Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-254 2016-09-06
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RENGTI IR  ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KOMPLEKSINIS KURŠĖNŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENAMŲJŲ KVARTALŲ SUTVARKYMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO

 

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. T-254

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-841 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į atsižvelgdama į  2015 m. liepos 9 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-193 ,,Dėl pritarimo 2014-2020 m. Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui ir šios programos bendrajam finansavimui“, 2016 m. gegužės 4 d. Investicijų projektų koordinavimo komiteto Nr. IPKK-6 protokolinį sprendimą bei siekdama laiku ir tinkamai pasirengti teikti paraišką pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija dalyvautų pareiškėjo teisėmis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonėje „Miestų kompleksinė plėtra“, rengiant ir įgyvendinant projektą „Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas“ (toliau – Projektas).

2.  Skirti lėšas Projektui įgyvendinti iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto:

2.1. ne mažiau nei 7,5 procento šiam Projektui įgyvendinti visų tinkamų finansuoti išlaidų privalomo indėlio forma bei 100 procentų netinkamų finansuoti Projekto išlaidų;

2.2. viršijančias Projekto biudžetą, įskaitant tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia Projekto finansavimas, pagal įvykusių viešųjų pirkimų procedūrų rezultatus.

3. Užtikrinti Projekto investicijų tęstinumą ne mažiau kaip 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos.

4. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį pasirašyti su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

 

Į pradžią