Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-91 2016-03-31
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Gruzdžių komunalinio ūkio UAB


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2016 m.  kovo 31 d. Nr. T-91

Šiauliai

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-208 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 36 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-91

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

           

Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau – Antikorupcijos komisija) paskirtis – vykdyti Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, priežastis ir pasekmes, skatinti savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityse, skatinti švietimo, sveikatos įstaigų dalyvavimą korupcijos prevencijos srityje.

Antikorupcijos komisija sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T- 208 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015–2019 metų kadencijos įgaliojimų laikui.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio redakcijai, Antikorupcijos komisijos nariais gali būti ir gyvenamųjų bendruomenių ir bendruomenių organizacijų atstovai.

Antikorupcijos komisija sudaryta iš 10 narių: 6 Savivaldybės tarybos narių, 1 Savivaldybės administracijos tarnautojo ir 3 gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovų – seniūnaičių. Antikorupcijos komisijos pirmininku paskirtas Alfredas Jonuška, pirmininku dirbęs ir praėjusią kadenciją. Pirmininko pavaduotojas – Martynas Rusteika.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu T-208 patvirtinti nauji Antikorupcijos komisijos nuostatai, reglamentuoti komisijos uždaviniai, funkcijos ir teisės. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-48 Antikorupcijos komisijos nuostatai papildyti informacija apie galimybę pateikti pranešimus Pasitikėjimo telefonu ir Pasitikėjimo dėžutėje, kad teikiami pranešimai bus fiksuojami, kokiais būdais ir tikslais tai bus daroma.

Antikorupcijos komisijos posėdyje rugpjūčio mėnesį aptarta Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planas  ir nuspręsta teikti svarstyti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai.  Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-266 minėta programa patvirtinta.

2015 m. buvo teikti pasiūlymai dėl Antikorupcijos komisijos veiklos organizavimo ir darbo gerinimo, korupcijos prevencijos sklaidos organizavimo.

Savivaldybėje kartu su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba organizuoti 2 seminarai: seminaras ,,Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas savivaldybėse“, skirtas specialistams,  atsakingiems už korupcijos prevencijos organizavimą savivaldybėse, ir seminaras-diskusija ,,Korupcija ir jos prevencija vietos savivaldoje“, skirtas savivaldybių administracijų direktoriams ir jų pavaduotojams.

Pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną, kuri skirta atkreipti dėmesį į korupcijos apraiškas ir paskatinti gyventojus užkirsti jai kelią, dalyvauta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos kartu su Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedra organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje ,,Jaunimo antikorupcinis ugdymas: patirtys ir naujos galimybės“.

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų pageidautomis temomis, parengta Korupcijos prevencijos mokymų poreikio lentelė.

Antikorupcijos komisija Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainės www.siauliuraj.lt nuorodoje ,,Korupcijos prevencija“ skelbė Antikorupcijos komisijos sudėtį, komisijos nuostatus, Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programą ir šios programos įgyvendinimo priemonių planą, kitą aktualią informaciją. Be to, nurodė informaciją, į ką kreiptis norint pranešti apie korupciją. Tokiu būdu Antikorupcijos komisija užtikrino, kad Savivaldybės interesantai turėtų galimybę pranešti apie esamus ar galimus korupcinius pažeidimus.

Antikorupcijos komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planu, Antikorupcijos komisijos nuostatais, kitais teisės aktais.

 

 

________________________

 

 

 

Į pradžią