Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-22 2016-03-29
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


                                                                    

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ rajono savivaldybės MERAS

 

potvarkis

DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo         d. Nr. M-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“, 32 ir 33 punktais:

1. T v i r t i n u Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad asmenys, nurodyti potvarkio 1 punkte, apie kiekvieną deklaracijos pateikimą ir patikslinimą elektroniniu paštu eugenija.kancauskaite@siauliuraj.lt praneša savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotai Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei Eugenijai Kančauskaitei.

            3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės mero 2012 m. vasario 2 d. potvarkį Nr. M-2(2.5) „Dėl valstybės politikų, išrinktų į Savivaldybės tarybą, ir privalančių deklaruoti privačius interesus sąrašo sudarymo ir pavedimo administracijos direktoriui“.

            Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Bendrųjų reikalų skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Eugenija Kančauskaitė

2016-03-18

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės mero

2016 m. kovo       d. potvarkiu Nr. M-

 

 

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės meras

Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėjas

 

 

________________________


                                                              Laikinas Nr.                                                                                                                                2016 m. kovo       d.

                                                                            Nr. M                                 

 

MERO POTVARKIO

INFORMACINIS LAPAS

 

DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Skyriaus, padalinio, seniūnijos, įstaigos, įmonės, organizacijos

pavadinimas ir adresas

Egz. sk. popier.

LR Vyriausybės atstovui

 

Supažindinti per Dokumentų valdymo sistemą @vilys mero patarėją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė                                                             Eugenija Kančauskaitė

 

 

Potvarkis publikuojamas Savivaldybės interneto svetainėje

 

 

 

Į pradžią