirkimo sutarties nutraukimą, kaip nustatyta šio Aprašo 13.8 punkte.

68.    Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, gavęs iš Pirkimų iniciatoriaus (pirkimo sutarties vadovo) informaciją apie sutarties įvykdymą ar nutraukimą, įpareigoja skyriaus darbuotoją Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitą apie pirkimo sutarties įvykdymą ar nutraukimą.

69.    Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra būtinas Perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti, už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo privalo nustatyta tvarka informuoti Pirkimo iniciatorių, kuris turi numatyti jų pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais.

70.    Jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo, atsižvelgęs į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą.

71.    Nustatęs, kad Perkančiajai organizacijai nėra naudinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, Pirkimų iniciatorius einamųjų biudžetinių metų pabaigoje naująjį pirkimą įtraukia į Pirkimų sąrašą ateinantiems biudžetiniams metams.

72.    Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį:

72.1.        už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

72.1.1.       parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo projektą ir DVS „@vilys“ derina jį su Pirkimo iniciatoriumi, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, Buhalterinės apskaitos atsakingu darbuotoju, su Turto valdymo skyriaus teisininku, o jam nesant darbe – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku. Kai pirkimas yra įtraukas į pirkimų, kuriems atliekama prevencinė kontrolė, sąrašą, – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku, kuris vykdo prevencinę pirkimų kontrolę;

72.1.2.       suderintą susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo teikia pasirašyti Perkančiosios organizacijos vadovui bei teikėjui ar rangovui ir perduoda registruoti Bendrųjų reikalų skyriui. Pirkimų iniciatorius užtikrina ir yra atsakingas, kad Bendrųjų reikalų skyriui būtų pateikti ir visi pirkimo sutarties priedai.

73.    Perkančiosios organizacijos vadovas, priėmęs sprendimą pratęsti pirkimo sutartį, pasirašo susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo.

74.    Perkančiosios organizacijos vadovas gali priimti sprendimą nepratęsti pirkimo sutarties ir pavesti Pirkimų iniciatoriui šiame Apraše nustatyta tvarka inicijuoti naują pirkimą einamaisiais ar ateinančiais biudžetiniais metais.

75.    Visais atvejais, kai vykdant sudarytą pirkimo sutartį atsiranda poreikis keisti tam tikras sutartyje nustatytas sąlygas, pirkimo sutarties pakeitimą inicijuoja Pirkimų iniciatorius arba už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

76.    Inicijuodamas pirkimo sutarties sąlygų keitimą, Pirkimų iniciatorius arba už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo turi nustatyti, ar pirkimo sutarties pakeitimas galimas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

77.    Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingam asmeniui nustačius, kad numatomų keisti nustatytų pirkimo sutarties sąlygų keitimas neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatoms, už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

77.1.        parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties sąlygų keitimo projektą;

77.2.        DVS „@vilys“ derina jį su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju (jeigu sutarties sąlygų keitimas susijęs su finansiniais įsipareigojimais), su Viešojo pirkimo komisijos veikloje dalyvavusiu teisininku, o jo nesant atostogų, nedarbingumo metu – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku. Kai pirkimas yra įtraukas į pirkimų, kuriems atliekama prevencinė kontrolė, sąrašą su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku, kuris vykdo prevencinę pirkimų kontrolę;

77.3.        suderintą susitarimą dėl pirkimo sutarties pakeitimo ir jo priedus (jeigu jų yra) teikia pasirašyti Perkančiosios organizacijos vadovui ir kitai sutarties šaliai;

77.4.         abiejų šalių pasirašytą susitarimą dėl pirkimo sutarties pakeitimo ir jo priedus (jeigu jų yra) (dokumentų originalus) perduoda registruoti Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojui, atsakingam už pirkimo sutarčių registravimą.

78.    Pirkimų iniciatoriui nustačius, kad numatomų keisti nustatytų pirkimo sutarties sąlygų keitimas negali būti atliktas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms, Pirkimų iniciatorius, priklausomai nuo konkrečios situacijos, raštu kreipiasi į Perkančiosios organizacijos vadovą, siūlydamas taikyti kontrahentui pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (-us), jei tam yra teisinis pagrindas, ir (arba) inicijuoti pirkimo sutarties nutraukimą joje nustatytais pagrindais, ir inicijuoja naują pirkimo procedūrą, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 5 dalyje.

79.    Jeigu pateiktoms prekėms, suteiktoms paslaugoms ar atliktiems darbams priimti komisija nesudaroma,

80.    Jeigu pateiktoms prekėms, suteiktoms paslaugoms ar atliktiems darbams priimti sudaroma komisija, įsakymo dėl prekių, paslaugų ar darbų priėmimo komisijos sudarymo projektą rengia Pirkimų iniciatorius.

81.    Prekių ar paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

82.    Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo priėmimo komisija.

83.    Prieš pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą, už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo arba priėmimo komisija privalo įsitikinti, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, nepažeisti prievolių užtikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai.

84.    Jei už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo, arba priėmimo komisija neturi pretenzijų dėl Perkančiajai organizacijai pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų, pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą.

85.    Jei už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo, arba priėmimo komisija nustato, kad pirkimo objektas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų sąlygų, perdavimo ir priėmimo akto nepasirašo ir raštu pareikalauja, kad Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas ar darbų rangovas) tinkamai įvykdytų atitinkamas prievoles.

86.    Tiekėjui neįvykdžius pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų, už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo, arba darbų priėmimo komisija teikia siūlymą Perkančiosios organizacijos vadovui dėl pirkimo sutarties nutraukimo ar joje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui.

87.    Jei už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo, arba darbų priėmimo komisija nustato, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, tačiau pažeisti prievolių užtikrinimo terminai ar kitos pirkimo sutartyje nustatytos neesminės sąlygos ir prievolės yra įvykdytos netinkamai, priėmimo–perdavimo akte nurodo nustatytus trūkumus, jį pasirašo ir teikia siūlymą Perkančiosios organizacijos vadovui dėl pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui.

88.    Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra būtų pateikta tik po to, kai bus pasirašytas atliktų darbų, pateiktų prekių ar suteiktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas.

89.    PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos pagal raštu sudarytas pirkimo sutartis turi būti teikiamos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, pridedant tinkamai parengto ir pasirašyto atliktų darbų, pateiktų prekių ar suteiktų paslaugų perdavimo ir priėmimo akto skenuotą kopiją. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo, kuris yra Perkančiosios organizacijos paskyros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ naudotojas – „Perkančiosios organizacijos atstovas“, gavęs PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, kreditinius ir debetinius dokumentus ar avansinę sąskaitą, gautą dokumentą patikrina, nustačius trūkumus – grąžina patikslinti ar atmeta, o nesant trūkumų – priima, kaip numatyta informacinės sistemos „E. sąskaita“ naudotojo instrukcijoje

[https://www.esaskaita.eu/documents/11603/0/Paslaugu_vartotojo_instrukcija_17_05_20.pdf/80854004-e041-40c4-b82f-121d4f47c39a ]

90.    Tinkamai pateiktos ir informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ priimtos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos tvarkomos, kaip nustatyta Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo tvarkos apraše.

91.    Įvykdžius pirkimo sutartį (visoms sutarties šalims įvykdžius savo įsipareigojimus), už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo Viešųjų pirkimų skyriui pateikia duomenis, kaip nustatyta šio Aprašo 13.8 punkte.

92.    Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo padaryto esminio sutarties pažeidimo, Viešųjų pirkimų skyrius pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Tiekėją.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

93.    Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu susiję dokumentai saugomi kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Priedai:

1 priedas. Perkančiosios organizacijos priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų procesą, sąrašo forma.

2 priedas. Biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašo forma.

3 priedas. Paraiškos atlikti pirkimą forma.

4 priedas. Biudžetiniais metais numatomų pirkti Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano forma.

5 priedas. Biudžetiniais metais atliktų viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės) apskaitos žurnalo forma.

6 priedas. Biudžetiniais metais naudojantis CPO elektroniniu katalogu atliktų pirkimų apskaitos žurnalo forma.

7 priedas. Tiekėjų apklausos pažymos forma.

8 priedas. Pasiūlymo galiojimo garantijos forma.

9 priedas. Pasiūlymo galiojimo laidavimo forma.

10 priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos forma.

11 priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo forma.

 

_________________


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Perkančiosios organizacijos priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų procesą, sąrašo forma)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

TVIRTINU

____________________________________

Perkančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas

A. V.

 

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCESĄ, SĄRAŠAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

Šiauliai

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. ____ __ d. įsakymu Nr. _______.

 

2. ......................

 

3. ...........................

 

/Nurodyti visus Perkančiosios organizacijos dokumentus, kurie reglamentuoja viešųjų pirkimų organizavimą (nuo planavimo iki viešojo pirkimo sutarties įvykdymo) ir atlikimą, pavyzdžiui, įsakymus, kuriais sudaryta nuolatinė Viešojo pirkimo komisija, paskirti kiti už viešųjų pirkimų procesą atsakingi asmenys, nustatyti reikalavimai su viešuoju pirkimu susijusiems dokumentams saugoti ir pan. Čia nenurodomi dokumentai dėl konkretaus pirkimo atlikimo, pavyzdžiui, paraiškos, įsakymas dėl konkrečiam viešajam pirkimui sudarytos Viešojo pirkimo komisijos ir pan.)/.  

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašo forma)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

_______________________________________________________

(pirkimų iniciatoriaus pavadinimas)

 

20__ BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ___________

 

 

Eil. Nr.

Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas

Prekių, paslaugų ar darbų numatomos sudaryti pirkimo sutarties apimtis Eur (be PVM)

Ketvirtis, kurio metu numatoma pradėti vykdyti pirkimo procedūrą

Numatomas sutarties terminas mėn. ir galimi pratęsimai mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Sąrašą parengė:

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Paraiškos atlikti pirkimą forma)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

TVIRTINU

____________________________________

Perkančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas

A. V.

 

PARAIŠKA ATLIKTI PIRKIMĄ

 

20__ m.__________  ___ d. Nr. ______

Šiauliai

 

1.        Pirkimo iniciatoriaus pavadinimas ir jam atstovaujantis asmuo:

 

2.        Pirkimo objekto pavadinimas:

 

3.        Programa, priemonė ar kitas finansavimo šaltinis:

 

4.       Pirkimo objekto aprašymas, ketinamų pirkti prekių paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai (pridedamas Techninių specifikacijų projektas):

 

5.        Ar prieš pradedant pirkimo procedūrą Techninių specifikacijų projektą tikslinga paskelbti CVP IS:

TAIP  £       NE  £

6.        Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais:

 

7.                       Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė Eur:  

 

8.                       Numatoma pirkimo sutarties trukmė, atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus

(nurodyti trukmę dienomis / mėnesiais / metais arba numatomą sutarties pradžios ir pabaigos datą):

 

9.                       Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

(nurodyti terminus dienomis / mėnesiais / metais arba galutinę datą iki kada sutartis turi būti įvykdyta)

 

10.                   Kitos reikalingos pirkimo sutarties sąlygos (pateikiamas pirkimo sutarties pirminis projektas):

 

11.     Siūlomi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (nurodoma, jeigu būtina taikyti specifinius reikalavimus, arba galima siūlyti spręsti viešojo pirkimo komisijai):

 

12.                                 Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti mažiausios kainos / ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi (reikiamą pabraukti)

13.    Jeigu siūloma, kad pasiūlymai būtų vertinami pagal jų ekonominį naudingumą, nurodomi:

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

 

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametrai:

 

 

14.                   Planuojama pirkimo pradžia:

(nurodyti datą arba mėnesį)

 

 

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas (jeigu paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį gali būti nepaskelbta, ir kai pirkimas nevykdomas per CPO):

 

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašo pagrindimas (įskaitant ir rinkoje veikiančias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą statusą turinčius tiekėjus):

 

Pirkimo pagrindimas (nurodyti, ar pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą, jeigu ne – nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančios aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba; ar pirkimui yra turimos / suplanuotos lėšos; pateikiami argumentai, jeigu atsisakoma pirkti iš CPO elektroninio katalogo; ir pan.)

 

Pridedama:

1)      Techninė specifikacija;

2)      Pirkimo sutarties projektas;

3)      Sąmatiniai skaičiavimai, planai, brėžiniai, projektai, kiekių žiniaraščiai ir kiti dokumentai (jei reikalingi – išvardinti)

Siūloma pirkimo procedūrą pavesti vykdyti (pasirinkti vieną iš žemiau išvardintų variantų):

        Jau sudarytai Viešojo pirkimo komisijai (nurodyti pilną komisijos pavadinimą, komisijos pirmininko vardą, pavardę);

        Specialiai šiam pirkimui sudarytai Viešojo pirkimo komisijai (komisijos sudarymo procedūras atliks Viešųjų pirkimų skyrius);

        Už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui – ___________ (nurodyti vardą ir pavardę);

        Įgalioti kitą perkančiąją organizaciją – _______________ (nurodyti pavadinimą) atlikti pirkimo procedūras. (Įgaliojimo parengimo procedūras atliks Viešųjų pirkimų skyrius).

 

 

 

 

(pirkimo iniciatoriui atstovaujančio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Paraiška DVS „@vilys“ yra derinama:

            su Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistu, tvarkančiu konkrečios srities asignavimus;

            su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, o jo nesant atostogų, nedarbingumo metu – su jį pavaduojančiu asmeniu;

            kai numatoma pirkimo procedūrą pavesti vykdyti jau sudarytai Viešojo pirkimo komisijai, – su Viešojo pirkimo komisijos veikloje dalyvaujančiu teisininku, o kitais atvejais – su Turto valdymo skyriaus teisininku, o jų nesant atostogų, nedarbingumo metu – su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku;

            kai pirkimas yra įtraukas į pirkimų, kuriems atliekama prevencinė kontrolė, sąrašą su Teisės ir personalo administravimo skyriaus teisininku, kuris vykdo prevencinę pirkimų kontrolę.

 

 


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

(Biudžetiniais metais numatomų pirkti Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano forma)

TVIRTINU

____________________________________

Perkančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas

A. V.

20---- BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS  REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kodas pagal BVPŽ (prekėms ir darbams)

Paslaugų kategorija (paslaugų pirkimui)

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų apimtys

Numatoma (apytiksliai)  pirkimo pradžia

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Ar pirkimas bus vykdomas pagal VPĮ 23 straipsnio nuostatas

Ar pirkimas bus vykdomas centralizuotai, naudojantis VšĮ CVP agentūros, atliekančios CPO funkcijas, elektroniniu katalogu

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimai

Ar pirkimas vykdomas  pagal VPĮ 10 straipsnį

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis

Pirkimo būdas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(už pirkimų planavimą atsakingo asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo suderinimo žyma)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Parašas                                                                                                 (vardas, pavardė)

 

 


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

(Biudžetiniais metais atliktų viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės) apskaitos žurnalo forma)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

20__ BIUDŽETINIAIS metais ATLIKTŲ VIEŠŲJŲ pirkIMŲ (išskyrus mažos vertės) APSKAITOS ŽURNALAS

 

PREKĖS (pildoma pagal pasirinktą pirkimo būdą)

Eil. Nr.

Viešojo pirkimo pavadinimas

Pirkimo vertė su PVM, Eur

Pirkimo sutarties sudarymo data, Nr.

Numatoma sutarties įvykdymo data

Tiekėjo pavadinimas

Ataskaitos

Elektroninis pirkimas

Pastabos

Pirkimų procedūrų

Apie įvykdytą arba nutrauktą sutartį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASLAUGOS (pildoma pagal pasirinktą pirkimo būdą)

Eil. Nr.

Viešojo pirkimo pavadinimas

Pirkimo vertė su PVM, Eur

Pirkimo sutarties sudarymo data, Nr.

Numatoma sutarties įvykdymo data

Tiekėjo pavadinimas

Ataskaitos

Elektroninis pirkimas

Pastabos

Pirkimų procedūrų

Apie įvykdytą arba nutrauktą sutartį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darbai (pildoma pagal pasirinktą pirkimo būdą)

Eil. Nr.

Viešojo pirkimo pavadinimas

Pirkimo vertė su PVM, Eur

Pirkimo sutarties sudarymo data, Nr.

Numatoma sutarties įvykdymo data

Tiekėjo pavadinimas

Ataskaitos

Elektroninis pirkimas

Pastabos

Pirkimų procedūrų

Apie įvykdytą arba nutrauktą sutartį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

6 priedas

(Biudžetiniais metais naudojantis CPO elektroniniu katalogu atliktų pirkimų apskaitos žurnalo forma)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

20__ BIUDŽETINIAIS metais naudojantis cpo elektroniniu katalogu ATLIKTŲ VIEŠŲJŲ pirkIMŲ

APSKAITOS ŽURNALAS

 

PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo sutarties vertė su PVM,

Eur

Pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo data, Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Procedūrų vykdytojas

Pastabos

CPO preliminariosios pirkimo sutarties Nr., data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo sutarties vertė su PVM,

Eur

Pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo data, Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Procedūrų vykdytojas

Pastabos

CPO preliminariosios pirkimo sutarties Nr., data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo sutarties vertė su PVM,

Eur

Pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo data, Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Procedūrų vykdytojas

Pastabos

CPO preliminariosios pirkimo sutarties Nr., data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

7 priedas

TVIRTINU

____________________________________

Perkančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas

A. V.

 TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

20__ m. ________ __ d. Nr. _____

 

Pirkimų organizatorius

 

 

 

 

(pareigos vardas, pavardė)

(telefonas)

 

 

 

Pirkimo objekto rūšis:

 

Prekės

 

Paslaugos

 

Darbai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo objekto pavadinimas, trumpas aprašymas

 

 

Programa, priemonė ar kitas lėšų šaltinis

 

 

 

 

Tiekėjų apklausos forma:

Raštu

 

Žodžiu

 

 

 

 

 

 

 

Tiekėjų apklausos data

 

 

 

Pasiūlymų pateikimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprašo punktas, kuriuo vadovaujantis apklausiami mažiau negu 3 tiekėjai

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiekėjo pavadinimas

1

2

3

 

 

 

 

 

Tiekėjo kodas

 

 

 

 

Adresas

 

 

 

 

Tel. / faks.

 

 

 

 

Atsakingas asmuo

(pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pasiūlymo turinys:

 

 

 

 

Vnt. kaina:

 

 

 

 

Nuolaidos ir pan.:

 

 

 

 

Bendra kaina su PVM:

 

 

 

 

Galutinė pasiūlymo kaina (jeigu buvo derėtasi:)

 

 

 

 

 

 

Tinkamiausias tiekėjas

 

 

 

 

Pirkimų organizatorius

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

(parašas)

 

Tiekėjų apklausos pažyma kompiuterizuotoje dokumentų ir užduočių apskaitos valdymo sistemoje „@vilys“ yra suderinta su Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistu, tvarkančiu konkrečios srities asignavimus.

 

Pastabos:

1. Jeigu pirkimo sutarties vertė su PVM yra mažesnė negu 300 Eur, Tiekėjų apklausos pažyma neteikiama tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

2. Jeigu apklausoje dalyvauja daugiau negu 3 tiekėjai, pildomas papildomas lapas.

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

8 priedas

TVIRTINU

____________________________________

Perkančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas

A. V.

 

(Pasiūlymo galiojimo garantijos forma)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai

Juridinio asmens kodas 188726051

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai

 

PASIŪLYMO GARANTIJA

 

20__ m. ________  __d. Nr. _________________

[miesto pavadinimas]

 

Klientas, [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą; įmonės kodą, adresą; (jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymėdami atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį)], pateikė pasiūlymą dalyvauti pirkime [pirkimo pavadinimas] (toliau – Pasiūlymas).

[Banko pavadinimas, įmonės kodas],  atstovaujamas  [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas ir el. paštas], (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja besąlygiškai sumokėti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai (toliau – Perkančioji organizacija) ne daugiau kaip  [suma skaičiais] [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Perkančiosios organizacijos reikalavimą mokėti, kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….].

1.         Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1.1.   jei Klientas:

1.1.1.                                         po vokų atplėšimo procedūros, pasiūlymų galiojimo laikotarpiu atšaukia savo Pasiūlymą;

1.1.2.                                        tiekėjas neatsakinėja į perkančiosios organizacijos užklausimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos duomenų, kokybės vadybos sistemos standartų ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį pagrindžiančių duomenų pateikimo, paaiškinimo ar patikslinimo, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimo ar patikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ar neįprastai mažos kainos pagrindimo;

1.1.3.                                        jo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pakvietus pasirašyti pirkimo sutartį, raštu atsisako pasirašyti pirkimo sutartį, siekia pasirašyti pirkimo sutartį kitomis sąlygomis; negu buvo nustatyta pirkimo dokumentuose arba iki nustatyto termino nepasirašo pirkimo sutarties;

1.1.4. nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimo kilus ginčui dėl viešojo pirkimo teisme, jeigu liko 5 darbo dienos iki viešajame pirkime nurodyto pasiūlymo galiojimo termino (pasiūlymo galiojimas turi galioti 40 dienų po bylinėjimosi laikotarpio pabaigos);

1.1.5. pasirašęs pirkimo sutartį, per nustatytą terminą nepateikia Perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimo.

2.         Bet kokius raštiškus pranešimus Perkančioji organizacija gali pateikti vienu iš šių variantų:

2.1.   jeigu pranešimas Garantui teikiamas raštu, jis turi būti su Perkančiosios organizacijos aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški;

2.2.   jeigu pranešimas Garantui teikiamas pasirašytas elektroniniu parašu, tai Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški, nereikia.

3.         Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

4.         Garantas įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

5.         Ši garantija galioja 40 dienų ilgiau nei Pasiūlymo galiojimo termino pabaiga – iki 20__ -__-__ [nurodyti garantijos galiojimo datą įskaitytinai] .

6.         Visi Garanto įsipareigojimai Perkančiajai organizacijai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

6.1.   iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Perkančiosios organizacijos raštiško reikalavimo mokėti;

6.2.   Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Perkančiosios organizacijos prierašu, kai:

6.2.1.                                        Perkančioji organizacija atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

6.2.2.                                        Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

7.         Bet kokie Perkančiosios organizacijos reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

8.         Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Perkančiosios organizacijos buveinės vietą. Kilus ginčui dėl reikalavimų pagal šį garantą pirmumas aiškinant garanto turinį bus teikiamas viešojo pirkimo konkurso sąlygoms ir šiam garantui.

 

 

A.V.  ______________________                                          ______          ______________________

(įgalioto asmens pareigos)                                                                    (parašas)                                        (vardo raidė, pavardė)

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

9 priedas

TVIRTINU

____________________________________

Perkančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas

A. V.

 

 (Pasiūlymo galiojimo laidavimo forma)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai

Juridinio asmens kodas 188726051

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai

 

PASIŪLYMO LAIDAVIMO RAŠTAS

 

 

20__ m. ________  __d. Nr. _______________

[data miesto pavadinimas]

 

 

 

 

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį] ir apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu.

 

Šiuo laidavimo raštu  Klientas [įrašykite pirkimo dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymėdami atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą bei el. paštą] (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai  (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] pagal šią laidavimo sutartį.

Kadangi Klientas pateikė raštišką pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas) Perkančiajai organizacijai, dalyvaudamas Viešajame pirkime [įrašykite pirkimo pavadinimą ], šio laidavimo sąlygos yra tokios:

1.         jei Klientas:

1.1.    po vokų atplėšimo procedūros, pasiūlymų galiojimo laikotarpiu atšaukia savo Pasiūlymą;

1.2.   tiekėjas neatsakinėja į perkančiosios organizacijos užklausimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos duomenų, kokybės vadybos sistemos standartų ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį pagrindžiančių duomenų pateikimo, paaiškinimo ar patikslinimo, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimo ar patikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ar neįprastai mažos kainos pagrindimo;

1.3.   jo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pakvietus pasirašyti pirkimo sutartį, raštu atsisako pasirašyti pirkimo sutartį, siekia pasirašyti pirkimo sutartį kitomis sąlygomis, negu buvo nustatyta pirkimo dokumentuose arba iki nustatyto termino nepasirašo pirkimo sutarties;

1.4.   nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimo kilus ginčui dėl viešojo pirkimo teisme, jeigu liko 5 darbo dienos iki pasiūlymo galiojimo pabaigos (pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti 40 dienų po bylinėjimosi laikotarpio);

1.5.   jei pasirašęs pirkimo sutartį, per nustatytą terminą nepateikia Perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimo.

2.         Laiduotojas įsipareigoja besąlygiškai ir nedelsdamas sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau nurodytų įvykių, nurodydama,  kuris įvykis (įvykiai) įvyko.

3.         Perkančioji organizacija reikalavimą sumokėti turi pateikti Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo  Laiduotojo  įsipareigojimų termino pabaigos.

4.         Laiduotojo įsipareigojimai galioja 40 dienų ilgiau nei Pasiūlymo galiojimo termino pabaiga [nurodyti laidavimo pabaigos datą įskaitytinai: metus- mėnesį-dieną]. 

5.         Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Perkančiosios organizacijos buveinės vietą. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų pirmumo teisė bus teikiama viešojo pirkimo sąlygoms ir šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

 

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

Įgaliotas  asmuo (vardo raidė, pavardė,  parašas):

A. V.

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

10 priedas

TVIRTINU

____________________________________

Perkančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas

A. V.

 

(Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos forma)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai

Vilniaus g. 3263, Šiauliai

J. a. k. 188726051

 

GARANTIJA

DĖL SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO

 

 

20__ m. ________  __d. Nr. _____________

______________

(sudarymo vieta)

 

Kliento [įrašykite konkursą laimėjusio tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymėdami atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti (pasirašytą) .... sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

 

[Banko* pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas*), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais] [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti, kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

1.        Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

2.        Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.    

3.        Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas gali pateikti vienu iš šių variantų:

3.1. jeigu pranešimas Garantui teikiamas raštu, jis turi būti su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški;

3.2. jeigu pranešimas Garantui teikiamas pasirašytas elektroniniu parašu, tai Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški, nereikia.

4.        Ši garantija galioja iki [nurodyti garantijos galiojimo datą - keturiasdešimt dienų po numatyto Sutartyje įgyvendinimo termino]. Garantijos gavėjui paprašius pratęsti garantijos galiojimo terminą jis privalo būti pratęstas, jeigu buvo pratęstas sutarties galiojimo terminas. Garantija gali būti nepratęstas tik dėl svarbių priežasčių.

5.        Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

5.1.  Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo).

5.2.   Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

5.2.1.      Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

5.2.2.      Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

6.        Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

7.        Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Garantijos gavėjo buveinės vietą. Kilus ginčui dėl reikalavimų pagal šią garantiją pirmumas aiškinant garantijos turinį bus teikiamas Sutarčiai ir šio garantijos tekstui.

 

 

(Garanto  pavadinimas)

 

______________________                                                      _________                                   ________________________

(įgalioto asmens pareigos)                         ( parašas)                                              (vardo raidė, pavardė)

A.V.

 

______________________                                                     _________                                    ________________________

(įgalioto asmens pareigos)                         ( parašas)                                               (vardo raidė, pavardė)

 

 

*Pastaba. Garantu gali būti bet kokia įstaiga, turinti teisę verstis šia veikla.

*Pastaba. Pratęsiant Sutartį, prieš baigiantis Sutarties laikotarpiui, ne vėliau kaip paskutinę Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dieną Teikėjas privalo pateikti naują tokio paties dydžio ir termino Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo

11 priedas

TVIRTINU

____________________________________

Perkančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas

A. V.

 

 

(Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo forma)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai

Vilniaus g. 3263, Šiauliai

J. a. k. 188726051

 

LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

20__ m. __________ ____ d. Nr. ____________

_______________

(sudarymo vieta)

 

(Laidavimo draudimo  raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu ir apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu)

Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris: <nurodykite datą ir numerį>

Pirkimo sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimą> (toliau – Sutartis)

 

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Klientas [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] (toliau – Apdraustasis) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Apdraustasis privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu Paslaugos teikėjas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą] (toliau – Draudimo bendrovė), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 263, Šiauliai j. a. k. 188726051 (toliau – Užsakovas) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

 

Apdraustasis pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo pateikti tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovui, todėl šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios:

1.         Jei Apdraustasis nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus išmokama draudimo suma dėl bet kokių Apdraustojo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

2.         Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja Užsakovui išmokėti laiduotą sumą per 10 darbo dienų gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti ar kitaip įrodinėti Draudimo bendrovei, kurių Sutarties sąlygų Apdraustasis neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai.

3.         Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

4.         Apdraustajam neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Apdraustojo turtą.

5.         Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Apdraustojo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą keturiasdešimt dienų po numatyto Sutartyje įgyvendinimo termino] imtinai. Laidavimo raštas Užsakovui pateikiamas kartu su mokėjimą įrodančiu dokumentu. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

6.         Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudimo bendrovė privalo pratęsti, jeigu sutarties  įvykdymo terminas buvo pratęstas. Atsisakyti tenkinti galiojimo pratęsimą galima tik dėl svarbių priežasčių.

7.          Draudimo bendrovė ir/arba Apdraustasis anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.

8.         Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.         Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. _____mėn.___ d. __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų pirmumo teisė bus teikiama Sutarčiai ir šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

 

 

 

Draudimo bendrovė________________________________________________________________

                                                                      (Draudimo bendrovės pavadinimas)

 

 

Įgaliotas asmuo                      ____________________________________________________

                                                   (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

*Pastaba. Pratęsiant Sutartį, prieš baigiantis Sutarties laikotarpiui, ne vėliau kaip paskutinę Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dieną Paslaugos teikėjas privalo pateikti naują tokio paties dydžio ir termino Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-1068 - 2018-08-09
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGPJŪČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. A-1137 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią