Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-158 2017-02-10
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS<br> DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO


                                                                       

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 2017 m. vasario  10  d. Nr. A-158

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“:

            1. T v i r t i n u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisykles (pridedama).

            2.  P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. A-883 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                            Gipoldas Karklelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PATVIRTINTA

    Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

    direktoriaus  2017 m. vasario 10  d. įsakymu

    Nr.  A- 158

2019 m. sausio 10 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus        įsakymo Nr. A-25 redakcija

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) vidaus bei darbo tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai, bei nustatyti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones, asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones, nuotolinio darbo tvarką, darbo apmokėjimo sistemą, darbo pareigų pažeidimo tyrimo tvarką.

2.  Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis.

3.  Taisyklės nustato vienodus reikalavimus visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

4. Administracijos veikla grindžiama įstatymo viršenybės, pagarbos žmogui, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo, pavyzdingumo principais, apibrėžtais Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, bei šiomis taisyklėmis.

5. Už Administracijos darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Administracijos direktorius.

 

II SKIRSNIS

ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA  IR DARBO (TARNYBOS) TEISINIAI SANTYKIAI

 

6. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Administracijos direktorius koordinuoja į Administracijos struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų ir  Administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių veiklą per Administracijos direktoriaus pavaduotoją ir padalinių vadovus.

7. Administracijos struktūrą tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Administracija yra biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir administracijos filialai – seniūnijos.

8. Administracijos struktūriniai padaliniai, administracijos filialai – seniūnijos (toliau – struktūriniai padaliniai) darbą organizuoja vadovaudamiesi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais struktūrinių padalinių nuostatais. Struktūrinių padalinių vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais pareigybių aprašymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vykdomas funkcijas.

9. Administracijos direktorius leidžia įsakymus, kurie įforminami pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas. Administracijos direktorius gali struktūrinių padalinių vadovams bei kitiems Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti žodinius ir rašytinius pavedimus. Administracijos direktoriaus pavaduotojas, jei Taryba yra paskirsčiusi savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijas Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui, gali leisti įsakymus, kurie įforminami pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas. Struktūrinių padalinių vadovai, kai tai numatyta struktūrinio padalinio nuostatuose, gali leisti įsakymus padalinio veiklos klausimais, kurie įforminami pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

10. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo teisės normomis.

11. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinius ar darbo uždavinius ir funkcijas bei atsakomybę nustato teisės aktai, kurie reglamentuoja vykdomas funkcijas, struktūrinio padalinio, kuriame dirba valstybės tarnautojas ir darbuotojas, nuostatai  ir jo pareigybės aprašymas, su kuriais valstybės tarnautoją ir darbuotoją supažindina tiesioginis vadovas per Dokumentų ir užduočių valdymo informacinę sistemą @vilys (toliau – DVS @vilys).

12. Valstybės tarnautojui Teisės ir personalo administravimo skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo dokumentų tvarkymą, išduoda valstybės tarnautojo pažymėjimą.

13. Teisės ir personalo administravimo skyriaus tarnautojas, atsakingas už darbo saugą, supažindina pasirašytinai priimtus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

14. Dėl atsistatydinimo iš valstybės tarnautojo pareigų ar darbo sutarties nutraukimo savo noru pateikia prašymą Administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų – darbuotojas, ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų – valstybės tarnautojas. Prašyme nurodoma pageidaujama atleidimo data. Valstybės tarnautojas (darbuotojas) su savo prašymu supažindina tiesioginį vadovą per DVS @vilys, kuris vizuoja prašymą, pareikšdamas savo sutikimą su pageidaujama atleidimo data arba pasiūlo kitą datą, nurodydamas priežastis, dėl kurių atleidimo data turėtų būti pakeista.

15. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę atšaukti prašymą dėl atleidimo savo noru ar atsistatydinimo ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik esant Administracijos direktoriaus sutikimui.

16. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymai dėl tarnybos (darbo) teisinių santykių klausimais registruojami Bendrųjų reikalų skyriuje.

 

III SKIRSNIS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

            17. Administracija įgyvendina lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad esant bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, ar kitais įstatymuose nustatytais pagrindais yra draudžiami.

            18. Administracija, įgyvendindama lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, neatsižvelgdama į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindą ar kitus įstatymuose numatytus pagrindus, privalo:

            18.1. priimdama į darbą, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas;

            18.2. sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas;

            18.3. naudoti vienodus darbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo iš darbo kriterijus;

            18.4. už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį;

            18.5. imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos;

            18.6. imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos.

            19. Administracijos valstybės tarnautojas (darbuotojas), kurio atžvilgiu yra nevykdomos lygių galimybių politikos įgyvendinimo priemonės, ar jo atžvilgiu pažeidžiami lygių galimybių politikos principai, turi raštu kreiptis su pareiškimu į administracijos direktorių dėl lygių galimybių politikos priemonių įgyvendinimo jo atžvilgiu.

            20. Priimtą į pareigas valstybės tarnautoją (darbuotoją) su Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu supažindina pasirašytinai Teisės ir personalo administravimo skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo dokumentų tvarkymą.

 

IV SKIRSNIS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

            21. Administracija gerbia darbuotojo teisę į privatų gyvenimą, užtikrina darbuotojo asmens duomenų apsaugą.

            22. Administracijai draudžiama tvarkyti su darbo reikmėmis nesusijusius (perteklinius) darbuotojo asmens duomenis, taip pat pateikti darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

            23. Priimtą į pareigas valstybės tarnautoją (darbuotoją) su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A-148 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos technologijų ir duomenų saugos“, su Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A-770 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“, supažindina per DVS @vilys valstybės tarnautojo (darbuotojo) tiesioginis vadovas.

            24. Administracijai įgyvendinant nuosavybės ar valdymo teises į darbo vietoje naudojamas informacines ir komunikacines technologijas, negali būti pažeidžiamas darbuotojo asmeninio susižinojimo slaptumas. Administracija, atlikdama tyrimą dėl valstybės tarnautojo (darbuotojo) galimo tarnybinio nusižengimo (darbo drausmės pažeidimo), turi teisę patikrinti kam ir kaip yra naudojamas paskirtas tarnybinis kompiuteris, tarnybinis mobilus telefonas ir gautus įrodymus naudoti vertinant tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą.

            25. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant išvardytų tikslų, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą. Apie vaizdo stebėjimą ir garso įrašymą konkrečioje darbovietės vietoje informuojama vaizdiniu žymeniu matomoje vietoje.

 

V SKIRSNIS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ (DARBUOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

 

26. Administracijos valstybės tarnautojai (darbuotojai) turi teisę:

26.1. reikalauti tinkamų, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų;

26.2. jungtis į sąjungas ir asociacijas, būti partijų bei organizacijų nariais;

26.3. atsisakyti vykdyti užduotį ar įpareigojimą, jeigu tai prieštarauja įstatymams ir poįstatyminiams teisės aktams;

26.4. teisės aktų nustatyta tvarka kelti kvalifikaciją, mokytis, dalyvauti konkursuose į karjeros valstybės tarnautojų pareigas;

26.5. į karjerą valstybės tarnyboje pagal turimą kvalifikaciją. Ši teisė garantuojama tik karjeros valstybės tarnautojams;

26.6. naudotis visomis įstatymų nustatytomis atostogų rūšimis;

26.7. gauti įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

26.8. į valstybinio socialinio draudimo pensiją bei teisės aktais nustatytas socialines ir kitas garantijas;

26.9. teikti Administracijos direktoriui prašymus, tarnybinius pranešimus ar kitą rašytinę informaciją;

26.10. teikti rašytinius pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio atvejus, galimas korupcijos apraiškas Administracijos direktoriui arba pasinaudoti pasitikėjimo telefonu, pranešti internetu (Savivaldybės interneto svetainėje rubrika ,,Pranešk apie pažeidimą“) arba pasinaudoti anoniminių skundų ir pranešimų dėžute, esančia  Administracijoje;

26.11. į kitas teises, nustatytas įstatymuose bei teisės aktuose.

27. Valstybės tarnautojai (darbuotojai) privalo:

27.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų bei vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus ir kitus teisės aktus, Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, Administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojo žodinius ar rašytinius pavedimus ir užduotis, tiesioginio padalinio vadovo ar jo pavaduotojo žodinius ar rašytinius pavedimus, užduotis bei įpareigojimus, jei jie neprieštarauja įstatymams;

27.2. laikytis tarnybinės ar darbo drausmės ir šių taisyklių reikalavimų;

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

27.21. pradėjęs eiti pareigas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privalo užpildyti ir pateikti Privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijai, jeigu pareigybė yra įtraukta į Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, kurį tvirtina Administracijos direktorius;

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

27.3. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pareigas, laiku atlikti pavedamas užduotis;

27.4. mokytis ir kelti kvalifikaciją;

27.5. ginti teisėtus valstybės ir savivaldybės interesus;

27.6. laikytis saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;

27.7. tausoti įstaigos turtą, tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti tarnybos vietą, nenaudoti Administracijos turto ne tarnybinei ar ne darbo veiklai;

27.8. laikytis nustatytų darbo valandų ir pranešti tiesioginiam vadovui (padalinio vadovui ar Administracijos direktoriui) apie vėlavimą arba negalėjimą atvykti į tarnybą ar darbą;

27.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie tarnybą (darbą);

27.10. darbo valandomis nustatytu arba nurodytu laiku dalyvauti Savivaldybės institucijų posėdžiuose, mero ar Administracijos direktoriaus rengiamuose išplėstiniuose pasitarimuose, komisijų posėdžiuose, susirinkimuose ir kituose renginiuose;

27.11. nedalyvauti su valstybės tarnautojo (darbuotojo) pareigomis ar darbo funkcijomis nesuderinamoje veikloje, kitaip nenaudoti tarnybos ar darbo laiko ne tarnybos ar darbo tikslams;

27.12. esant tikimybei kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktui, valstybės tarnautojas (darbuotojas) nedelsdamas turi pateikti Administracijos direktoriui argumentuotą tarnybinį pranešimą dėl galimo interesų konflikto, kuris turi būti suderintas su tiesioginiu vadovu, bei patikslinti privačių interesų deklaraciją. Leidimą valstybės tarnautojui (darbuotojui) nusišalinti priima Administracijos direktorius;

27.13. jei įstatymų nustatyta tvarka valstybės tarnautojas gali ne darbo metu dirbti kitą darbą ir gauti kitą darbo užmokestį, ši jo veikla turi būti suderinta su tiesioginiu valstybės tarnautojo vadovu ir Administracijos direktoriumi. Norintis užsiimti tokia veikla valstybės tarnautojas pateikia prašymą Administracijos direktoriui. Leidimas įteisinamas Administracijos direktoriaus įsakymu. Nebuvimas darbo vietoje be atitinkamo leidimo laikomas tarnybiniu nusižengimu ar darbo drausmės pažeidimu. Papildoma veikla neatleidžia tarnautojų nuo jo tiesioginių pareigų atlikimo;

27.14. prieš išeidamas atostogų arba prieš neatvykdamas į darbą tiesioginio vadovo leidimu,  perduoti nebaigtus tvarkyti dokumentus ir reikalus jį pavaduojančiam tarnautojui (darbuotojui). Valstybės tarnautojas (darbuotojas) privalo  DVS „@vilys“ nurodyti jį  pavaduojančio tarnautojo (darbuotojo) vardą ir pavardę bei pavadavimo terminą, nustatyti tarnybiniame elektroniniame pašte siunčiamą pranešimą apie atostogų trukmę ir pavaduojančio tarnautojo (darbuotojo) kontaktinius duomenis. Valstybės tarnautojo (darbuotojo) ligos metu padalinio vadovas privalo kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus atsakingą darbuotoją dėl pavaduojančio valstybės tarnautojo (darbuotojo) DVS „@vilys“  paskyrimo;

27.15. rūšiuoti darbo vietoje susidariusias atliekas (popierių, plastiką, stiklą), kai tam yra sudarytos galimybės.

28. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama:

28.1. pavesti savo pareigas atlikti kitam valstybės tarnautojui (darbuotojui);

28.2. kelti neteisėtus reikalavimus pavaldiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams arba skirti jiems nekonkrečius, netikslius, neaiškius ar su jų tarnyba nesusijusius reikalavimus ir užduotis;

28.3. naudotis Administracijos turtu ne tarnybos reikalams, gadinti ar pasisavinti Administracijos turtą, palikti per naktį įjungtą tarnybinį kompiuterį ar juo siųstis filmus bei didelės apimties bylas asmeninio naudojimo tikslu, savavališkai, nesuderinus su Informacinių technologijų skyriaus vedėju, instaliuoti kompiuterines programas į tarnybinį kompiuterį;

28.4. naudoti darbo laiką ir galimybes ne tarnybos tikslams, politinei ar visuomeninei veiklai;

28.5. gauti dovanas už pareigų vykdymą, jei to nenumatyta pagal tarptautinio protokolo procedūrą;

28.6 rūkyti įstaigos patalpose ir tarnybos vietoje, tarnybinėse transporto priemonėse (išskyrus specialiai tam skirtas ir atitinkamai pažymėtas vietas);

28.7. valstybės tarnautojai (darbuotojai) neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu;

28.8. tarnybos (darbo) laiku būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo toksinių ir narkotinių medžiagų;

28.9. anksčiau laiko palikti tarnybos (darbo) vietą ar kitaip pažeidinėti darbo drausmę;

28.10. atvykti į tarnybą nedarbingam (dėl ligos, neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų);

28.11. teikti klaidingą informaciją apie savo tarnybą (darbą) ar Administraciją;

28.12. be Administracijos direktoriaus suderinimo pirkti, įsigyti darbo priemones, sudaryti sutartis dėl paslaugų ar išmokėjimų ir pan.;

28.13. įžeisti, žeminti kolegas ir lankytojus, grasinti tarnybos suteiktais įgaliojimais, vartoti necenzūrinius žodžius;

28.14. darbo laiku išjungti telefono aparatą, užsirakinti darbo patalpoje, išeiti iš įstaigos (palikti darbo vietą) nesuderinus su tiesioginiu vadovu;

28.15. sudaryti sąlygas viešųjų ir privačių interesų konfliktui atsirasti;

28.16. pažeisti įstatymuose ir teisės aktuose nustatytus draudimus valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

 

VI SKIRSNIS

IŠVAIZDOS, APRANGOS IR ELGESIO REIKALAVIMAI TARNAUTOJAMS (DARBUOTOJAMS)

 

29. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos taisyklės bei etikos reikalavimai grindžiami pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo ir pavyzdingumo principais.

30. Administracijos valstybės tarnautojas (darbuotojas) turi laikytis visuotinai priimtų etikos normų:

30.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę ir jos institucijas, vienodai tarnauti visiems žmonėms;

30.2. elgtis taip, kad visuomenė pasitikėtų viešuoju administravimu bei tarnautojais;

30.3. elgtis politiškai neutraliai, nežlugdyti, viešai nekritikuoti priimtų Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių bei įsakymų bei atsakyti už jo naudojamos informacijos, dokumentų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą;

30.4. objektyviai nagrinėti prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis, objektyviai priimti sprendimus, neturint išankstinio nusistatymo;

30.5. su piliečiais bendrauti mandagiai ir dalykiškai, visose situacijose išlikti santūrus ir taktiškas;

30.6. neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems bei draugams, taip pat vadovautis tarnyboje viešaisiais interesais ir vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto;

30.7. elgtis nepriekaištingai, nepriimti dovanų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų;

30.8. nesinaudoti kitų tarnautojų ar žmonių klaidomis ar nežinojimu;

30.9. asmeniškai atsakyti už savo priimtus sprendimus, pripažinti savo klaidas ir jas taisyti;

30.10. informuoti bendradarbius apie pastebėtas jų klaidas ir siūlyti jas taisyti, su kitais tarnautojais bendraujant būti mandagus, taktiškas, vengti konfliktinių situacijų, laikytis subordinacijos;

30.11. būti malonus, mandagus, paslaugus ir tvarkingas;

30.12. užtikrinti, kad darbo vieta visada būtų tvarkinga;

30.13. vadovautis ir laikytis visuotinai priimtomis elgesio ir moralės normomis.

31.  Tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

32. Valstybės tarnautojai (darbuotojai), tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Tarybai ar Administracijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvadienio stiliaus drabužius.

33. Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, valstybės tarnautojo  (darbuotojo) apranga ir išvaizda neatitinka šių taisyklių 31 punkto reikalavimų įpareigoja valstybės tarnautoją (darbuotoją) ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

VII SKIRSNIS

PATALPOS IR DARBO VIETA

 

34. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirba patalpose, kuriose yra įsikūrę Administracijos struktūriniai padaliniai. Konkreti darbo vieta yra Administracijos direktoriaus ar padalinio vadovo tarnautojui (darbuotojui) paskirtas kabinetas. Ant kabineto durų arba ant sienos šalia kabineto durų pritvirtinamas užrašas su kabineto numeriu, valstybės tarnautojo (darbuotojo) pareigų pavadinimu, vardu ir pavarde.

35. Kabinete gali būti laikomas tik Administracijos turtas bei būtiniausi asmeniniai valstybės tarnautojo (darbuotojo) daiktai. Už paliktą be priežiūros asmeninį turtą bei jo apsaugą Administracija neatsako.

36. Valstybės tarnautojams (darbuotojams) draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

37. Valstybės tarnautojai (darbuotojai) turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik jiems esant. Išeidamas iš kabineto, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, jeigu jame dirba vienas arba tuo metu nėra kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo, privalo rakinti duris.

38. Išnešiojamoji prekyba bei partijų ir politinių organizacijų vaizdinė rinkimų agitacija, bado akcijos, piketų, streikų rengimas Administracijos patalpose draudžiamas.

39. Tarnybos vietoje (kabinete), tarnybinėse transporto priemonėse bei kitose įstaigos vietose rūkyti draudžiama. Administracijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose ir pažymėtose vietose.

40. Tarnybos vietoje ir įstaigos patalpose vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ir narkotines medžiagas draudžiama.

41. Tarnybos vietoje privaloma laikytis darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų.

42. Valstybės tarnautojai (darbuotojai) privalo laikyti švarią ir tvarkingą tarnybos vietą, po darbo ją sutvarkyti, racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones ir medžiagas.

43. Poilsio ir švenčių dienomis būti darbo vietose, naudotis telefonais, kompiuteriais, dauginimo ir kita technika draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina vykdant Administracijos direktoriaus pavedimus.

44. Valstybės tarnautojai (darbuotojai) neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

45. Valstybės tarnautojai (darbuotojai) privalo rūšiuoti darbo vietoje susidariusias atliekas (popierių, plastiką, stiklą), jei administracinėse patalpose yra pastatytos atliekų rūšiavimo specialiosios dėžės.

46. Darbuotojai, vykdantys administracinių patalpų valymą, privalo nesumaišyti išrūšiuotų atliekų (popieriaus, plastiko, stiklo) su kitomis buitinėmis atliekomis bei jas išmesti į pastatytus antrinių žaliavų surinkimo konteinerius (arba perduoti atliekų tvarkytojams).

 

VIII SKIRSNIS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

47. Administracijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Jeigu, esant būtinumui, dirbama per pietų pertrauką, tai pietų pertraukai skiriamos 45 minutės tuoj pat pabaigus darbą, dėl kurio nebuvo galimybės papietauti nustatytu laiku. Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis. Valstybės tarnautojui (darbuotojui), pateikusiam Administracijos direktoriui prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu, gali būti Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas atskiras darbo ir poilsio laiko grafikas.

48. Civilinės metrikacijos skyriaus darbo laikas: antradieniais–penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., šeštadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Poilsio dienos – pirmadienis ir sekmadienis.

49. Bendrųjų reikalų skyriaus darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 16.45 val.; darbuotojams, aptarnaujantiems interesantus, pagal slankųjį darbo grafiką antradieniais darbo laikas nuo 8.00 val. iki 18.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. ir penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

50. Švenčių dienų išvakarėse valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Šios darbo laiko nuostatos netaikomos kitiems valstybės tarnautojams (darbuotojams), kuriems nustatyta suminė darbo laiko apskaita arba su kuriais susitarta kitaip.

51. Valstybės tarnautojas (darbuotojas), negalintis atvykti į darbą nustatytu laiku, privalo apie tai pranešti tiesioginiam vadovui. Kai neatvykstama į darbą dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, privaloma apie tai pranešti tiesioginiam vadovui (į Administracijos struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir padalinių vadovai (vedėjai ir seniūnai) privalo apie tai pranešti Administracijos direktoriui) pirmą nedarbingumo dieną. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys ar kolegos.

52. Valstybės tarnautojai (darbuotojai), darbo laiku palikdami tarnybos vietą, privalo žodžiu informuoti savo tiesioginį vadovą.

53.  Specialių pertraukų laikas:

53.1. valstybės tarnautojas (darbuotojas), atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį (nuolatos dirbantis su vaizdo terminalu, kaip savo įprasto darbo dalimi, pusę ir daugiau darbo dienos) turi teisę daryti 5 min. trukmės pertraukas po 1 valandos nuo darbo su vaizdo terminalu pradžios;

53.2. nustatomos dvi papildomos 15 min. pertraukos pailsėti: nuo 9.45 val. iki 10.00 val. ir nuo 14.45 val. iki 15.00 val.

 

Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka

 

54. Kasmetinės atostogos – laikotarpis, suteikiamas valstybės tarnautojui (darbuotojui) pailsėti ir susigrąžinti darbingumą, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant valstybės tarnautojui (darbuotojui) vidutinį darbo užmokestį (atostoginius). Kasmetinės pailgintos ar papildomos atostogos suteikiamos valstybės tarnautojui (darbuotojui) vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Vyriausybės nutarimais.

55. Švenčių dienos į kasmetinių atostogų trukmę neįskaitomos.

56. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo Administracijoje. Už antruosius ir kitus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo laiku. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, kasmetinės atostogos gali būti suteiktos:

            56.1. nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

56.2. tėvams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;

56.3. kitais darbo teisės normų nustatytais atvejais.

57. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. Kasmetinių atostogų trukmė skaičiuojama darbo dienomis.

58. Kasmetinės atostogos suteikiamos Administracijos direktoriaus įsakymu esant raštiškam valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymui, parengtam pagal taisyklių 4 priedą.

59. Prašymas vizuojamas valstybės tarnautojo (darbuotojo) tiesioginio vadovo.

60. Valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena kasmetinių atostogų dalis valstybės tarnautojui (darbuotojui) negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų per kalendorinius metus. Į kasmetinių atostogų laiką neįskaičiuojamas laikotarpis, kai valstybės tarnautojas (darbuotojas) yra laikinai nedarbingas.

61. Prašymas dėl kasmetinių atostogų pratęsimo ar perkėlimo, kai valstybės tarnautojas (darbuotojas) jų neišnaudojo dėl laikinojo nedarbingumo, turi būti pateiktas Administracijos direktoriui paskutinę laikinojo nedarbingumo dieną arba pirmą dieną po laikinojo nedarbingumo pabaigos.

62. Valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama į kitą laiką tais pačiais darbo metais arba pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

63. Atostoginiai už kasmetines atostogas, išskyrus kai suteikiama 1 darbo diena kasmetinių atostogų, išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Atostoginiai už suteiktą 1 darbo dieną kasmetinių atostogų mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

 

Tikslinių atostogų ir papildomo poilsio laiko suteikimo tvarka

 

64. Mokymosi atostogos (pagal formaliojo švietimo programas) valstybės tarnautojams (darbuotojams) suteikiamos pagal mokymo įstaigų pažymas – iškvietimus ir valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymą. Valstybės tarnautojams (darbuotojams) už suteiktas mokymosi atostogas Administracija moka pusę valstybės tarnautojo (darbuotojo) vidutinio darbo užmokestį, jeigu Administracijoje išdirbo daugiau kaip penkerius metus, o jeigu Administracijoje išdirbo iki penkerių metų – 30 proc. valstybės tarnautojo (darbuotojo) vidutinio darbo užmokesčio.

            65. Nemokamos atostogos valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymu suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais:

 65.1. darbuotojas, auginantis vaiką iki keturiolikos metų, – iki keturiolikos kalendorinių dienų;

65.2. neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki trisdešimties kalendorinių dienų;

65.3. vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvas jo pageidavimu (motina – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių;

65.4. darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį, – tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga;

65.5. darbuotojas santuokai sudaryti, – iki trijų kalendorinių dienų;

65.6. darbuotojas dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse, – iki penkių kalendorinių dienų.

66. Valstybės tarnautojo ir Administracijos direktoriaus susitarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 45 straipsniu, gali būti suteikiamos iki trijų mėnesių nemokamos atostogos per vienus darbo metus dėl šeimyninių aplinkybių ar kitų aplinkybių.

67. Ilgiau negu vieną darbo dieną (pamainą) trunkančios nemokamos atostogos, kurios nėra numatytos Respublikos darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje, gali būti suteikiamos valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymu ir su darbdavio sutikimu.

68. Privalomam valstybės tarnautojo (darbuotojo) sveikatos patikrinimui yra suteikiamos 2 darbo dienos per kalendorinius metus paliekant darbo užmokestį.

Darbo dienos (pamainos) metu valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymu ir darbdavio sutikimu suteikiamas nemokamas laisvas laikas valstybės tarnautojo (darbuotojo) asmeniniams poreikiams tenkinti. Darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną (pamainą), nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.

69. Įstatymų nustatyta tvarka valstybės tarnautojas (darbuotojas) atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą, jeigu tai būtina visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti.

70. Valstybės tarnautojams (darbuotojams) auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

71. Teisės ir personalo administravimo skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo dokumentų tvarkymą, parengia Administracijos direktoriaus įsakymą dėl teisės į papildomą poilsio dieną suteikimo valstybės tarnautojui (darbuotojui). Įsakyme nurodomas teisės į papildomą poilsio dieną suteikimo valstybės tarnautojui (darbuotojui) laikotarpis bei tvarka kaip valstybės tarnautojas (darbuotojas) privalo papildomo poilsio laiką suderinti su tiesioginiu vadovu ir pranešti Teisės ir personalo administravimo skyriaus tarnautojui, atsakingam už personalo dokumentų tvarkymą, bei Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojui, atsakingam už darbo užmokesčio apskaičiavimą.

72. Atskiras Administracijos direktoriaus įsakymas dėl papildomo poilsio dienos suteikimo konkrečiu mėnesiu nėra rengiamas. Gavus pranešimą iš valstybės tarnautojo (darbuotojo) yra pažymima darbo laiko apskaitoje ir Buhalterinės apskaitos sistemoje „Biudžetas vs“ (toliau – Biudžetas).

Prašymų pateikimo tvarka

 

73. Prašymai, susiję su darbo teisiniais santykiais, pateikiami raštu arba per DVS „@vilys“, o esant Administracijos direktoriaus rezoliucijai – įforminami Administracijos direktoriaus įsakymais kai tai numatyta Darbo tvarkos taisyklėse.

731. Prašymai dėl kasmetinių atostogų derinami su tiesioginiu vadovu ir Teisės ir personalo administravimo skyriaus tarnautoju, atsakingu už personalo dokumentų tvarkymą.  Derinimo metu patikrinama, ar valstybės tarnautojo (darbuotojo) per einamuosius kalendorinius metus viena kasmetinių atostogų dalis buvo 10 darbo dienų trukmės, ar pakanka kasmetinių atostogų likučio, kad būtų galima suteikti kasmetines atostogas, ar prašyme nurodytas valstybės tarnautoją (darbuotoją) pavaduojantis asmuo“.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

74. Prašymai dėl kasmetinių atostogų ir kitų tikslinių atostogų suteikimo su tiesioginio vadovo ir Teisės ir personalo administravimo skyriaus tarnautojo, atsakingo už personalo dokumentų tvarkymą, vizomis ir  registruojami Bendrųjų reikalų skyriuje.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

75. Prašymas turi būti perduotas įrašyti rezoliucijai Administracijos direktoriui ne vėliau kaip 4 darbo dienos iki numatomų atostogų pradžios.

76. Valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo laiko apskaitą tvarko struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti valstybės tarnautojai (darbuotojai) pagal Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašą.

 

IX SKIRSNIS

NUOTOLINIO DARBO TVARKA

 

77. Darbuotojui leidžiama dirbti nuotoliniu būdu ne daugiau kaip vieną darbo dieną per kalendorinį mėnesį iš anksto suderintu su tiesioginiu vadovu ir Administracijos direktoriumi laiku. Priimant darbuotoją į darbą, išimtiniais atvejais Administracijos direktoriaus sprendimu, gali būti darbo sutartyje nustatyta nuotolinio darbo tvarka. Tokiu atveju šiam darbuotojui netaikomas taisyklių IX skirsnio nuostatos.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

78. Darbuotojams, kurių atliekamos funkcijos ar darbas susijęs su asmenų aptarnavimu, dokumentų ar duomenų informacinėse sistemose valdymu ar tvarkymu, taip pat Administracijos padalinių vadovams ir Administracijos vadovams šio skirsnio nuostatos netaikomos.

79. Darbuotojas norintis dirbti nuotoliniu būdu, teikia Administracijos direktoriui su tiesioginiu vadovu ir Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėju suderinta (vizuota) prašymą leisti dirbti nuotoliniu būdu nurodydamas: kalendorinio mėnesio dieną (dienos), kada pageidautų dirbti nuotoliniu būdu, vietą, kurioje numato dirbti nuotoliniu būdu, ar turi darbo nuotoliniu būdu vietoje tinkamai atlikti funkcijas ar darbą reikalingas darbo priemones, ar dirbant nuotoliniu būdu darbuotojas patirs papildomų išlaidų, susijusių su darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimu ir naudojimu.

80. Administracijos direktorius, gavęs valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymą leisti dirbti nuotoliniu būdu, įvertina prašyme pateiktą informaciją, valstybės tarnautojo (darbuotojo) funkcijų ar darbo pobūdį, Administracijos finansines galimybes, būtinybę užtikrinti operatyvų ir nepertraukiamą Administracijai priskirtų funkcijų vykdymą ir priima sprendimą įrašydamas atitinkamą rezoliuciją ant prašymo.

81. Prašymai, susiję su nuotoliniu darbu, pateikiami raštu arba per DVS „@vilys“, o leidimas dirbti nuotoliniu būdu laikomas išduotu, kai Administracijos direktoriaus rezoliucijoje įrašyta „Leisti“. Dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu Administracijos direktoriaus įsakymas nėra rengiamas.

82. Prašymas turi būti perduotas įrašyti rezoliucijai Administracijos direktoriui ne vėliau kaip 4 darbo dienos iki numatomo nuotolinio darbo pradžios.

83. Darbuotojas, kuriam leidžiama dirbti nuotoliniu būdu, nurodytą dieną (dienomis) neprivalo būti Administracijos patalpose. Tiesioginio vadovo ar Administracijos direktoriaus reikalavimu, esant tarnybiniam būtinumui, darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, privalo per 60 min. atvykti į Administraciją ar kitą tiesioginio vadovo ar Administracijos direktoriaus nurodytą vietą savo tarnybinėms funkcijoms atlikti.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

84. Darbuotojui, dirbančiam nuotoliniu būdu, konkrečias užduotis tiesioginis vadovas pateikia elektronine forma, siųsdamas jas į darbuotojo tarnybinio ar asmeninio elektroninio pašto dėžutę arba žodžiu fiksuotu ar judriuoju tarnybiniu, ar asmeniniu telefono ryšiu (toliau – telefono ryšys).

85. Darbuotojas, atlikęs jam tiesioginio vadovo pavestas užduotis, nedelsdamas jas išsiunčia tiesioginiam vadovui tarnybiniu ar asmeniniu elektroniniu paštu.

86. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, privalo nuolat tikrinti savo tarnybinio ar asmeninio elektroninio pašto dėžutę ir operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus bei atsiliepti į skambučius telefono ryšiu.

87. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, užtikrina, kad darbo nuotoliniu būdu vietoje nuolat būtų įjungta interneto prieiga, kompiuterinė technika ir telefonas.

88. Dirbant nuotoliniu būdu darbuotojo dirbtas laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas taip pat kaip dirbant Administracijoje.

89. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, įsipareigoja, kad jo darbo nuotoliniu būdu vieta ir naudojamos asmeninės darbo priemonės atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, kad naudojantis informacinių technologijų priemonėmis būtų  užtikrintas IT ir kibernetinio saugumo reikalavimų laikymasis, ir pasirašo pasižadėjimą (taisyklių 3 priedas). Pasižadėjimas pridedamas prie teikiamo prašymo.

90. Valstybės tarnautojams leidimas dirbti nuotoliniu būdu suteikiamas vadovaujantis  Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1296 „Dėl Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Administracijos direktoriaus įsakymu dėl valstybės tarnautojų nuotolinio darbo tvarkos aprašo įgyvendinimo.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

901. Valstybės tarnautojai teikdami prašymus dėl nuotolinio darbo vadovaujasi Taisyklių 79–82 punktais.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

 

X SKIRSNIS

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

91. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį – 17 dieną mokamas einamojo mėnesio avansas, kito mėnesio 2 darbo dieną mokamas darbo užmokestis. Jei 17 diena yra poilsio ar šventinė diena – mokama paskutinę darbo dieną, einančią prieš poilsio ar šventinę dieną. Jei yra valstybės tarnautojo (darbuotojo) raštiškas prašymas, darbo užmokestis mokamas kartą per mėnesį. Darbo užmokestis už gruodžio mėnesį sumokamas iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

92. Darbo užmokestį sudaro:

92.1. darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis), priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, premijos;

92.2. valstybės tarnautojų – pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažas, priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą; gali būti išmokama vienkartinė piniginė išmoka.

93.  Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos Respublikos Seimo nustatytas bazinės algos dydis.

931. Valstybės tarnautojas (darbuotojas) gali gauti pajamas natūra – darbdavys sumoka juridinio asmens nario (dalyvio) mokestį, kai pagal įstatymą valstybės tarnautojas (darbuotojas) privalo būti šio juridinio asmens nariu (dalyviu). Tokiu atveju pats valstybės tarnautojas (darbuotojas) išskaičiuoja ir sumoka pajamų mokestį VMI.  Valstybės tarnautojas (darbuotojas) pateikia prašymą dėl dalyvio (nario) mokesčio apmokėjimo Administracijos direktoriui, pridėdamas sąskaitą faktūrą. Esant teigiamai Administracijos direktoriaus rezoliucijai, Buhalterinės apskaitos skyrius apmoka šią sąskaitą faktūrą.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

 

Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo ir didinimo kriterijai

 

94. Darbuotojų, išskyrus darbininkus ir valytojus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Darbininkų ir valytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio.

95. Darbuotojų, išskyrus struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų bei darbininkų, valytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį.

96. Struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį ir profesinio darbo patirtį.

97. Naujai priimamiems asmenims į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigas, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinio darbo patirtį, nustatomas pareiginės algos koeficientas, kuris lygus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo atitinkamų priedų schemose nurodyto minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento pridedant 2,0 koeficientą.

            98. Naujai priimamiems darbuotojams šių taisyklių 97 punkte nurodyti pareigybinės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami:

            98.1. atsižvelgiant į jų turimus profesinio darbo atestatus atitinkamoje srityje, jeigu jie nurodyti pareigybės aprašymo specialiuose reikalavimuose, – 1 koeficientu už kiekvieną profesinio darbo atestatą;

            98.2. atsižvelgiant į jų turimą įgytą kvalifikaciją darbuotojo atestacijos metu, –  1 koeficientu, išskyrus seniūnijų specialistus socialiniam darbui; seniūnijų specialistams socialiniam darbui taikoma Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalis.

            2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

            98.3. specialistams už profesinio darbo patirtį (už kiekvienus metus) skiriama 0,05 koeficiento; padalinių vadovams už vadovaujamo darbo patirtį (už kiekvienus metus)  skiriama 0,1 koeficiento.

            981. Administracijos direktorius išimties tvarka turi teisę naujai priimamam darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, nustatyti kitokį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nei nustatyta šių taisyklių 97 ir 98 punktuose.

                2019 m. rugsėjo 27 d., penktadienio šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1381 redakcija

 

            99. Naujai priimamiems darbuotojams – A1 lygio pareigybėms pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.

            100. Pagal šių taisyklių 98 punktą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami vieną kartą (priimant į pareigas) ir įrašant į darbo sutartį pareiginės algos pastoviosios dalies padidinimo kriterijus.

          101. Darbuotojams nustatyti pareigybinės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami:

            101.1. atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą ir atsakomybės lygį – iki 2 koeficientų;

            101.2. atsižvelgiant į darbo krūvį ir atliekamų darbų apimtis – iki 2 koeficientų;

            101.3. atsižvelgiant į specialių žinių ir įgūdžių reikalingumą nustatytoms funkcijos atlikti, į darbo pobūdį, susijusį su rizika sveikatai ar gyvybei, – iki 3 koeficientų;

            101.4. atsižvelgiant į įgytą kvalifikaciją po darbuotojo atestacijos, – iki 1 koeficiento, išskyrus seniūnijų specialistus socialiniam darbui; seniūnijų specialistams socialiniam darbui taikoma Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalis.

            2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

            102. Atsižvelgiant į biudžetinių metų Savivaldybės finansines galimybes ir Savivaldybės tarybos patvirtintą Administracijos darbo užmokesčio fondą, gali būti didinami darbuotojams nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai vadovaujantis šių taisyklių 101 punkte nustatytais kriterijais.

            103. Darbuotojai turi teisę pateikti Administracijos direktoriui motyvuotą prašymą dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimo. Prašyme nurodyti motyvai ir argumentacija turi atitikti vieną iš kriterijų, nustatytų taisyklių 101 punkte.  Prašymas privalo būti suderintas su tiesioginiu vadovu. Tiesioginis vadovas ant pavaldaus darbuotojo prašymo turi užrašyti, kaip įvertina prašyme nurodytus motyvus bei argumentaciją ir įrašyti savo rekomendaciją.

           

Pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos darbuotojams

 

104.  Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

105. Darbuotojo tiesioginis vadovas pateikia darbuotojo veiklos vertinimo išvadą Administracijos direktoriui. Kai darbuotojo tiesioginis vadovas įvertina darbuotojo veiklą labai gerai ar gerai, tada veiklos vertimo išvadoje skiltyje „Siūlymai“ įrašo taisyklių 106 punkte nurodyta  pareiginės algos kintamosios dalies dydį.

106. Įvertinus  praėjusių kalendorinių metų darbuotojo veiklą:

            106.1. labai gerai, nustatoma kintamoji dalis 16 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;

2019 m. gruodžio 27 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1960 redakcija

 

            106.2. gerai, nustatoma kintamoji dalis 8 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;

2019 m. gruodžio 27 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1960 redakcija

 

  106.3. patenkinamai, vienus metus nenustatomas kintamoji dalis;

            106.4. nepatenkinamai, vieneriems metams nustatomas 2 procentų mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas, tačiau ne mažesnis nei įstatyme nustatytas tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį nustatytas minimalus koeficientas.

107. Paskirtas darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydis mokamas vienerius metus.

108. Darbuotojo priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, gali būti nustatyta ir mokama pareiginės algos kintamoji dalis ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vienerius metus (skaičiuojant nuo priėmimo į darbą dienos).

 

Priemokų mokėjimo tvarka ir sąlygos darbuotojams

 

109. Tarnybinius pranešimus dėl priemokų skyrimo Administracijos direktoriui teikia per DVS @vilys darbuotojo tiesioginis vadovas, suderinęs tarnybinį pranešimą su Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautoju (darbuotoju), atsakingu už atitinkamos programos (sąmatos) buhalterinę apskaitą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos priežastys, kodėl yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant darbo laiko trukmės, ar nurodomos  papildomos pareigos ar užduotys, nenustatytos pareigybės aprašyme, bei siūloma, iki kada mokėti priemokas darbuotojui, siūlomas priemokos dydis. Jeigu planuojama pavesti papildomas pareigas ar užduotis, neįrašytus į pareigybės aprašymą, ant tarnybinio pranešimo turi būti rašytinis darbuotojo sutikimas arba tarnybinis pranešimas turi būti suderintas per DVS „@vilys“ su darbuotoju (gautas jo sutikimas). Tiesioginis vadovas atsako už tarnybiniame pranešime nurodytos informacijos teisingumą. Tarnybinis pranešimas (prašymas) turi būti perduotas įrašyti rezoliucijai Administracijos direktoriui ne vėliau kaip 4 darbo dienos iki papildomų darbų pradžios.

110. Priemokos dydis gali siekti 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokos dydis nustatomas atsižvelgiant į atliekamų papildomų pareigų ar užduočių apimtį, padidėjusį darbų mastą bei į darbo laiko trukmę.

111. Kai darbuotojas pavaduoja kitą darbuotoją jo laikinojo nedarbingumo metu skiriama:

111.1. nuo ketvirtos laikinojo nedarbingumo dienos 20 procentų priemoka, jei pavaduoja darbuotoją iki 20 darbo dienų;

111.2. 30 procentų priemoka, jei toliau pavaduoja tą darbuotoją nuo 21 ir daugiau darbo dienų.

2019 m. rugsėjo 27 d., penktadienio šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1381 redakcija

 

1111. Kai darbuotojas vykdo laisvos pareigybės funkcijas:

1111.1. skiriama 30 procentų priemoka, jei darbuotojas vykdo visas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

1111.2. skiriamų priemokų suma negali viršyti 30 procentų, kai keletą darbuotojų pasidalija pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Šis punktas netaikomas, kai vykdo padalinio vadovo funkcijas.

2019 m. rugsėjo 27 d., penktadienio šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1381 redakcija

 

            112. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Šiaulių rajono savivaldybės finansines galimybes ir Tarybos patvirtintą Administracijos darbo užmokesčio fondą Administracijos direktorius priima sprendimą dėl priemokos dydžio pagal taisyklių 110 punktą.

2019 m. rugsėjo 27 d., penktadienio šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1381 redakcija

 

113. Priemoka mokama darbuotojui terminuotą laiką, tačiau ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

114. Papildomos užduotys turi būti suformuluotos raštišku Administracijos direktoriaus pavedimu. Darbuotojams priemokos gali būti mažinamos arba panaikinamos, jeigu pablogėja jų darbo rezultatai arba nevykdo minėtų darbų. Tokiu atveju tiesioginis vadovas pateikia Administracijos direktoriui motyvuotą tarnybinį pranešimą. Sprendimą dėl priemokos darbuotojui sumažinimo ar panaikinimo priima Administracijos direktorius.

 

Premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos darbuotojams

 

115. Darbuotojams premijos gali būti mokamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus:

115.1. atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis;

115.2. įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą.

116. Tarnybinius pranešimus dėl premijos skyrimo, kai atlikta vienkartinė ypač svarbi įstaigos veiklai užduotis, Administracijos direktoriui teikia tarnybinį pranešimą darbuotojo tiesioginis vadovas. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodyta užduotis ir pateiktas pagrindimas, kaip ji siejasi su įstaigos tikslais, bei siūlomas premijos dydis. Tiesioginis vadovas atsako už tarnybiniame pranešime nurodytos informacijos teisingumą.

117. Tiesioginis darbuotojo vadovas gali darbuotojo veiklos vertinimo išvadoje pasiūlyti skirti premiją už labai gerą darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą.

118. Premijos dydis negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Premija neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta drausminė nuobauda. Premija už labai gerą darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą turi būti įrašyta į vertinimo išvadą ir gali būti išmokėta iki einamųjų metų kovo 31 d.

119. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Šiaulių rajono savivaldybės finansines galimybes ir  Tarybos patvirtintą Administracijos darbo užmokesčio fondą, į tiesioginio vadovo tarnybinį pranešimą ar į darbuotojo veiklos vertimo išvados siūlymą, Administracijos direktorius priima sprendimą dėl premijos dydžio.

 

Priemokų ir piniginių išmokų mokėjimo tvarka ir sąlygos valstybės tarnautojams

 

120. Valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui gali būti skiriama priemoka už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas

2019 m. rugsėjo 27 d., penktadienio šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1381 redakcija

 

1201. Kai valstybės tarnautojas pavaduoja kitą valstybės tarnautoją jo laikinojo nedarbingumo metu skiriama:

1201.1. nuo ketvirtos laikinojo nedarbingumo dienos 20 procentų priemoka, jei pavaduoja valstybės tarnautoją iki 20 darbo dienų;

1201.2. 30 procentų priemoka, jei toliau pavaduoja tą valstybės tarnautoją nuo 21 ir daugiau darbo dienų.

2019 m. rugsėjo 27 d., penktadienio šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1381 redakcija

 

1202. Kai valstybės tarnautojas vykdo laisvos valstybės tarnautojo pareigybės funkcijas:

1202.1. skiriama 30 procentų priemoka, jei valstybės tarnautojas vykdo visas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

1202.2. skiriamų priemokų suma negali viršyti 30 procentų, kai keletą valstybės tarnautojų pasidalija pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Šis punktas netaikomas, kai vykdo padalinio vadovo funkcijas.

2019 m. rugsėjo 27 d., penktadienio šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1381 redakcija

 

121. Papildomos užduotys, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis ar kai vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos, turi būti suformuluotos raštišku Administracijos direktoriaus pavedimu ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui per kalendorinius metus ir mokama priemoka ne mažesnė kaip 10 procentų ir ne didesnė kaip 40 procentų. Priemokos dydis nustatomas atsižvelgiant į atliekamų papildomų pareigų ar užduočių apimtį, padidėjusį darbų mastą bei į darbo laiko trukmę.

1211. Papildoma užduotimi valstybės tarnautojui laikomas pavedimas pavaduoti darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį,  priemokos dydis taikomas toks, koks nurodytas taisyklių 1201 ir 1202 punktuose.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

2019 m. rugsėjo 27 d., penktadienio šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1381 redakcija

 

1212. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Šiaulių rajono savivaldybės finansines galimybes ir Tarybos patvirtintą Administracijos darbo užmokesčio fondą Administracijos direktorius priima sprendimą dėl priemokos dydžio pagal taisyklių 121 punktą.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

2019 m. rugsėjo 27 d., penktadienio šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1381 redakcija

 

122. Valstybės tarnautojams priemokos gali būti mažinamos arba panaikinamos, jeigu pablogėja jų darbo rezultatai arba nevykdo minėtų darbų. Tokiu atveju tiesioginis vadovas pateikia Administracijos direktoriui motyvuotą tarnybinį pranešimą. Sprendimą dėl priemokos valstybės tarnautojui sumažinimo ar panaikinimo priima Administracijos direktorius.

123. Tarnybinius pranešimus dėl priemokų skyrimo Administracijos direktoriui teikia per DVS @vilys valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas, suderinęs tarnybinį pranešimą su Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautoju (darbuotoju), atsakingu už atitinkamos programos (sąmatos) buhalterinę apskaitą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodyti atliekami papildomi darbai (funkcijos) ar kurį valstybės tarnautoją reikia pavaduoti, siūloma, iki kada mokėti priemokas) tarnautojui, siūlomas priemokos dydis. Ant tarnybinio pranešimo turi būti rašytinis valstybės tarnautojo sutikimas arba tarnybinis pranešimas turi būti suderintas per DVS „@vilys“ su valstybės tarnautoju (gautas jo sutikimas). Tiesioginis vadovas atsako už tarnybiniame pranešime nurodytos informacijos teisingumą. Tarnybinis pranešimas (prašymas) turi būti perduotas įrašyti rezoliucijai Administracijos direktoriui ne vėliau kaip 4 darbo dienos iki pavadavimo ar papildomų darbų pradžios.

            124. Valstybės tarnautojai gali būti skatinami padėkomis bei vienkartinėmis piniginėmis išmokomis iš darbo užmokesčio fondo.

            125. Vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojui gali būti skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarime Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ numatytais atvejais.

126. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama valstybės tarnautojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta tarnybinė nuobauda.

127. Tarnybinius pranešimus dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo, kai atlikta vienkartinė ypač svarbi įstaigos veiklai užduotis, Administracijos direktoriui teikia darbuotojo tiesioginis vadovas. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodyta užduotis ir pateiktas pagrindimas, kaip ji siejasi su įstaigos tikslais bei siūlomas premijos dydis. Tiesioginis vadovas atsako už tarnybiniame pranešime nurodytos informacijos teisingumą.

128. Tiesioginis darbuotojo vadovas gali valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje pasiūlyti skirti vienkartinę piniginę išmoką už labai gerą valstybės tarnautojo praėjusių kalendorinių metų veiklą.

129. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Šiaulių rajono savivaldybės finansines galimybes ir Tarybos patvirtintą Administracijos darbo užmokesčio fondą, į tiesioginio vadovo tarnybinį pranešimą ar į valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertimo išvados siūlymą, Administracijos direktorius priima sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos dydžio.

 

Materialinių pašalpų mokėjimo tvarka ir sąlygos

 

            130. Materialinė pašalpa dėl sunkios materialinės būklės valstybės tarnautojui gali būti skiriama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais, o darbuotojui – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 13 straipsnyje numatytais atvejais.

            2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

131. Mirus valstybės tarnautojui (darbuotojui) ar jam sergant sunkia liga, kai pats tarnautojas (darbuotojas) yra komos būsenoje ar paralyžiuotas, materialinė pašalpa išmokama jo šeimai.

132. Materialinei pašalpai gauti valstybės tarnautojas (darbuotojas) prašymą kartu su patvirtinančiais dokumentais turi pateikti Administracijos direktoriui.

133. Teisę gauti materialinę pašalpą patvirtinantys dokumentai yra šie:

133.1. mirties atveju – mirties faktą patvirtinančio dokumento kopiją, taip pat dokumentai, patvirtinantys gyvenimo kartu ar vaiko auginimo faktą;

133.2. sunkios ligos atveju – dokumentai iš gydymo įstaigos apie ligos eigą bei dokumentai dėl išlaidų gydymui;

133.3. stichinių nelaimių ir turto netekimo atvejais – atitinkamų tarnybų išduoti dokumentai, seniūnų pateikti dokumentai;

133.4. valstybės tarnautojo ir darbuotojo mirties atveju – mirties liudijimas, duomenys apie materialinę pašalpą gausiantį šeimos narį.

134. Skiriama materialinė pašalpa:

134.1. iki 3 MMA, kai mirė darbuotojas, jo sutuoktinis, tėvai ar vaikas;

134.2. iki 3 MMA, atsižvelgiant į ligos sudėtingumą bei patirtas gydymo išlaidas;

134.3. iki 5 MMA, atsižvelgiant į patirtas išlaidas stichinių nelaimių ir turto netekimo atvejais.

135. Materialinė pašalpa skiriama per tris mėnesius nuo Administracijos direktoriui pateikto valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymo su pateisinamais dokumentais.

 

Mokėjimo už darbą poilsio dieną ir už viršvalandinį darbą tvarka ir sąlygos

 

136. Tarnybinius pranešimus dėl darbo poilsio dieną ar viršvalandinio darbo Administracijos direktoriui teikia per DVS „@vilys“ tarnautojo (darbuotojo) tiesioginis vadovas, suderinęs tarnybinį pranešimą su Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautoju (darbuotoju), atsakingu už darbo užmokesčio apskaitą. Tarnybinis pranešimas (prašymas) turi būti perduotas įrašyti rezoliucijai Administracijos direktoriui ne vėliau kaip 4 darbo dienos iki darbų pradžios.

137. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos priežastys, kodėl bus dirbama poilsio dieną ar viršijama darbo laiko trukmė, ir nurodomas darbo laikas, kada bus atliekas darbas ar dirbamas viršvalandinis darbas. Tarnybiniame pranešime turi būti rašytinis tarnautojo (darbuotojo) sutikimas arba tarnybinis pranešimas turi būti suderintas per DVS „@vilys“ su tarnautoju (darbuotoju ), t. y. gautas jo sutikimas. Tiesioginis vadovas atsako už tarnybiniame pranešime nurodytos informacijos teisingumą.

138. Tarnautojo (darbuotojo) tiesioginis vadovas privalo užtikrinti, kad nebus viršijama maksimali darbo laiko trukmė, nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 114 straipsnyje ir 180 val. per metus.

139. Leidžiama tarnautojui (darbuotojui) dirbti viršvalandinį darbą tik gavus Administracijos direktoriaus įsakymą.

140. Už darbą poilsio dieną ar viršvalandinį darbą apmokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Darbas poilsio dieną ar viršvalandinis darbas fiksuojamas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

 

XI SKIRSNIS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ MOKYMAS

 

141. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo prioritetus formuoja Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

141.  Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo sistema susideda iš dviejų dalių:

141.1. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymai organizuojami pagal metinį mokymo planą (toliau – metinis mokymo planas);

141.2. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai asmeniškai pasirenka mokymo programas.

142. Kasmet iki kovo 1 dienos Teisės ir personalo administravimo skyrius parengia Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų einamųjų metų mokymo planą.

143. Metinis mokymo planas sudaromas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Valstybės tarnautojų mokymo strategiją.

144. Kasmet iki vasario 15 dienos atliekama darbuotojų apklausa dėl kvalifikacijos tobulinimo. Į metinį mokymo planą sukeliami pasiūlymai, kaip tobulinti kvalifikaciją iš valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos išvados ir atliktos apklausos. Pasiūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo į valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadą įrašo jo tiesioginis vadovas, o raštiškus pasiūlymus dėl darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo papildomai gali teikti tiesioginis vadovas arba darbuotojas asmeniškai.

145. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus pagal metinį mokymo planą organizuoja Teisės ir personalo administravimo skyrius.

146. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pageidaujantys vykti į mokymus, neįtrauktus į metinį mokymo planą, ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas turi rašyti tarnybinį pranešimą Administracijos direktoriui ir gauti jo leidimą. Tarnybinis pranešimas turi būti suderintas su tiesioginiu valstybės tarnautojo (darbuotojo) vadovu.

147. Valstybės tarnautojai (darbuotojams), kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose. Tokios atostogos suteikiamos informavus Administracijos direktorių ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų.

148. Valstybės tarnautojams (darbuotojams), kurių darbo santykiai su Administracija tęsiasi ilgiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas, nurodytas šių taisyklių 147 punkte, jeigu dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje yra susijęs su valstybės tarnautojo (darbuotojo) kvalifikacijos kėlimu, trunkančias iki dešimt darbo dienų per vienus darbo metus, paliekama pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. O valstybės tarnautojams (darbuotojams), kurių darbo santykiai su Administracija tęsiasi trumpiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas, nurodytas šių taisyklių 147 punkte, jeigu dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje yra susijęs su valstybės tarnautojo (darbuotojo) kvalifikacijos kėlimu, trunkančias iki dešimt darbo dienų per vienus darbo metus, paliekama ketvirtis darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

149. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje, ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas turi rašyti prašymą Administracijos direktoriui ir gauti jo leidimą. Tarnybinis pranešimas turi būti suderintas su tiesioginiu valstybės tarnautojo (darbuotojo) vadovu. Toks leidimas įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu.

150. Valstybės tarnautojas (darbuotojas) privalo:

150.1. pasiųstas tobulinti kvalifikaciją, grįžęs iš mokymo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti kvalifikacinio pažymėjimo kopiją Teisės ir personalo administravimo skyriui;

150.2. lankyti visą mokymo kursą nuo pradžios iki pabaigos. Neatvykimas į mokymą ar pasišalinimas jam nesibaigus traktuojamas kaip drausmės pažeidimas ir už tai valstybės tarnautojui (darbuotojui)  gali būti taikoma tarnybinė (drausminė) nuobauda.

151. Tobulinti kvalifikaciją, vykti į stažuotę ar mokymus valstybės tarnautojai (darbuotojai) siunčiami Administracijos direktoriaus įsakymu, jeigu jie trunka ilgiau kaip vieną dieną.

152. Jei valstybės tarnautojas Administracijos direktoriaus įsakymu siunčiamas mokytis ilgiau kaip 3 mėnesius ir mokymas finansuojamas iš valstybės ar Savivaldybės biudžeto, su valstybės tarnautoju turi būti sudaroma sutartis dėl mokymui skirtų lėšų grąžinimo. Sutartyje turi būti numatyta, kad lėšas valstybės tarnautojas grąžina į Savivaldybės biudžetą, jei jis:

152.1. savo noru atsistatydina iš valstybės tarnautojo pareigų anksčiau negu po vienerių metų nuo mokymo pabaigos;

152.2. dėl tarnybinės nuobaudos atleidžiamas iš pareigų.

 

XII SKIRSNIS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ (DARBUOTOJŲ) TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS, TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIOJO RYŠIO TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

153. Tarnybinė komandiruotė – valstybės tarnautojo (darbuotojo) išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos Administracijos direktoriaus siuntimu atlikti darbo funkcijas, vykdyti tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją.

154. Pasiųstam į tarnybinę komandiruotę valstybės tarnautojui (darbuotojui) per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis.

            155. Į valstybės tarnautojo (darbuotojo) tarnybinės komandiruotės laiką įeina valstybės tarnautojo (darbuotojo) kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, valstybės tarnautojas (darbuotojas) turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės, arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką valstybės tarnautojo (darbuotojo) darbo užmokestį.

            156. Valstybės tarnautojui (darbuotojui) dienpinigiai bei kitos komandiruotės išlaidos už tarnybinę komandiruotę išmokami per 5 darbo dienas po sugrįžimo iš tarnybinės komandiruotės.

157. Valstybės tarnautojai (darbuotojai), kurie vyksta į tarnybinę komandiruotę, turi prieš 3 darbo dienas pateikti Administracijos direktoriui tarnybinį pranešimą, suderintą su tiesioginiu vadovu, kuriame nurodomas:

157.1. tarnybinės komandiruotės tikslas, vietovė ir trukmė, išvardijamos komandiruotės išlaidos, kurias prašo apmokėti (jeigu mokama iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos – būtina nurodyti programos pavadinimą);

157.2. kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal trukmė;

157.3. jeigu kelionė vyks po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną – ar suteikti tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės, ar šis poilsio laikas turi būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko;

157.4. jei darbo laiko režimas tarnybinės komandiruotės metu skiriasi nuo nustatyto darbo grafiko – būtina nurodyti būsimą darbo grafiką tarnybinės komandiruotės metu.

158. Jeigu tarnybinį pranešimą dėl pavaldžių valstybės tarnautojų (darbuotojų) vykimo į tarnybinę komandiruotę teikia padalinio vadovas, tai tarnybiniame pranešime turi būti valstybės tarnautojo (darbuotojo) sutikimas, jeigu tarnybinėje komandiruotėje bus per poilsio ar švenčių dienas. Tarnybiniai pranešimai dėl vykimo į tarnybinę komandiruotę pateikiami raštu arba per DVS „@vilys“ Administracijos direktoriui. Tarnybinis pranešimas (prašymas) turi būti perduotas įrašyti rezoliucijai Administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, kai vykstama į vienos dienos komandiruotę Lietuvoje, o kitais atvejais ne vėliau kaip 4 darbo dienos iki komandiruotės pradžios.

            159. Jeigu tarnybinė komandiruotė vyks po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, valstybės tarnautojas (darbuotojas) tarnybiniame pranešime turi nurodyti, ar suteikti tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po tarnybinės komandiruotės, ar šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką valstybės tarnautojo (darbuotojo) darbo užmokestį.

160. Vykimo į tarnybinę komandiruotę valstybės tarnautojui (darbuotojui) nuosavybės teise priklausančiu automobiliu tvarką reglamentuoja Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Vykimo į tarnybinę komandiruotę valstybės tarnautojui (darbuotojui) nuosavybės teise priklausančiu automobiliu tvarkos aprašas.

161. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu arba Administracijos direktoriaus viza ant darbuotojo ar tarnautojo prašymo, jeigu tarnybinė komandiruotė trunka tik vieną dieną. Tiesioginis vadovas supažindina valstybės tarnautoją (darbuotoją) su Administracijos direktoriaus įsakymu ar rezoliucija dėl siuntimo į tarnybinę komandiruotę.

162. Grįžęs iš tarnybinės komandiruotės, valstybės tarnautojas (darbuotojas) privalo per 3 darbo dienas pateikti Buhalterinės apskaitos skyriui atitinkamus dokumentus apie tarnybinės komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. Jeigu tarnybinė komandiruotė truko 2 ir daugiau dienų, per DVS ,,@vilys“ privalo pateikti ataskaitą (taisyklių 3 priedas) registruoti Teisės ir personalo administravimo skyriui. Jeigu tarnybinė komandiruotė truko 2 ir daugiau dienų ir buvo vykstama į užsienį, per DVS ,,@vilys“ ataskaitą (taisyklių 3 priedas) perduoti registruoti bei pasirašytą originaliu parašu pateikti Teisės ir personalo administravimo skyriui. Jeigu buvo išmokėtas avansas – grąžinti nepanaudotą avanso likutį. Tarnybinės komandiruotės išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 220 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo patvirtinimo“.

163. Tarnybiniai automobiliai skirti tik tarnybiniam naudojimui. Jų naudojimo tvarką reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių naudojimo ir netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A-1498 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių naudojimo ir netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklių patvirtinimo“. Ūkio ir transporto skyrius vedėjas per DVS @vilys privalo supažindinti tarnybinių automobilių naudotojus.

164. Valstybės tarnautojai (darbuotojai) savo darbo vietose aprūpinami fiksuotojo ryšio telefonais. Administracijos padalinių vadovams suteikiami mobilieji telefonai, kitiems darbuotojams taip pat gali būti išduodami mobilieji telefonai.

165. Tarnybinių mobiliųjų telefonų išdavimą ir jų naudojimosi limitus nustato Administracijos direktorius. Valstybės tarnautojai (darbuotojai) yra atsakingi už mobiliųjų telefonų naudojimosi ir limitų išnaudojimo kontrolę. Viršijus nustatytus limitus, valstybės tarnautojui ir darbuotojui iš darbo užmokesčio išskaičiuojama suma, kuria jis viršijo limitą, be atskiro valstybės tarnautojo (darbuotojo) įspėjimo.

 

XIII SKIRSNIS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

166. Valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Už savivaldybės institucijoms padarytą materialinę žalą valstybės tarnautojai traukiami materialinėn atsakomybėn.

167. Tarnybinių nusižengimų tyrimas atliekamas ir tarnybinė nuobauda valstybės tarnautojui skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių patvirtinimo“.

168. Darbuotojų, kurie galimai pažeidė darbo pareigas, atžvilgiu atliekamas tyrimas:

168.1. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija galimam darbo pareigų pažeidimui ištirti arba Administracijos direktorius paskiria Teisės ir personalo administravimo skyriaus valstybės tarnautojui ištirti galimą darbo pareigų pažeidimą;

168.2. komisijos pirmininkas arba paskirtas valstybės tarnautojas, paskirtas ištirti galimą darbo pareigų pažeidimą, raštu pareikalauja, kad per 5 darbo dienas darbuotojas raštu paaiškintų dėl darbo pareigų pažeidimo;

168.3. jei per nustatytą terminą be svarbių priežasčių pasiaiškinimas nepateikiamas, surašomas aktas ir parengiama tyrimo išvada be pasiaiškinimo;

168.4. Administracijos direktorius įvertinęs pateikta išvadą priima sprendimą – skirti žodinį įspėjimą ar nutraukti darbo sutartį.

169. Administracijos direktorius turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.

170. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:

170.1. šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;

170.2. per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.

171. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas:

171.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties;

171.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;

171.3. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;

171.4. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

171.5. tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;

171.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;

171.7. kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.

172. Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigų pažeidimo gali būti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turėjo galimybę dėl jo pasiaiškinti ir darbdavys per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą.

173. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo Administracijos direktorius turi priimti įvertinęs pažeidimo ar pažeidimų sunkumą ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltę, priežastinį ryšį tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, jo elgesį ir darbo rezultatus iki pažeidimo ar pažeidimų padarymo. Atleidimas iš darbo turi būti proporcinga pažeidimui ar jų visumai priemonė.

174. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo Administracijos direktorius turi priimti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jeigu darbuotojo padarytas pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą.

175. Jei valstybės tarnautojas (darbuotojas) pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Administracijos direktorius tą dieną neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 49 straipsnio 1 dalimi. Nušalinimo nuo darbo procedūrą vykdo Administracijos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai (darbuotojai). Valstybės tarnautojo (darbuotojo) neblaivumas yra tikrinamas alkoholio matuokliu.

176. Prieš pradedant nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ir (ar) apsvaigimo nuo narkotinių ar toksinių medžiagų (toliau – psichiką veikiančios medžiagos) procedūrą įvertinami:

176.1. požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad valstybės tarnautojas (darbuotojas) yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:

176.1.1. iš burnos sklindantis alkoholio kvapas;

  176.1.2. neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti požymiai);

176.1.3. nerišli kalba;

176.1.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena;

176.1.5. kitus požymius;

176.2. techninių (alkoholio matuoklių ir kitų) priemonių neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti parodymai;

176.3. ar valstybės tarnautojas (darbuotojas) galimai neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų yra:

176.3.1. darbo vietoje, kurioje privalo atlikti darbines pareigas;

176.3.2. darbo metu (kai privalo atlikti darbines pareigas arba privalo laikytis darbovietėje nustatytos tvarkos);

176.4. ar apsvaigimo nesukėlė darbo aplinkos veiksniai, nepriklausantys nuo darbuotojo valios.

177. Įvertinus taisyklių 176 punkte nurodytas aplinkybes ir esant pagrįstam įtarimui, kad  darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant  surašomas Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktas. Nušalinimo aktą surašo ir pasirašo Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu paskirtas valstybės tarnautojas (darbuotojas), dalyvaujant ne mažiau kaip dviem Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams (darbuotojams).

178. Jeigu valstybės tarnautojas (darbuotojas) atsisako pasitikrinti blaivumą alkoholio matuokliu, nesutinka su nušalinimu (apie tai pažymi Nušalinimo akte ar nepasirašo Nušalinimo akto), Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu paskirtas valstybės tarnautojas (darbuotojas) nedelsdamas surašo ir įteikia nušalintam nuo darbo valstybės tarnautojui (darbuotojui) raštišką nurodymą per 24 valandas nuo to laiko, kai buvo surašytas Nušalinimo aktas, pateikti įrodymus iš sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią jis privalo kreiptis per 1 valandą nuo to laiko, kai buvo surašytas Nušalinimo aktas, kurie patvirtintų, kad valstybės tarnautojas (darbuotojas) nebuvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Medicininės apžiūros išlaidas apmoka pats valstybės tarnautojas (darbuotojas). Nurodymo kopija yra saugoma Administracijoje.

179. Valstybės tarnautojo (darbuotojo) nušalinimas nuo darbo tą pačią darbo dieną įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu.

180. Kitą darbo dieną nušalintam nuo darbo valstybės tarnautojui (darbuotojui) pradedama galimo tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

 

XIV SKIRSNIS

ADMINISTRACIJOS DOKUMENTŲ VALDYMAS IR ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

 

181. Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita Administracijoje organizuojamas laikantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298.

182. Administracijoje už dokumentų valdymą atsakingi Bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai bei kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, paskirti atsakingais už atskirų padalinių dokumentų valdymą.

183. Siunčiami bei gaunami dokumentai registruojami Bendrųjų reikalų skyriuje, jeigu  Administracijos direktoriaus įsakyme dėl asmenų aptarnavimo taikant vieno langelio principą atsakingų asmenų paskyrimo ir darbo organizavimo nenustatyta kitaip. Už rengiamų dokumentų kokybę atsakingi jų rengėjai.

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

184. Dokumentų kopijų tikrumą tvirtina Administracijos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai  (darbuotojai), turintys ar saugantys savivaldybės teisės aktų, siunčiamų, gaunamų dokumentų originalus.

185. Administracijos herbiniame antspaude, dokumentuose naudojamas Šiaulių rajono savivaldybės herbas. Administracijos pavadinimas herbiniame antspaude, dokumente ir iškaboje turi sutapti.

186. Antspaudą su Lietuvos valstybės herbu naudoja Civilinės metrikacijos skyrius, įgyvendinantis valstybės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas, seniūnai, įstatymų nustatyta tvarka atlikdami notarinius veiksmus ir tvirtindami oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.

187. Už antspaudų gaminimą, apskaitą, sunaikinimą atsako Ūkio ir transporto skyrius.

188. Antspaudai ir spaudai naudojami ir saugomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti neturintys tam teisės asmenys. Už antspaudų naudojimą bei saugumą atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie turi teisę juos naudoti.

189. Administracijos padaliniai gali turėti atskirus su padalinio pavadinimu antspaudus. Už padalinių antspaudų naudojimą ir saugumą atsakingi atitinkamų padalinių vadovai. Prieš teikdami gaminti antspaudą ar spaudą Ūkio ir transporto skyriui, padalinių vadovai turi juos suderinti su Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiuoju specialistu (kalbos tvarkytoju).

 

XV SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            190. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas valstybės tarnautojai (darbuotojai) privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už Savivaldybės lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį materialiai atsakingi.

191. Administracijos direktorius, padalinio vadovo teikimu, paskiria valstybės tarnautoją (darbuotoją), atsakingą už perduotų reikalų tvarkymą. Padalinio vadovas, į struktūrinius padalinius neįeinantis valstybės tarnautojas reikalus perduoda Administracijos direktoriaus paskirtam valstybės tarnautojui (darbuotojui).

192. Keičiantis valstybės tarnautojams ir darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami pagal perdavimo–priėmimo aktą paskirtam valstybės tarnautojui (darbuotojui).

193. Keičiantis materialiai atsakingiems valstybės tarnautojams (darbuotojams), inventorizuojamas visas turtas, už kurį jie atsako, pagal Administracijos direktoriaus įsakyme nurodytos dienos būklę. Perdavimas įforminamas inventorizavimo aprašais, kuriuose turtą perduodantis asmuo pasirašo, kad turtą perdavė, o priimantysis – kad priėmė.

194. Valstybės tarnautojai (darbuotojai), atleidžiami iš pareigų, privalo atsiskaityti  už jiems pavestas  užduotis ir patikėtas materialines vertybes atitinkamai tai pažymint atsiskaitymo kortelėje   (taisyklių 1 priedas). Užpildyta  atsiskaitymo  kortelė pateikiama Buhalterinės apskaitos skyriui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki atleidimo iš pareigų. Reikalavimas dėl atsiskaitymo kortelės pateikimo netaikomas pagal viešųjų darbų programą įdarbintiems darbuotojams.

195. Valstybės tarnautojas (darbuotojas) su pareigybės aprašymu, jo tarnybos (darbo) teisinius santykius reglamentuojančiais individualiais administraciniais aktais, Savivaldybės institucijų norminiais teisės aktais supažindinamas, naudojantis Administracijos dokumentų valdymo sistema @vilys.

196. Taisyklių normos, prieštaraujančios galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams, netaikomos, iki kol bus pakeistos Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių

1 priedas

 

(Atsiskaitymo kortelės forma)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ATSISKAITYMO KORTELĖ

 

20             m                        d.

 

________________________________________________________________________________

(atleidžiamo iš pareigų (darbo) valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, vardas, pavardė, pareigos)

_______________________________________________________________________________

 

 

Skyriai, padaliniai

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas

Data

Pastabos

Administracijos padalinio, kuriame atleidžiamas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, eina pareigas (dirba), vadovas

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas (jei yra tarnautojas (darbuotojas), atliekantis viešojo administravimo funkcijas)

 

 

 

Ūkio ir transporto skyrius

 

 

 

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

(išskyrus darbininkus ir valytojus)

 

 

 

Turto ir valdymo skyrius (jei darbuotojui (tarnautojui) buvo suteiktas tarnybinis mobilusis telefonas)

 

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

 

 

 

 

Kiti padaliniai

(įrašyti pagal poreikį)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                darbo tvarkos taisyklių

                                                                                2 priedas                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Ataskaitos apie tarnybinę komandiruotę forma)

 

…..............................................................

(pareigos) (DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS)

 

….......................................................................

(vardas, pavardė) (DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS)

 

 

 

 

ATASKAITA APIE TARNYBINĘ KOMANDIRUOTĘ Į ................................................

                                                                                             (miestas ir valstybė)

 

….....................................Nr. …..........

(data)

 

1. Komandiruotės pagrindas

(direktoriaus įsakymas ar leidimas)

 

2. Komandiruotės trukmė

(nuvykimo į komandiruotę ir grįžimo iš komandiruotės datos)

 

 

3. Komandiruotės tikslas, organizatoriai

 

 

 

4. Nagrinėti klausimai, atlikti darbai bei pasiektas rezultatas

(renginio ar darbų aprašymas)

 

 

5. Išvados ir pasiūlymai

 

 

6. Komandiruotės išlaidos:

6.1. Finansavimo šaltinis

6.2. Finansuojama suma (visos su komandiruote susijusios išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                    darbo tvarkos taisyklių 3 priedas

   2019 m. kovo 25 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-361 redakcija

 

................................ SKYRIAUS (SENIŪNIJOS)

.............................................................................

(pareigos, vardas, pavardė)

 

 

Savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU

 

20....................

 

       Prašau leisti dirbti nuotoliniu būdu  .................. (įrašyti datą)

       Nuotolinio darbo vieta ................... (įrašyti adresą, ir (ar) telefono numerį, el.pašto adresą)

       Darbui nuotoliniu būdu bus reikalingos darbo priemonės iš įstaigos:   .................... (išvardinti)

       Darbui nuotoliniu būdu bus reikalingos prieigos prie įstaigos duomenų bazių: ................... (išvardinti), mano nuotolinio darbo vietos IP adresas ............... (įrašoma tuo atveju, jeigu naudositės įstaigos duomenų bazėmis)

       Dirbant nuotoliniu būdu planuojama atlikti šias užduotis: .....................(išvardyti)

 

Aš pasižadu, kad dirbdamas nuotoliniu būdu laikysiuosi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 89 punkte nustatytų reikalavimų. Esu informuotas, kad tiesioginiam vadovui arba Administracijos direktoriui nurodžius, privalau per 60 min. atvykti į nuolatinę savo darbo vietą.

 

 

 

                                                                                                                        (vardas, pavardė)“

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                     darbo tvarkos taisyklių 4 priedas

2019 m. kovo 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-354 redakcija

 

 

 

 

 

................................ SKYRIAUS (SENIŪNIJOS)

.............................................................................

(pareigos, vardas, pavardė)

 

 

Savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

 

20....................

 

       Prašau suteikti kasmetines atostogas nuo ..... iki .............

       Kasmetinių atostogų metu mane pavaduos skyriaus (seniūnijos)  ................................................

                                                                                                                  (pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

 

                                                                                                                        (vardas, pavardė)“

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-1128 - 2017-08-07
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-1286 - 2017-09-11
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-1286 - 2017-09-11
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-25 - 2019-01-10
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-354 - 2019-03-21
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-361 - 2019-03-25
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-1381 - 2019-09-27
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-1960 - 2019-12-27
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-158 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią