Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-1424 2016-11-15
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS Administracijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLATINIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJŲ SUDARYMO, ĮGALIOJIMŲ  SUTEIKIMO IR REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2016 m.  lapkričio 15 d. Nr. A-1424

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-73 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“:

            1. T v i r t i n u  Nuolatinių viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamentą (toliau – Reglamentas) (pridedama).

            2. S u d a r a u  šias Nuolatines viešųjų pirkimų komisijas:

            2.1. Savivaldybės pastatų, statinių bei įrenginių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekėms ir paslaugoms pirkti:

            Pirmininkas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

            Pirmininko pavaduotojas – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

            Sekretorė – Birutė Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

            Nariai:

            Anicetas Vainoras, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

            Egidijus Petrauskas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

            Inga Genutienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

            Vaidotas Smirnovas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

            2.2. prekėms, paslaugoms ir darbams, susijusiems su aplinkosauga, pirkti:

            Pirmininkas – Vaidotas Smirnovas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

            Pirmininko pavaduotoja – Orinta Kazėnienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

            Sekretorė – Simona Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

            Nariai:

            Birutė Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė,

            Rasa Nutautė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė, 

            Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas;

            2.3. hidrotechninių ir melioracijos statinių, rekonstrukcijos, remonto darbams ir su jais susijusioms prekėms ir paslaugoms pirkti:

            Pirmininkė – Emilija Rimeikienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

            Pirmininko pavaduotojas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

            Sekretorė – Birutė Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

            Nariai:

            Aldona Dominauskienė, Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vyriausioji specialistė,

            Inga Genutienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

            Vaidotas Smirnovas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

            Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas;

            2.4. organizacinei, kompiuterinei ir programinei įrangai pirkti:

            Pirmininkas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

            Pirmininko pavaduotojas – Arvydas Kupstys, Informacinių technologijų skyriaus informacinių sistemų specialistas.

            Sekretorius – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

            Nariai:

            Inga Genutienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

            Vaidotas Smirnovas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

            2.5. socialinės paskirties paslaugoms ir prekėms pirkti:

            Pirmininkė –  Silva Timinskienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

            Pirmininko pavaduotojas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

            Sekretorė – Birutė Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

            Nariai:

            Aldona Šidlauskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė,

            Vaidotas Smirnovas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

            Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas,

            Simona Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;

            2.6. teritorijų planavimo dokumentų, žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugoms pirkti:

            Pirmininkė – Sniegena Breikštienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vyriausioji specialistė.

            Pirmininko pavaduotojas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

            Sekretorius – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

            Nariai:

            Audronė Kuizinienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė,

            Vaidotas Smirnovas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

            2.7. Savivaldybės administracijos poreikiams skirtoms prekėms bei paslaugoms pirkti:

            Pirmininkas – Vaidotas Smirnovas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

            Pirmininko pavaduotojas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

            Sekretorius – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

            Nariai:

            Audrius Dešrius, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas,

            Inga Genutienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

            Mindaugas Jasulevičius, Ūkio ir transporto skyriaus specialistas;

            2.8. prekėms, paslaugoms ir darbams, susijusiems su kultūros paveldo objektų tvarkymu, pirkti:

            Pirmininkas – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

            Pirmininko pavaduotojas – Vaidotas Smirnovas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

            Sekretorė – Simona Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

            Nariai:

            Audronė Kuizinienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

            Vaidotas Smirnovas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

            Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas,

            Vytautas Kirkutis, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vyriausiasis specialistas.

            3. S u t e i k i u įgaliojimus komisijoms:

            3.1. sudarytai šio įsakymo 2.1 papunkčiu, pirkti statinių bei įrenginių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus ir su jais susijusias prekes ir paslaugas, jeigu tai nepriskirta kitų veikiančių viešųjų pirkimų komisijų veiklų sričiai;

            3.2. sudarytai šio įsakymo 2.2 papunkčiu, pirkti prekes, paslaugas ir darbus, susijusius su aplinkosauga, bei asbesto gaminių atliekų iš Šiaulių rajono gyventojų priėmimo šalinti paslaugas,  jeigu tai nepriskirta kitų veikiančių viešųjų pirkimų komisijų veiklų sričiai;

            3.3. sudarytai šio įsakymo 2.3 papunkčiu, pirkti hidrotechninių ir melioracijos statinių, rekonstrukcijos, remonto darbus ir su jais susijusias prekes ir paslaugas, jeigu tai nepriskirta kitų veikiančių viešųjų pirkimų komisijų veiklų sričiai;

            3.4. sudarytai šio įsakymo 2.4 papunkčiu, pirkti organizacinę, kompiuterinę ir programinę įrangą, jeigu tai nepriskirta kitų veikiančių viešųjų pirkimų komisijų veiklų sričiai;

            3.5. sudarytai šio įsakymo 2.5 papunkčiu, pirkti socialinės paskirties paslaugas ir prekes, jeigu  tai  nepriskirta kitų veikiančių viešųjų pirkimų komisijų veiklų sričiai;

            3.6. sudarytai šio įsakymo 2.6 papunkčiu, pirkti teritorijų planavimo dokumentų, žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugas, jeigu tai nepriskirta kitų veikiančių viešųjų pirkimų komisijų veiklų sričiai;

            3.7. sudarytai šio įsakymo 2.7 papunkčiu, pirkti Savivaldybės administracijos poreikiams skirtas prekes bei paslaugas, jeigu tai nepriskirta kitų veikiančių viešųjų pirkimų komisijų veiklų sričiai;

            3.8. sudarytai šio įsakymo 2.8 papunkčiu, pirkti kultūros paveldo objektų tvarkymui skirtas prekes, paslaugas bei darbus jeigu tai nepriskirta kitų veikiančių viešųjų pirkimų komisijų veiklų sričiai;

            3.9. kviesti dalyvauti komisijos darbe, o gavus kvietimą įpareigoju dalyvauti komisijos darbe Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojus pagal jų kompetenciją, nesuteikiant komisijos nario teisių.

            4. Į p a r e i g o j u Nuolatines viešųjų pirkimų komisijas organizuoti viešuosius pirkimus vadovaujantis Reglamentu.

            5. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. A-882 „Dėl nuolatinių viešojo pirkimo komisijų sudarymo, įgaliojimų suteikimo ir reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Gipoldas Karklelis

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. lapkričio 15  d.

įsakymu Nr. A-1424

 

NUOLATINIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Nuolatinių viešųjų pirkimų komisijų paskirtis (toliau – Komisija) – vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras, organizuoti ir atlikti prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

            2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos tiesiogiai taikomais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kitais pirkimus reglamentuojančiais vidaus dokumentais ir šiuo reglamentu.

            3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.

            4. Komisija veikia Administracijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija vykdo tik raštiškas Administracijos direktoriaus užduotis. Komisija turi teisę atsisakyti vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams prieštaraujančius pavedimus.

            5. Komisija yra atskaitinga Administracijos direktoriui.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

            6. Komisija, gavusi Administracijos direktoriaus įgaliojimus, atlieka šiuos veiksmus:

            6.1. parenka pirkimų būdus;

            6.2. atviro, riboto, supaprastinto atviro ar supaprastinto riboto konkursų sąlygas (pirkimų dokumentus) teikia patvirtinti Administracijos direktoriui, o atliekant pirkimą kitais būdais, pirkimo sąlygas (pirkimų dokumentus) tvirtina Komisijos pirmininkas;

            6.3. rengia pirkimų skelbimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba);

            6.4. atliekant pirkimus neskelbiamų derybų būdu arba vykdant supaprastintus pirkimus, apie kuriuos perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir pasitvirtintas Taisykles gali neskelbti, tvirtina tiekėjus ir pakviečia juos dalyvauti pirkimuose;

            6.5. nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų (projekto konkurso, supaprastinto projekto konkurso atveju – projektų) pateikimo terminus;

            6.6. nustatyta tvarka pateikia pirkimo dokumentus tiekėjams ir (ar) skelbia juos viešai;

            6.7. teikia tiekėjams pirkimų dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus, perduoda pranešimus tiekėjams;

            6.8. esant poreikiui rengia susitikimus su tiekėjais;

            6.9. atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą;

            6.10. tikrina dalyvių ar kandidatų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio dalyvio ar kandidato kvalifikacinių duomenų arba tikrina dalyvio ar kandidato, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, jei prašoma pateikti pirkimų dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Apie priimtą sprendimą praneša dalyviui ar kandidatui;

            6.11. nustato, ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimas atitinka pirkimų dokumentuose nustatytus reikalavimus;

            6.12. atliekant pirkimus riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo būdu ir Taisyklėse numatytais supaprastintų pirkimų atvejais, atlieka dalyvių ar kandidatų kvalifikacinę atranką;

            6.13. vykdant pirkimus skelbiamų ar neskelbiamų derybų, kitais Taisyklėse numatytais pirkimų atvejais, derasi su dalyviu dėl pasiūlymų sąlygų, siekdama geriausio rezultato. Vykdant pirkimus konkurencinio dialogo būdu, veda dialogą su atrinktais dalyviais, siekdama atrinkti vieną ar keletą reikalavimus atitinkančių sprendinių;

            6.14. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus, priima sprendimą ir praneša apie jį dalyviams;

            6.15. nustato pasiūlymų eilę, priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir atidėjimo terminą;

            6.16. dalyvių reikalavimu supažindina juos su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią;

            6.17. stabdo pirkimų procedūras, kol išnagrinės tiekėjų pretenzijas ir priims sprendimus;

            6.18. išnagrinėjusi pretenziją, priimtą sprendimą teikia Administracijos direktoriui; 

            6.19. gavusi Tarnybos įpareigojimą ar sutikimą, nutraukia pirkimų procedūras;

            6.20. protokoluoja posėdžius;

            6.21. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimų procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

            7. Komisija, vykdydama jai pavestas užduotis, turi teisę:

            7.1. gauti iš Administracijos informaciją apie reikalingų nupirkti prekių, paslaugų techninius, estetinius, funkcinius ir kokybės reikalavimus, prekių kiekį, teiktinų su prekėmis susijusių paslaugų pobūdį, paslaugų apimtis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo terminus (įskaitant numatomus pratęsimus), eksploatavimo išlaidas bei kitas pirkimo objektui keliamas sąlygas. Taip pat gauti iš Administracijos tiekėjo kompetencijai keliamų, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, būtinų reikalavimų ir juos patvirtinančių dokumentų sąrašus, lėšų, skirtų konkrečių prekių, paslaugų pirkimui, sumą, šio pirkimo poreikio pagrindimą ir visą kitą informaciją, reikalingą pirkimui organizuoti ir vykdyti;

            7.2. prašyti, kad dalyviai ar kandidatai paaiškintų savo pasiūlymus, patikslintų duomenis apie savo kvalifikaciją;

            7.3. prašyti, kad dalyviai ar kandidatai pratęstų savo pasiūlymų galiojimo terminą;

            7.4. Administracijos direktoriaus sutikimu kviesti ekspertus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių, dalyvių pateiktiems pasiūlymams nagrinėti.

            8. Komisija turi kitų Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų teisių.

            9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

            9.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas ir Administracijos direktoriaus nustatytas užduotis;

            9.2. vykdydama užduotis, laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

            10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teisės tretiesiems asmenims, išskyrus jos pakviestus ekspertus, Tarnybos atstovus, Administracijos direktorių, jo įgaliotus asmenis, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus asmenis ir institucijas, taip pat viešuosius juridinius asmenis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgaliotus administruoti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą, teikti jokios informacijos, susijusios su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Komisija negali tretiesiems asmenims atskleisti Administracijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

            11. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik prieš tai  pasirašęs nešališkumo deklaraciją (1 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas).

            12. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius, o jam nedalyvaujant − vienas iš Komisijos narių, paskirtas Komisijos pirmininko.

            13. Komisijos sekretorius atsakingas už informacijos ir atsakymų tiekėjams teikimą.

            14. Visi Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos narys, esantis darbe, bet dėl svarbios priežasties negalintis dalyvauti posėdyje, privalo iš anksto apie tai pranešti Komisijos pirmininkui.

            15. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

            16. Balsavimo metu Komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo priėmimo, o turi aiškiai išreikšti savo poziciją svarstomu klausimu. Jei Komisijos narys negali priimti sprendimo dėl informacijos ar laiko stokos, jis turėtų prašyti nukelti Komisijos posėdžio datą ir kreiptis dėl papildomos informacijos ir paaiškinimų suteikimo į kitus Komisijos narius ar ekspertus.

            17. Komisija sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

            18. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, jį pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininko pavaduotojas pavaduodamas Komisijos pirmininką turi tas pačias teises ir pareigas, kaip Komisijos pirmininkas.

            19. Jeigu posėdyje negali dalyvauti Komisijos pirmininkas ir Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisija priima sprendimą išsirinkti pirmininkaujantį posėdžiui asmenį iš savo narių arba kreiptis į Administracijos direktorių, kad būtų paskirtas pavaduojantis pirmininką Komisijos narys.

            20. Komisijos posėdžio eiga ir sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi Komisijos narių pasisakymai, atskirosios nuomonės (kai jos pareiškiamos), pateikiami paaiškinimai, Komisijos priimti sprendimai, sprendimų motyvai (pagrindai ir argumentai), balsavimo rezultatai, įvardinant kiekvieno Komisijos nario sprendimą (už arba prieš) svarstomu klausimu. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            21. Komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Už Komisijos veiklą atsako Administracijos direktorius.

            22. Komisijos veikla pasibaigia Administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl jos išformavimo.

 

 

_______________

 

 

 

 


Nuolatinių viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento

1 priedas

 

(Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos pirmininko, nario, eksperto

nešališkumo deklaracijos forma)

 

Šiaulių rajono SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

 

(vardas ir pavardė, pareigos )

 

NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO, EKSPERTO

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20____ m. _________________ d.

Šiauliai

 

 

Būdamas Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos                                                             

                                                                          (komisijos visas pavadinimas)

_______________________________________(toliau – Komisijos)_______________________

    (pirmininku, nariu, ekspertu)

patvirtinu, kad esu susipažinęs su etišką elgesį viešuosiuose pirkimuose reglamentuojančiais teisės aktais ir pasižadu:


1.   Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti Komisijos                                                                      pareigas;

(pirmininko, nario, eksperto)


2.   Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:


2.1.  pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;


2.2.  aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:


2.2.1.   esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;


2.2.2.   turiu (-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;


2.2.3.   gaunu (-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;


2.3.  dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas raštu pranešti apie tai Savivaldybės administracijos direktoriui ir nusišalinti.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

 

 

(Parašas)                                                      (Vardas, pavardė)

 

Nuolatinių viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento

2 priedas

 

(Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos pirmininko, nario ar eksperto

konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

Šiaulių rajono SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

 

(vardas ir pavardė, pareigos )

 

NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO AR EKSPERTO

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20____ m. _________________ d.

Šiauliai

 

 

Būdamas Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos                                                             

                                                                           (komisijos visas pavadinimas)

_______________________________________(toliau – Komisijos)_______________________,

 (pirmininku, nariu, ekspertu)


1. Pasižadu:


1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos pirmininku, nariu ar ekspertu;


1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;


1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.


2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.


3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:


3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;


3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;


3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.


4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

 

 

(Parašas)                                                      (Vardas, pavardė)

 Į pradžią