Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-139 2016-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PREVENCIJOS VYKDYMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario      d. Nr. A-

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,

T v i r t i n u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

           

 

Administracijos direktorius                                                                           Gipoldas Karklelis

                                                                                   

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio    d. įsakymu Nr. A-

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PREVENCIJOS VYKDYMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja prevencinę kontrolę atliekančio asmens funkcijas ir rizikos vertinimą.

2. Aprašo tikslas – užtikrinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) vykdomų viešųjų pirkimų teisėtumą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi, strateginių ir kitų Šiaulių rajono savivaldybės veiklos planų įgyvendinimą, sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Savivaldybės administracijos pirkimų vidaus kontrolė – Administracijos direktoriaus sukurtos vidaus kontrolės sistemos dalis, kuria siekiama užtikrinti vykdomų pirkimų teisėtumą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, racionaliai naudojant tam reikalingiems pirkimams skirtas lėšas, sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei visą su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Patikros lapas – aprašo prieduose nustatytos formos dokumentas, apimantis pirkimų plano rengimo, pirkimų plano keitimo, pirkimo dokumentų rengimo, pirkimo vykdymo, pirkimo sutarties sudarymo ar keitimo procedūrų patikrinimą ir naudojamas kaip vidaus kontrolės priemonė, skirta rizikai valdyti.

Prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantys asmenys (toliau – prevencinę kontrolę atliekantis asmuo) – Administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), Administracijos direktoriaus nurodytais atvejais vykdantys prevencinę pirkimo proceso procedūrų stebėseną, atliekantys patikrinimą, taip pat prevencinę Administracijos sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę.

4. Kitos Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II. SKYRIUS

PREVENCINĘ KONTROLĘ ATLIEKANČIO ASMENS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

5. Prevencinę kontrolę atliekantis asmuo vykdo šias funkcijas:

5.1. stebėtojo teisėmis (be balso teisės) gali dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose;

5.2. Administracijos direktoriaus prašymu analizuoja informaciją apie vykdomus pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą;

5.3. atsižvelgdamas į atlikto galimų rizikos veiksnių ir Administracijos vykdomų pirkimų vertinimo rezultatus prevenciniam patikrinimui pasirenka ir suderina su Administracijos direktoriumi rizikingiausius nepasibaigusius pirkimus arba atskirus jų etapus, informuoja apie tai Viešųjų pirkimų komisiją (-as), įvertina šių pirkimų procedūras;

5.4. Administracijos direktoriaus prašymu pateikia savo nuomonę dėl konkretaus pirkimo procedūrų teisėtumo, teikia informaciją apie pirkimų veiklą ir pastebėtus jos trūkumus;

5.5. teikia Administracijos direktoriui siūlymus, kaip tobulinti Administracijos vykdomas pirkimų procedūras;

5.6. teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės procedūrų nustatymo;

5.7. pasirinktinai tikrina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19, 22, 86 straipsniuose ir 92 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo terminų laikymąsi;

5.8. rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti pirkimų ar atskirų jo etapų atrankos prevencinio patikrinimo tvarką.

6. Prevencinę kontrolę atliekantis asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tinkamą funkcijų vykdymą.

 

III. SKYRIUS

RIZIKOS VERTINIMAS

 

7. Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės procedūrų vykdymo nustatymas, jų apimtys tiesiogiai priklauso nuo galimos rizikos ir jos reikšmingumo, todėl rizikos vertinimas yra neatsiejama Administracijos vykdomų pirkimų vidaus kontrolės sistemos dalis.

8. Pirkimų procese galimi rizikos veiksniai:

8.1. planuojamų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų lėšų dydžiai (sumos metams) nepagrįsti detaliais skaičiavimais ar rinkos analizės duomenimis (išvadomis), neužtikrinamas lėšų panaudojimo pagrįstumas bei įsigyjamų prekių ir paslaugų kokybė;

8.2. su pirkimais susijusi informacija ir pirkimų dokumentai neskelbiami teisės aktų nustatyta tvarka;

8.3. neskelbiamo pirkimų būdo pasirinkimas;

8.4. perkančiajai organizacijai nebūdingi, neįprasti ar vykdomi pirmą kartą pirkimai;

8.5. didelės vertės pirkimai;

8.6. sudėtingi techniniu požiūriu ir (arba) pasiūlymų vertinimo prasme pirkimai;

8.7. netinkamai atliekamas pasiūlymų vertinimas;

8.8. gautų pretenzijų skaičius;

8.9. nepagrįstai aukštų ir (ar) specifinių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams nustatymas;

8.10. nepagrįstai aukštų ir (ar) specifinių reikalavimų pirkimo objektui nustatymas;

8.11. prekių ir paslaugų techniniuose reikalavimuose nenustatytos tikslios ir aiškios prekių, paslaugų ir darbų funkcinės savybės ir reikalavimai kokybei, nenurodytos esminės funkcinės savybės, be kurių pirkimo objekto neįmanoma panaudoti pagal numatytą paskirtį (operacinius reikalavimus), nepateiktos nuorodos į standarto, techninio reglamento ar normatyvų reikalavimus, nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas ir kt.;

8.12. Administracijos darbuotojų specialių žinių stoka, netinkamai rengiami pirkimo dokumentai;

8.13. skirtingos Viešųjų pirkimų komisijos narių nuomonės, vertinant pasiūlymus;

8.14. neišsamus pirkimų organizavimo tvarkos Administracijoje reglamentavimas (nepaskirti atsakingi asmenys, nenustatytos procedūros, neatskirtos vykdymo, sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos);

8.15. neišsamus pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros reglamentavimas.

9. Prevencinę kontrolę atliekantis asmuo Administracijos direktoriaus pavedimu analizuoja nurodytą informaciją apie perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą ir teikia siūlymus dėl pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės procedūrų vykdymo nustatymo.

 

IV. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje

tvarkos aprašo

1 priedas

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMO PROCEDŪROS PATIKROS LAPAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo objektas prekės / paslaugos / darbai

Pirkimo būdo pavadinimas

Numatoma pirkimo vertė

 

Eil. Nr.

TIKRINIMO OBJEKTAS

VERTINIMAS

Taip / Ne /

Netaikoma

1.

Pirkimo būdo pasirinkimas pagrįstas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo numatytomis sąlygomis, o supaprastintų pirkimų atveju ir Supaprastintų pirkimų taisyklėse numatytomis sąlygomis.

 

Pirkimo dokumentuose yra:

2.

Pasiūlymų rengimo reikalavimai:

 

2.1.

pasiūlymai pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens;

 

2.2.

pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke (netaikomas, jei pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis);

 

2.3.

jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, yra nurodyta, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame voke. Jei vykdomas pirkimas ne elektroninėmis priemonėmis, nustatytas reikalavimas, kad šie abu vokai būtų užklijuoti ir įdėti į bendrą užklijuojamą voką;

 

2.4.

jei vykdomas pirkimas ne elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

Nustatyta, kad kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija.

Nustatyta, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas įdedamas į bendrą voką, neįsiuvamas, nenumeruojamas, o, jei pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai;

 

2.5.

jei vykdomas pirkimas elektroninėmis priemonėmis, nustatyti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento pateikimo reikalavimai.

 

3.

Tiekėjų minimalūs kvalifikacijos reikalavimai.

 

4.

Numatoma kvalifikacinė atranka:

 

4.1.

nurodytas mažiausias kandidatų, kurie bus kviečiami, skaičius, atitinkantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo arba Supaprastintų pirkimų taisyklių sąlygas;

 

4.2.

nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai.

 

5.

Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka.

 

6.

Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas.

 

7.

Reikalavimas pateikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

8.

Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai.

 

9.

Techninė specifikacija, atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio reikalavimus.

 

10.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos.

 

11.

Jei pirkimo procedūrų metu bus deramasi su tiekėjais, nustatytas derybų objektas ir sąlygos, jei derybos bus vykdomos etapais – jų sąlygos.

 

12.

Sutarties projekte arba pagrindinėse pirkimo sutarties sąlygose nustatyta:

 

12.1.

sutarties šalių teisės ir pareigos;

 

12.2.

perkamos prekės, paslaugos ar darbai, tikslūs jų kiekiai (jeigu įmanoma);

 

12.3.

kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21:

 

12.3.1.

nustatyta, kad sutarties kaina ar įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojami;

 

12.3.2.

nurodyta, kad sutarties kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą arba pagal prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius:

 

12.3.2.1.

nustatytas fiksuotos kainos ar įkainio perskaičiavimas (taikoma statybos darbų pirkimo atveju, jei sutarties trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai);

 

12.3.2.2.

nustatyta, kokiais duomenimis ir rodikliais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą, nurodytas duomenų šaltinis;

 

12.3.2.3.

nustatyta, kada vykdomas perskaičiavimas: konkreti data, tam tikras įvykis, arba šių būdų derinys;

 

12.3.2.4.

nustatyta perskaičiavimo formulė, išreikšta matematiniais simboliais arba verbaline forma (aprašyta žodžiais);

 

12.3.2.5.

nustatyta, nuo kurio momento įsigalioja perskaičiuotos kainos;

 

12.3.3.

numatytas kainos ar įkainių perskaičiavimas pasikeitus mokesčiams:

 

12.3.3.1.

numatytas kainos ar įkainių perskaičiavimas teisės aktais pakeitus taikomą pridėtinės vertės mokestį sutartyje nurodytoms prekėms, paslaugoms ar darbams;

 

12.3.3.2.

nurodyta, kad pasikeitus kitiems mokesčiams, kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami (jeigu sutarties trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė kaip 1 metai);

 

12.3.3.3.

nurodyta, ar pasikeitus kitiems mokesčiams sutarties kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami (jeigu sutarties trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra trumpesnė kaip 1 metai);

 

12.3.3.4.

nurodyti mokesčiai, kuriems pasikeitus bus perskaičiuojama kaina;

 

12.3.3.5.

nurodyta, kada vykdomas perskaičiavimas, perskaičiavimo formulė;

 

12.3.3.6.

nustatyta, nuo kurio momento įsigalioja perskaičiuotos kainos;

 

12.3.3.7.

nustatyta, kaip bus įforminta perskaičiuota sutarties kaina ar įkainis, jei sutartyje nustatytos kainodaros taisyklės;

 

12.4.

atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

 

12.5.

prievolių įvykdymo terminai;

 

12.6.

sutartis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, jei sutartį ketinama sudaryti ilgiau nei 3 metams;

 

12.7.

prievolių įvykdymo užtikrinimui keliami reikalavimai;

 

12.8.

ginčų sprendimo tvarka;

 

12.9.

sutarties nutraukimo tvarka;

 

12.10.

sutarties galiojimas;

 

12.11.

jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos;

 

12.12.

subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka;

 

12.13.

specialios sutarties vykdymo sąlygos, siejamos su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais.

 

13.

Informacija, kad pirkime gali dalyvauti tik įmonės ir įstaigos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 str.

 

14.

Informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai galimi tik, kai pasiūlymas vertinamas taikant ekonomiškai naudingiausią kriterijų, ir:

 

14.1.

nurodyti minimalūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai;

 

14.2.

nurodyti alternatyvių pasiūlymų pateikimo reikalavimai.

 

15.

Informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas.

 

16.

Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina.

 

17.

Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo (jei reikalaujama) ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai.

 

18.

Pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis.

 

19.

Būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar ketinama rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais gali būti paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentai.

 

20.

Data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas.

 

21.

Vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė.

 

22.

Vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros.

 

23.

Informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbiapagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

 

24.

Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai.

 

25.

Nuorodos į išankstinį numatomo pirkimo paskelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto.

 

26.

Informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką.

 

27.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta tvarka, šiam pirkimui turi būti taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai.

 

28.

Nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai.

 

29.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta tvarka, šiam pirkimui turi būti taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai ir (ar) kriterijai.

 

30.

Nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai ir kriterijai.

 

31.

Nustatytas reikalavimas, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti.

 

32.

Nustatytas teisinės formos reikalavimas, jei reikalaujama, kad ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, pripažinus jos pateiktą pasiūlymą geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį.

 

33.

Nurodyta, kad pirkimo sutartis bus sudaryta su ūkio subjektų įsteigtu juridiniu asmeniu, jei ūkio subjektų grupės pasiūlymas pripažintas geriausiu ir, kad ūkio subjektai, įsteigę juridinį asmenį, privalo laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su pirkimo sutarties sąlygų įvykdymu.

 

 

 

(už patikros lapo pildymą atsakingo asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo

 

 

Pritariu

 

Nepritariu

 

Tikrinimo pastabos ir išvada*___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Pastabos pridedamos

 

(prevencinę pirkimų kontrolę atliekančio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

* Skiltyje Tikrinimo pastabos ir išvada prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo gali nurodyti, kad pildomas patikros lapo priedas, kuriame pateikiamos visos tikrinimo pastabos ir išvada. Priedo lapo viršuje turi būti nurodytas patikros lapo pavadinimas. Patikros lapo priedą pasirašo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo.

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ATVIRO KONKURSO PROCEDŪROS PATIKROS LAPAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo objektas prekės / paslaugos / darbai

Pirkimo būdo pavadinimas

Numatoma pirkimo vertė

 

Eil. Nr.

TIKRINIMO OBJEKTAS

VERTINIMAS

Taip / Ne /

Netaikoma

1.

Komisijos pirmininkas, kiekvienas narys, pirkimų organizatorius ir ekspertas prieš pradėdami darbą pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

 

2.

Parengti pirkimo dokumentai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

3.

Skelbimas apie pirkimą ir skelbimo priedai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

4.

Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS.

 

5.

Pirkimo dokumentai paskelbti kartu su skelbimu CVP IS.

 

6.

Pirkimo dokumentai pateikti tiekėjams tiesiogiai (jei neįmanoma pateikti CVP IS priemonėmis).

 

7.

Pirkimo dokumentų patikslinimai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

8.

Skelbimas dėl informacijos patikslinimo patvirtintas perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

9.

CVP IS paskelbtas skelbimas dėl informacijos patikslinimo.

 

10.

Pirkimo dokumentų patikslinimai paskelbti CVP IS.

 

11.

Informacija skelbime (-uose) tapati informacijai, pateiktai kituose pirkimo dokumentuose.

 

12.

Į prašymus paaiškinti pirkimo dokumentus atsakyta ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 

13.

Vokai su pasiūlymais registruoti eilės tvarka pagal jų gavimo laiką (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

14.

Vokų su pasiūlymais plėšimo / pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautu pasiūlymu procedūros (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju – procedūrų) rezultatai įforminti protokolu, parengtu pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus  2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86 patvirtintą pavyzdinę protokolų formą, vadovaujantis protokolų privalomųjų rekvizitų aprašu.

 

15.

Vokų su pasiūlymais plėšimo procedūroje (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju – procedūrose) dalyvavo visi pareiškę norą dalyvauti tiekėjai.

 

16.

Vokų su pasiūlymais plėšimo Komisijos posėdyje patikrinta, ar:

 

16.1.

pasiūlymas pateiktas užklijuotame voke (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju – vokuose) (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);

 

16.2.

pasiūlymas pateiktas raštu ir pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens;

 

16.3.

jei pasiūlymas pasirašytas įgalioto asmens, tiekėjas pateikė įgaliojimą (jei nustatyta pirkimo dokumentuose);

 

16.4.

patikrinta, ar pasiūlymo (su priedais) lapai sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);

 

16.5.

pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas;

 

16.6.

pasiūlymų paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašė posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai (netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis).

 

17.

CVP IS pradėta pildyti pirkimo procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vokų su pasiūlymais plėšimo datos.

 

18.

Patikrinta, ar kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiūta ir sunumeruota pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, o, jei pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, prie pasiūlymo dėl kiekvienos dalies pridėta ir sunumeruota pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija (tikrinimas nevykdomas, jei pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis).

 

19.

Patikrinta dalyvių kvalifikacijos atitiktis pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

 

20.

Kandidatai ar dalyviai, pateikę netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, buvo paprašyti šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti.

 

21.

Visiems dalyviams ar kandidatams raštu pranešta apie priimtą sprendimą dėl kvalifikacinių duomenų ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

22.

Patikrinta, ar pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos duomenis.

 

23.

Visiems tiekėjams raštu pranešta apie patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju).

 

24.

Patikrinta, ar pasiūlyme nurodyta kaina pateikta, laikantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

 

25.

Dalyviai buvo prašomi per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos, jei pasiūlyme rastos nurodytos kainos apskaičiavimo klaidos.

 

26.

Pareikalauta, kad dalyvis pagrįstų neįprastai mažą siūlomą prekių, paslaugų ar darbų kainą, jei pasiūlyme pateikta kaina neįprastai maža.

 

27.

Dalyvio, nepateikusio tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymas buvo atmestas.

 

28.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nustatytas reikalavimas pateikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, iš tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, pareikalauta atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų.

 

29.

Sudaryta pasiūlymų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas), nustatytas laimėjęs pasiūlymas ir priimtas sprendimas sudaryti sutartį.

 

30.

Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu pranešta apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį / preliminariąją / sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą ir informacijos santrauką, jei ji dar nebuvo pateikta: dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus, dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis (VPĮ 41 str. 2 d.)

 

31.

CVP IS pradėtoje pildyti procedūrų ataskaitoje pateikta informacija apie pirkimo rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams datos.

 

32.

Per 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą dienos gauta pretenzija (jei TAIP, pildomi 32.1–32.4 punktai)

 

32.1.

Gavus pretenziją buvo stabdytos pirkimo procedūros.

 

32.2.

Gautos pretenzijos išnagrinėtos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

32.3.

Apie priimtą sprendimą po pretenzijos nagrinėjimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešta pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

 

32.4.

Praėjo 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą ar pretenziją pateikusiems tiekėjams dienos.

 

33.

Per 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą dienos gauta tiekėjo pateikto prašymo ar ieškinio teismui kopija su priėmimo žyma (jei TAIP, pildomi 33.1–33.3 punktai).

 

33.1.

Gavus tiekėjo pateikto prašymo ar ieškinio teismui kopiją, buvo stabdytos pirkimo procedūros.

 

33.2.

Gautas teismo pranešimas apie:

 

33.2.1.

motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

 

33.2.2.

motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

 

33.2.3.

teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

 

33.3.

Sužinojus apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, suinteresuoti kandidatai ir suinteresuoti dalyviai raštu informuoti apie teismo priimtus sprendimus.

 

34.

Ketinama nutraukti pirkimo procedūras:

 

34.1.

atsirado aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti;

 

34.2.

gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti pirkimo procedūras.

 

35.

Pirkimo procedūros nutrauktos.

 

 

 

(už patikros lapo pildymą atsakingo asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo

 

 

Pritariu

 

Nepritariu

 

Tikrinimo pastabos ir išvada*___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Pastabos pridedamos

 

(prevencinę pirkimų kontrolę atliekančio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

* Skiltyje Tikrinimo pastabos ir išvada prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo gali nurodyti, kad pildomas patikros lapo priedas, kuriame pateikiamos visos tikrinimo pastabos ir išvada. Priedo lapo viršuje turi būti nurodytas patikros lapo pavadinimas. Patikros lapo priedą pasirašo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo.

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

NESKELBIAMŲ DERYBŲ PROCEDŪROS PATIKROS LAPAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo objektas prekės / paslaugos / darbai

Pirkimo būdo pavadinimas

Numatoma pirkimo vertė

 

Eil. Nr.

TIKRINIMO OBJEKTAS

VERTINIMAS

Taip / Ne /

Netaikoma

1.

Komisijos pirmininkas, kiekvienas narys, pirkimų organizatorius ir ekspertas prieš pradėdami darbą pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

 

2.

Gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl pirkimo vykdymo neskelbiamų derybų būdu.

 

3.

Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti motyvai, pagrindžiantys Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nurodytos išimties taikymą, pasirenkant pirkimo būdą.

 

4.

Parengti pirkimo dokumentai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

5.

Pirkimo dokumentų patikslinimai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

6.

Į prašymus paaiškinti pirkimo dokumentus atsakyta ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 

7.

Vokai su pasiūlymais registruoti eilės tvarka pagal jų gavimo laiką (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

8.

Vokų su pasiūlymais plėšimo /pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautu pasiūlymu procedūros rezultatai įforminti protokolu, parengtu pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86 patvirtintą pavyzdinę protokolų formą, vadovaujantis protokolų privalomųjų rekvizitų aprašu.

 

9.

Vokų su pasiūlymais plėšimo Komisijos posėdyje patikrinta, ar:

 

9.1.

patikrinta, ar pasiūlymas pateiktas užklijuotame voke (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);

 

9.2.

patikrinta, ar pasiūlymas pateiktas raštu ir pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens (ar yra įgaliojimas);

 

9.3.

jei pasiūlymas pasirašytas įgalioto asmens, tiekėjas pateikė įgaliojimą (jei nustatyta pirkimo dokumentuose);

 

9.4.

patikrinta, ar pasiūlymo (su priedais) lapai sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);

 

9.5.

patikrinta, ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas pateiktas pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

 

9.6.

pasiūlymų paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašė posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai (netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis).

 

10.

CVP IS pradėta pildyti pirkimo procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vokų su pasiūlymais plėšimo datos.

 

11.

Patikrinta, ar kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiūta ir sunumeruota pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, o, jei pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, prie pasiūlymo dėl kiekvienos dalies pridėta ir sunumeruota pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

12.

Patikrinta dalyvių kvalifikacijos atitiktis pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

 

13.

Dalyviai, pateikę netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, buvo paprašyti šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti.

 

14.

Visiems dalyviams raštu pranešta apie priimtą sprendimą dėl kvalifikacinių duomenų ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

15.

Susipažinta su pasiūlymais.

 

16.

Visiems tiekėjams raštu pranešta apie patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju) ir tiekėjai pakviesti derėtis.

 

17.

Derėtasi su kiekvienu dalyviu atskirai.

 

18.

Visos derybos protokoluotos.

 

19.

Patikrinta, ar galutinės tiekėjų siūlomos kainos ir galutiniai techniniai duomenys, pateikti užklijuotame voke (gali būti netaikoma, jei perkama dėl ypatingos skubos arba pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas, netaikoma elektroninių pirkimų atveju)

 

20.

Vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje dalyvavo visi, pareiškę norą joje dalyvauti, derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai.

 

21.

Patikrinta, ar pasiūlyme nurodyta kaina pateikta, laikantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

 

22.

Dalyviai buvo prašomi per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos, jei pasiūlyme rastos nurodytos kainos apskaičiavimo klaidos.

 

23.

Dalyvis pasiūlyme pateikė neįprastai mažą prekių, paslaugų ar darbų kainą:

 

23.1.

pareikalauta, kad dalyvis pagrįstų neįprastai mažą siūlomą prekių, paslaugų ar darbų kainą;

 

23.2.

dalyvio, nepateikusio tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymas buvo atmestas.

 

24.

Patikrinta, ar pasiūlymo techniniai duomenys atitinka techninės specifikacijos duomenis.

 

25.

Sudaryta pasiūlymų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas), nustatytas laimėjęs pasiūlymas ir priimtas sprendimas sudaryti sutartį.

 

26.

Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu pranešta apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį / preliminariąją, apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą ir informacijos santrauką, jei ji dar nebuvo pateikta: dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus, dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis (VPĮ 41 str. 2 d.)

 

27.

CVP IS pradėtoje pildyti procedūrų ataskaitoje pateikta informacija apie pirkimo rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams datos.

 

28.

Per 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą dienos gauta pretenzija (jei TAIP, pildomi 28.1–28.4 punktai)

 

28.1.

Gavus pretenziją buvo stabdytos pirkimo procedūros.

 

28.2.

Gautos pretenzijos išnagrinėtos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

28.3.

Apie priimtą sprendimą po pretenzijos nagrinėjimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešta pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

 

28.4.

Praėjo 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą ar pretenziją pateikusiems tiekėjams dienos.

 

29.

Per 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą dienos gauta tiekėjo pateikto prašymo ar ieškinio teismui kopija su priėmimo žyma (jei TAIP, pildomi 29.1–29.3 punktai).

 

29.1.

Gavus tiekėjo pateikto prašymo ar ieškinio teismui kopiją, buvo stabdytos pirkimo procedūros.

 

29.2.

Gautas teismo pranešimas apie:

 

29.2.1.

motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

 

29.2.2.

motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

 

29.2.3.

teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

 

29.3.

Sužinojus apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, suinteresuoti kandidatai ir suinteresuoti dalyviai raštu informuoti apie teismo priimtus sprendimus.

 

30.

Ketinama nutraukti pirkimo procedūras:

 

30.1.

atsirado aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti;

 

30.2.

gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti pirkimo procedūras.

 

31.

Pirkimo procedūros nutrauktos.

 

 

 

(už patikros lapo pildymą atsakingo asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo

 

 

Pritariu

 

Nepritariu

 

Tikrinimo pastabos ir išvada*___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Pastabos pridedamos

 

(prevencinę pirkimų kontrolę atliekančio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

* Skiltyje Tikrinimo pastabos ir išvada prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo gali nurodyti, kad pildomas patikros lapo priedas, kuriame pateikiamos visos tikrinimo pastabos ir išvada. Priedo lapo viršuje turi būti nurodytas patikros lapo pavadinimas. Patikros lapo priedą pasirašo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo.

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašo

4 priedas

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

SKELBIAMŲ DERYBŲ PROCEDŪROS PATIKROS LAPAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo objektas prekės / paslaugos / darbai

Pirkimo būdo pavadinimas

Numatoma pirkimo vertė

 

Eil. Nr.

TIKRINIMO OBJEKTAS

VERTINIMAS

Taip / Ne /

Netaikoma

1.

Komisijos pirmininkas, kiekvienas narys, pirkimų organizatorius ir ekspertas prieš pradėdami darbą pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

 

2.

Parengti pirkimo dokumentai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

3.

Skelbimas apie pirkimą ir skelbimo priedai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

4.

Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS.

 

5.

Pirkimo dokumentai paskelbti kartu su skelbimu CVP IS.

 

6.

Pirkimo dokumentų patikslinimai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

7.

Skelbimas dėl informacijos patikslinimo patvirtintas perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

8.

CVP IS paskelbtas skelbimas dėl informacijos patikslinimo.

 

9.

Pirkimo dokumentų patikslinimai paskelbti CVP IS.

 

10.

Informacija skelbime (-uose) tapati informacijai, pateiktai kituose pirkimo dokumentuose.

 

11.

Pateiktos paraiškos registruotos eilės tvarka (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

12.

Patikrinta, ar paraiška pateikta raštu ir pasirašyta tiekėjo ar jo įgalioto asmens.

 

13.

Jei paraiška pasirašyta įgalioto asmens, tiekėjas pateikė įgaliojimą (jei nustatyta pirkimo dokumentuose).

 

14.

Patikrinta dalyvių kvalifikacijos atitiktis pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

 

15.

Kandidatai, pateikę netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, buvo paprašyti šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti.

 

16.

Visiems kandidatams raštu pranešta apie priimtą sprendimą dėl kvalifikacinių duomenų ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

17.

Pirkimo dokumentuose numatyta vykdyti kandidatų kvalifikacinę atranką:

 

17.1.

minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka reikiamas kviečiamų kandidatų skaičius, nustatytas pirkimo dokumentuose;

 

17.2.

vykdant kvalifikacinę atranką buvo taikyti pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai;

 

17.3.

jei minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitiko mažesnis kviečiamų kandidatų skaičius nei nustatyta pirkimo dokumentuose, pakviesti visi kandidatai, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

 

18.

Visiems atrinktiems kandidatams kvietimai išsiųsti raštu vienu metu.

 

19.

Vokai su pasiūlymais registruoti eilės tvarka pagal jų gavimo laiką (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

20.

Vokų su pasiūlymais plėšimo / pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautu pasiūlymu procedūros rezultatai įforminti protokolu, parengtu pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86 patvirtintą pavyzdinę protokolų formą, vadovaujantis protokolų privalomųjų rekvizitų aprašu

 

21.

Vokų su pasiūlymais plėšimo Komisijos posėdyje patikrinta, ar:

 

21.1.

pasiūlymas pateiktas užklijuotame voke (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju – vokuose) (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);

 

21.2.

pasiūlymas pateiktas raštu ir pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens (ar yra įgaliojimas);

 

21.3.

jei pasiūlymas pasirašytas įgalioto asmens, patikrinta, ar tiekėjas pateikė įgaliojimą (jei nustatyta pirkimo dokumentuose);

 

21.4.

patikrinta, ar pasiūlymo (su priedais) lapai sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);

 

21.5.

patikrinta, ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas pateiktas pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

 

21.6.

pasiūlymų paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašė posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

22.

CVP IS pradėta pildyti pirkimo procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vokų su pasiūlymais plėšimo datos.

 

23.

Patikrinta, ar kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiūta ir sunumeruota pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, o, jei pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, prie pasiūlymo dėl kiekvienos dalies pridėta ir sunumeruota pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

24.

Susipažinta su techniniais duomenimis.

 

25.

Visiems tiekėjams raštu pranešta apie patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju).

 

26.

Derėtasi su kiekvienu kandidatu atskirai.

 

27.

Visos derybos protokoluotos.

 

28.

Patikrinta, ar galutinės tiekėjų siūlomos kainos ir galutiniai techniniai duomenys pateikti užklijuotame voke (gali būti netaikoma, jei perkama dėl ypatingos skubos arba pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas, netaikoma elektroninių pirkimų atveju)

 

29.

Vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje dalyvavo visi, pareiškę norą joje dalyvauti, derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai.

 

30.

Patikrinta, ar pasiūlyme nurodyta kaina pateikta, laikantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

 

31.

Dalyviai buvo prašomi per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos, jei pasiūlyme rastos nurodytos kainos apskaičiavimo klaidos.

 

32.

Pareikalauta, kad dalyvis pagrįstų neįprastai mažą siūlomą prekių, paslaugų ar darbų kainą, jei pasiūlyme pateikta kaina neįprastai maža.

 

33.

Dalyvio, nepateikusio tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymas buvo atmestas.

 

34.

Patikrinta, ar pasiūlymo techniniai duomenys atitinka techninės specifikacijos duomenis.

 

35.

Sudaryta pasiūlymų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas), nustatytas laimėjęs pasiūlymas ir priimtas sprendimas sudaryti sutartį.

 

36.

Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu pranešta apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį / preliminariąją / sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą ir informacijos santrauką, jei ji dar nebuvo pateikta: dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus, dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis (VPĮ 41 str. 2 d.)

 

37.

CVP IS pradėtoje pildyti procedūrų ataskaitoje pateikta informacija apie pirkimo rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams datos.

 

38.

Per 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą dienos gauta pretenzija (jei TAIP, pildomi 38.1–38.4 punktai)

 

38.1.

Gavus pretenziją buvo stabdytos pirkimo procedūros.

 

38.2.

Gautos pretenzijos išnagrinėtos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

38.3.

Apie priimtą sprendimą po pretenzijos nagrinėjimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešta pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

 

38.4.

Praėjo 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą ar pretenziją pateikusiems tiekėjams dienos.

 

39.

Per 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą dienos gauta tiekėjo pateikto prašymo ar ieškinio teismui kopija su priėmimo žyma (jei TAIP, pildomi 39.1–39.3 punktai).

 

39.1.

Gavus tiekėjo pateikto prašymo ar ieškinio teismui kopiją, buvo stabdytos pirkimo procedūros.

 

39.2.

Gautas teismo pranešimas apie:

 

39.2.1.

motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

 

39.2.2.

motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

 

39.2.3.

teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

 

39.3.

Sužinojus apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, suinteresuoti kandidatai ir suinteresuoti dalyviai raštu informuoti apie teismo priimtus sprendimus.

 

40.

Ketinama nutraukti pirkimo procedūras:

 

40.1.

atsirado aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti;

 

40.2.

gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti pirkimo procedūras.

 

41.

Pirkimo procedūros nutrauktos.

 

 

 

(už patikros lapo pildymą atsakingo asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo

 

Pritariu

 

Nepritariu

 

Tikrinimo pastabos ir išvada*___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Pastabos pridedamos

 

(prevencinę pirkimų kontrolę atliekančio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

* Skiltyje Tikrinimo pastabos ir išvada prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo gali nurodyti, kad pildomas patikros lapo priedas, kuriame pateikiamos visos tikrinimo pastabos ir išvada. Priedo lapo viršuje turi būti nurodytas patikros lapo pavadinimas. Patikros lapo priedą pasirašo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo.

_______________________________

 

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

RIBOTO KONKURSO PROCEDŪROS PATIKROS LAPAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo objektas prekės / paslaugos / darbai

Pirkimo būdo pavadinimas

Numatoma pirkimo vertė

 

Eil. Nr.

TIKRINIMO OBJEKTAS

VERTINIMAS

Taip / Ne /

Netaikoma

1.

Komisijos pirmininkas, kiekvienas narys, pirkimų organizatorius ir ekspertas prieš pradėdami darbą pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

 

2.

Parengti pirkimo dokumentai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

3.

Skelbimas apie pirkimą ir skelbimo priedai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

4.

Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS.

 

5.

Pirkimo dokumentai paskelbti kartu su skelbimu CVP IS.

 

6.

Pirkimo dokumentų patikslinimai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

7.

CVP IS paskelbtas skelbimas dėl informacijos patikslinimo.

 

8.

Pirkimo dokumentų patikslinimai paskelbti CVP IS.

 

9.

Skelbimas dėl informacijos patikslinimo patvirtintas perkančiosios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.

 

10.

Informacija skelbime (-uose) tapati informacijai, pateiktai kituose pirkimo dokumentuose.

 

11.

Pateiktos paraiškos registruotos eilės tvarka (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

12.

Patikrinta, ar paraiška pateikta raštu ir pasirašyta tiekėjo ar jo įgalioto asmens.

 

13.

Jei paraiška pasirašyta įgalioto asmens, tiekėjas pateikė įgaliojimą (jei nustatyta pirkimo dokumentuose).

 

14.

Patikrinta dalyvių kvalifikacijos atitiktis pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

 

15.

Kandidatai, pateikę netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, buvo paprašyti šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti.

 

16.

Visiems kandidatams raštu pranešta apie priimtą sprendimą dėl kvalifikacinių duomenų ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

17.

Pirkimo dokumentuose numatyta vykdyti kandidatų kvalifikacinę atranką:

 

17.1.

minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka reikiamas kviečiamų kandidatų skaičius, nustatytas pirkimo dokumentuose;

 

17.2.

vykdant kvalifikacinę atranką buvo taikyti pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai;

 

17.3.

jei minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitiko mažesnis kviečiamų kandidatų skaičius nei nustatyta pirkimo dokumentuose, pakviesti visi kandidatai, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

 

18.

Visiems atrinktiems kandidatams kvietimai išsiųsti raštu vienu metu.

 

19.

Vokai su pasiūlymais registruoti eilės tvarka pagal jų gavimo laiką (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

20.

Vokų su pasiūlymais plėšimo / pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautu pasiūlymu procedūros (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju – procedūrų) rezultatai įforminti protokolu, parengtu pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86 patvirtintą pavyzdinę protokolų formą, vadovaujantis protokolų privalomųjų rekvizitų aprašu.

 

21.

Vokų su pasiūlymais plėšimo procedūroje (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju – procedūrose) dalyvavo visi pareiškę norą dalyvauti tiekėjai.

 

22.

Vokų su pasiūlymais plėšimo Komisijos posėdyje patikrinta, ar:

 

22.1.

pasiūlymas pateiktas užklijuotame voke (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju – vokuose) (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);

 

22.2.

pasiūlymas pateiktas raštu ir pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens (ar yra įgaliojimas);

 

22.3.

patikrinta, ar tiekėjas pateikė įgaliojimą (jei nustatyta pirkimo dokumentuose);

 

22.4.

patikrinta, ar pasiūlymo (su priedais) lapai sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);

 

22.5.

patikrinta, ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas pateiktas pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

 

22.6.

pasiūlymų paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašė posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

23.

CVP IS pradėta pildyti pirkimo procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vokų su pasiūlymais plėšimo datos.

 

24.

Patikrinta, ar kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiūta ir sunumeruota pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, o, jei pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, prie pasiūlymo dėl kiekvienos dalies pridėta ir sunumeruota pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija (netaikoma elektroninių pirkimų atveju).

 

25.

Patikrinta, ar pasiūlymo techniniai duomenys atitinka techninės specifikacijos duomenis.

 

26.

Visiems tiekėjams raštu pranešta apie patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus atveju).

 

27.

Patikrinta, ar pasiūlyme nurodyta kaina pateikta, laikantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

 

28.

Dalyviai buvo prašomi per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos, jei pasiūlyme rastos nurodytos kainos apskaičiavimo klaidos.

 

29.

Pareikalauta, kad dalyvis pagrįstų neįprastai mažą siūlomą prekių, paslaugų ar darbų kainą, jei pasiūlyme pateikta kaina neįprastai maža.

 

30.

Dalyvio, nepateikusio tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymas buvo atmestas.

 

31.

Sudaryta pasiūlymų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas), nustatytas laimėjęs pasiūlymas ir priimtas sprendimas sudaryti sutartį.

 

32.

Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu pranešta apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį / preliminariąją / sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą ir informacijos santrauką, jei ji dar nebuvo pateikta: dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus, dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis (VPĮ 41 str. 2 d.)

 

33.

CVP IS pradėtoje pildyti procedūrų ataskaitoje pateikta informacija apie pirkimo rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams datos.

 

34.

Per 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą dienos gauta pretenzija (jei TAIP, pildomi 34.1–34.4 punktai)

 

34.1.

Gavus pretenziją buvo stabdytos pirkimo procedūros.

 

34.2.

Gautos pretenzijos išnagrinėtos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

34.3.

Apie priimtą sprendimą po pretenzijos nagrinėjimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešta pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

 

34.4.

Praėjo 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą ar pretenziją pateikusiems tiekėjams dienos.

 

35.

Per 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo apie priimtą sprendimą dienos gauta tiekėjo pateikto prašymo ar ieškinio teismui kopija su priėmimo žyma (jei TAIP, pildomi 35.1–35.3 punktai).

 

35.1.

Gavus tiekėjo pateikto prašymo ar ieškinio teismui kopiją, buvo stabdytos pirkimo procedūros.

 

35.2.

Gautas teismo pranešimas apie:

 

35.2.1.

motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

 

35.2.2.

motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

 

35.2.3.

teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

 

35.3.

Sužinojus apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, suinteresuoti kandidatai ir suinteresuoti dalyviai raštu informuoti apie teismo priimtus sprendimus.

 

36.

Ketinama nutraukti pirkimo procedūras:

 

36.1.

atsirado aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti;

 

36.2.

gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti pirkimo procedūras;

 

37.

Pirkimo procedūros nutrauktos.

 

 

 

(už patikros lapo pildymą atsakingo asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo

 

 

Pritariu

 

Nepritariu

 

Tikrinimo pastabos ir išvada*___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Pastabos pridedamos

 

(prevencinę pirkimų kontrolę atliekančio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

* Skiltyje Tikrinimo pastabos ir išvada prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo gali nurodyti, kad pildomas patikros lapo priedas, kuriame pateikiamos visos tikrinimo pastabos ir išvada. Priedo lapo viršuje turi būti nurodytas patikros lapo pavadinimas. Patikros lapo priedą pasirašo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo.

______________

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašo

6 priedas

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO PATIKROS LAPAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo objektas prekės / paslaugos / darbai

Pirkimo būdo pavadinimas

Numatoma pirkimo vertė

 

Eil. Nr.

TIKRINIMO OBJEKTAS

VERTINIMAS

Taip / Ne /

Netaikoma

1.

Sutarties projektas buvo parengtas ir pateiktas tiekėjams kartu su kitais pirkimo dokumentais.

 

2.

Rengiamo sutarties projekto sąlygos atitinka visas pirkimo dokumentuose ir laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nustatytas pirkimo sąlygas.

 

3.

Rengiamame sutarties projekte nustatyta:

 

3.1.

sutarties šalių teisės ir pareigos;

 

3.2.

perkamos prekės, paslaugos ar darbai, tikslūs jų kiekiai (jeigu įmanoma);

 

3.3.

kaina;

 

3.4.

kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21:

 

3.4.1.

nustatyta, kad sutarties kaina ar įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojami;