Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-871 2014-07-30
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VYKIMO Į TARNYBINĘ KOMANDIRUOTĘ VALSTYBĖS TARNAUTOJUI (DARBUOTOJUI) NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIU AUTOMOBILIU <br> TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKIMO Į TARNYBINĘ KOMANDIRUOTĘ VALSTYBĖS TARNAUTOJUI (DARBUOTOJUI) NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIU AUTOMOBILIU

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 2014 m. liepos 30   d. Nr. A-871

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“:

            1. T v i r t i n u Vykimo į tarnybinę komandiruotę valstybės tarnautojui (darbuotojui) nuosavybės teise priklausančiu automobiliu tvarkos aprašą (pridedama).

            2.  L a i k a u  netekusiais galios:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. A-590(8.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 7 d. įsakymą Nr. A-1259(8.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A-590(8.1), pakeitimo“;

2.3. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. A-269(3.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A-590(8.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Kęstutis Lukšas

 

 

 

Parengė

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja

 


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. liepos  30   d. įsakymu Nr. A-871

 

VYKIMO Į TARNYBINĘ KOMANDIRUOTĘ VALSTYBĖS TARNAUTOJUI (DARBUOTOJUI) NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIU AUTOMOBILIU

TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vykimo į tarnybinę komandiruotę valstybės tarnautojui (darbuotojui) nuosavybės teise priklausančiu automobiliu tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) valstybės tarnautojų (darbuotojų) vykimo į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje jam nuosavybės teise priklausančiu automobiliu tvarką bei degalų įsigijimo išlaidų apmokėjimo tvarką.

2. Administracijos valstybės tarnautojas (darbuotojas), ketinantis vykti į tarnybinę komandiruotę jam nuosavybės teise priklausančiu automobiliu, kai nėra galimybės pasinaudoti Administracijos tarnybiniu automobiliu, turi prieš 2 darbo dienas pateikti Administracijos direktoriui prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu, kuriame nurodomas tarnybinės komandiruotės tikslas, vietovė ir trukmė, išvardijamos komandiruotės išlaidos, kurias prašo apmokėti, bei pridedama automobilio techninio paso kopija.

3. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu arba Administracijos direktoriaus viza ant valstybės tarnautojo (darbuotojo) prašymo, jeigu tarnybinė komandiruotė trunka tik vieną dieną. Tiesioginis vadovas supažindina tarnautoją (darbuotoją) su Administracijos direktoriaus įsakymu ar rezoliucija dėl siuntimo į tarnybinę komandiruotę.

4. Administracijos direktoriaus įsakyme būtina nurodyti transporto priemonės markę ir modelį (pagal tai apskaičiuojama degalų sunaudota norma nuvažiuotų kilometrų skaičiui).

5. Tarnybinės komandiruotės išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

2019 m. kovo 7 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-278 redakcija

 

6. Grįžęs iš tarnybinės komandiruotės, valstybės tarnautojas (darbuotojas) privalo per 3 darbo dienas pateikti Administracijai ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie tarnybinės komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. Jeigu buvo išmokėtas avansas – grąžinti nepanaudotą avanso likutį.

 

II. SKIRSNIS

 DEGALŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

7. Visos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526, 17 punkte nurodytos tarnybinės komandiruotės išlaidos atlyginamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

8. Tarnybinės komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos apmokamos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į tarnybinę komandiruotę buvo važiuojama komandiruoto valstybės tarnautojo (darbuotojo) transporto priemone.

9. Tarnybinės komandiruotės metu sunaudotų degalų išlaidos, kai vykstama komandiruoto valstybės tarnautojo (darbuotojo) automobiliu, apskaičiuojamos taip:

9.1. Ūkio ir transporto skyrius apskaičiuoja sunaudotų degalų kiekį;

9.2. Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs informaciją iš Ūkio ir transporto skyriaus bei valstybės tarnautojo (darbuotojo) pateiktą degalų įsigijimo dokumentą, sunaudotų degalų kiekį daugina iš valstybės tarnautojo (darbuotojo) įsigytų degalų kainos, kuri yra nurodyta pateiktame degalų pirkimo dokumente.

 

III. SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas Administracijos direktoriaus, Teisės ir personalo administravimo skyriaus, Ūkio ir transporto skyriaus ar Buhalterinės apskaitos skyriaus iniciatyva.

 

______________

 

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-715 - 2015-06-18
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. A-841 „DĖL VYKIMO Į TARNYBINĘ KOMANDIRUOTĘ VALSTYBĖS TARNAUTOJUI (DARBUOTOJUI) NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIU AUTOMOBILIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-278 - 2019-03-07
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. A-871 „DĖL VYKIMO Į TARNYBINĘ KOMANDIRUOTĘ VALSTYBĖS TARNAUTOJUI (DARBUOTOJUI) NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIU AUTOMOBILIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią