Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-76(3.1) 2014-01-22
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAUNAMŲ IR TEIKIAMŲ TEISMUI PROCESINIŲ DOKUMENTŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE E.TEISMAS.LT

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio   22    d. Nr. A-76 (3.1)

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332,

            t v i r t i n u  Gaunamų ir teikiamų teismui procesinių dokumentų tvarkymo organizavimo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje e.teismas.lt tvarkos aprašą (pridedama).

           

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Kęstutis Lukšas

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja

 

Jurgita Mickūnė

 


                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                                    administracijos direktoriaus    

                                                                                    2014 m. sausio 22  d. įsakymu Nr. A-76 (3.1)     

 

 

 

GAUNAMŲ IR TEIKIAMŲ TEISMUI PROCESINIŲ DOKUMENTŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE E.TEISMAS.LT

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Gaunamų ir teikiamų teismui procesinių dokumentų tvarkymo organizavimo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje e.teismas.lt (toliau – IS e.teismas) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato procesinių dokumentų gavimo iš teismo ir pateikimo teismui per IS e.teismas tvarką ir formą Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybės administracija).

            2. IS e.teismas administratorius – savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius ir Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, ir kuriems yra sukurtos prieigos prie juridinio asmens (Šiaulių rajono savivaldybės ir / ar Šiaulių rajono savivaldybės administracijos) paskyros IS e.teismas.

            3. IS e.teismas pilno matomumo atstovas – Savivaldybės administracijos darbuotojas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą arba aukštąjį teisinį išsilavinimą, ir kuriam yra sukurta prieiga prie juridinio asmens (Šiaulių rajono savivaldybės ir / ar Šiaulių rajono savivaldybės administracijos) paskyros IS e.teismas.

            4. Procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, skundus, prašymus, pareiškimus, atsiliepimus, taikos sutartis) pasirašo savivaldybės meras arba savivaldybės administracijos direktorius elektroniniu parašu.

            5. IS e.teismas pilno matomumo atstovas (toliau – atstovas) procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, skundus, prašymus, pareiškimus, atsiliepimus, taikos sutartis) teismui išsiunčia per IS e.teismas patvirtindamas elektroniniu parašu.

 

II. PROCESINIŲ DOKUMENTŲ GAVIMAS IŠ TEISMO

 

            6. Naujus gautus procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, skundus, prašymus, pareiškimus) per IS e.teismas atspausdina Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas ir perduoda savivaldybės merui ar savivaldybės administracijos direktoriui įrašyti rezoliuciją, o vėliau Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoja užregistruoja šiuos procesinius dokumentus DVS @vilys.

            7. Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas DVS @vilyje suformuoja užduotį pavaldžiam darbuotojui, kuris atstovaus savivaldybei ar Savivaldybės administracijai teisme bei IS e.teismas deleguoja atstovą, kuris atstovaus šią bylą.

            8. Gavęs užduotį dėl atstovavimo civilinėje ar administracinėje byloje, Teisės ir personalo administravimo skyriaus darbuotojas privalo nuolat sekti jam priskirtos civilinės ar administracinės bylos įvykius IS e.teismas.

 

III. PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS TEISMUI

 

            9. Atstovas, pradėdamas rengti procesinio dokumento projektą, privalo:

            9.1. DVS @vilyje pažymėti, kad rengiamas elektroninis dokumentas, į elektroninę dokumento kortelę prisegamas dokumentas būtinai turi būti *.docx;

            9.2. elektroninį dokumentą rengti tik ADOC formatu.

            10. Atstovas privalo prie procesinio dokumento pridėti Savivaldybės tarybos sprendimą apie savivaldybės mero ar savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimą į pareigas bei įgaliojimą atstovauti teisme.

            11. Atstovas:

            11.1. nuskenuoja dokumentus, pridedamus prie procesinio dokumento. Skenuotas dokumentas būtinai turi būti *.pdf;

            11.2. elektroninį dokumentą (be skenuotų pridedamų dokumentų) DVS @vilys perduoda pasirašyti savivaldybės merui ar savivaldybės administracijos direktoriui elektroniniu parašu;

            11.3. savivaldybės mero ar savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą elektroninį dokumentą ADOC formatu kartu su nuskanuotais pridedamais dokumentais įkelia į IS e.teismas;

            11.4. per IS e.teismas išsiunčia suformuota e.bylą į teismą patvirtindamas savo elektroniniu parašu.

            12. Atstovas turi teisę rengti procesinius dokumentus naudodamasis šablonai esančiais IS e.teismas bei pasirašyti elektroniniu parašu lydraščius teismui, kai yra teikiami papildomi įrodymai atstovaujamoje byloje.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            13. Per IS e.teismas gali būti sumokamas žyminis mokestis. Atstovas kartu su Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju, išsiųsdami suformuotą e.bylą į teismą, per IS e.teismas atlieka buhalterinę operaciją.

            14. Procesiniai terminai yra skaičiuojami vadovaujantis IS e.teismas, o ne DVS @vilys.

            15. Procesinio dokumento gavimo data yra kita darbo diena po išsiuntimo per IS e.teismas, išskyrus atvejį, kai su procesiniu dokumentu IS e.teismas buvo susipažinta išsiuntimo dieną.

            16. Aprašas gali būti keičiamas ar panaikinamas Teisės ir personalo administravimo skyriaus iniciatyva.

            17. Šio aprašo teisės normos, prieštaraujančios galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, netaikomos, kol bus pakeistos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

______________________

Į pradžią