Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-4 2016-02-18
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Projektas

herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL 2016 METŲ  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 18 d. Nr. T-4

Šiauliai

 

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2016  metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi,  Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

            1. Patvirtinti pridedamus:

            1.1. 2016 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą: 30025876 eurus pajamų, 30474027,84 eurus asignavimų. Asignavimai viršija pajamas  448151,84 eurais.

            1.2. 2016 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš skolintų lėšų 340840 eurus, nepanaudotos skolintos lėšos pagal pasirašytas su bankais paskolų sutartis.

            1.3. 2016 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto valstybės perduotoms  funkcijoms atlikti asignavimus;

            1.4. 2016 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus pagal valstybės funkcijas;

            1.5. Apyvartinių lėšų likutį 2016 m. sausio 1 d. (2015 m. nepanaudotos tikslinės lėšos);

            1.6. Apyvartinių lėšų likutį 2016 m. sausio 1 d. (2015 m. nepanaudotos biudžeto lėšos);

            1.7. 2016 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus Valstybės  investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms.

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2016 m. išlaidų sąmatas  numatyti reikiamų asignavimų dalį 2015 m. gruodžio 31d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

3. Įpareigoti asignavimų valdytojus, kad 2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2016 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Antanas Bezaras

Dokumento priedai:
T-4 - DĖL 2016 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Į pradžią