Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-717 2014-06-27
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio   27    d. Nr. A-717

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“,

            t v i r t i n u Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą (pridedama).  

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Kęstutis Lukšas

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                    direktoriaus 2014 m. birželio  27   d.

                                                                                    įsakymu Nr. A-717

 

2019 m. rugsėjo 25 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1358 redakcija

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje (toliau  – Savivaldybės administracija) tvarkos aprašas (toliau  – Tvarkos aprašas) nustato Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais atliekamo norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarką Savivaldybės administracijoje.

2. Savivaldybės institucijų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, (toliau  –  vertintojas), kurio pareigybės aprašyme nustatyta ši funkcija.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Teisės akto projektas  – Savivaldybės institucijų norminis teisės akto projektas, kuriame numatoma reglamentuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

3.2. Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas  – norminių teisės aktų  projektų vertinimas, siekiant nustatyti numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

3.3. Teisės akto projekto rengėjas – teisės akto projektą parengęs subjektas (valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar darbo grupė).

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

            4. Teisės akto rengėjas DVS „@vilys“ prie rengiamo teisės akto projekto įsega antikorupcinio vertinimo pažymą (dokumento tipas – „priedas“) ir perduoda „derinti“ vertintojui, kad  atliktų teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą.

            5. Vertintojas, atlikdamas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, analizuoja jo turinį, vertina jį pagal teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje, kurios forma pateikta Tvarkos aprašo priede, nurodytus antikorupcinio vertinimo kriterijus, prognozuoja, kaip teisės akto projekto nuostatos gali sudaryti sąlygas atsirasti ar plisti korupcijai.

6. Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas per 5 darbo dienas nuo dokumento DVS „@vilys“ gavimo dienos.

            7. Jei teisės akto projektas yra didelės apimties, teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas gali būti pratęstas 2 darbo dienas. Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo terminas Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimu gali būti pratęsiamas ilgesniam laikotarpiui, kai vertintojas yra  laikinai nedarbingas, suteiktos atostogos, išvyksta į tarnybinę komandiruotę, negaunama informacijos, reikalingos teisės akto projekto antikorupciniam vertinimui atlikti.

8. Vertintojas, atlikdamas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą:

8.1. atsižvelgia į esamą teisinį reguliavimą ir visuomeninius santykius reguliuojamoje srityje;

8.2. prognozuoja, kokią įtaką teisės akto projektas turės visuomeniniams santykiams korupcijos prevencijos požiūriu;

8.3. atsižvelgia į teisės sistemą ir kitų teisės aktų nuostatas;

8.4. įvertina, ar teisės akto projekto nuostatos dera su atitinkamą sritį reglamentuojančiais teisės aktais ir (ar) juos konkretina;

8.5. atsižvelgia į tai, ar teisės akto projektas nustato subjektų, kurių veikla reglamentuojama, teises ir pareigas, apibrėžia jų kompetenciją;

8.6. kiek įmanoma, detaliau analizuoja teisės akto  projekto parengimo priežastis;

8.7. vertina, ar teisės akto projektas nustato kontroliuojantį subjektą, apibrėžia jo kontrolės formas, nustato, ar kontroliuojantis ir teises suteikiantis subjektas yra tas pats asmuo;

8.8. prireikus konsultuojasi su teisės akto projekto rengėjais, kitais specialistais.

 

III SKYRIUS

TEISĖS AKTO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS

RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

9. Atlikęs teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nustatęs teisės akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu, vertintojas derinimo metu užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą.

10. Teisės akto projekto rengėjas per 5 darbo dienas, įvertinęs vertintojo nustatytus vertinto teisės akto projekto trūkumus antikorupciniu požiūriu, redaguoja (parengia) DVS  „@vilys“ teisės akto projektą pagal vertintojo pastabas ir pasiūlymus ir (arba) atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pateikia savo argumentus dėl vertintojo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, su kuriais nesutinka,  ir redaguotą projektą naujai derina su vertintoju.

11. Derinimo metu vertintojas atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pažymi, ar teisės akto projekto rengėjo pataisų pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti. Nuostatas, kurių pataisymų, vertintojo nuomone, nepakanka, ir konkrečius jų vertinimo kriterijus vertintojas išvardija teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos preambulėje.

12. Vertintojo ir teisės akto projekto rengėjo užpildyta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, kartu su teisės akto projektu pateikiama Savivaldybės administracijos direktoriui ar Savivaldybės tarybai.

13. Jeigu teisės akto projektas teikiamas Savivaldybės tarybai, teisės aktų projektas (su pridėta antikorupcinio vertinimo pažyma) turi būti vizuotas Savivaldybės administracijos direktoriaus.

14. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje.

 

IV SKYRIUS

PAKARTOTINIS VERTINIMAS

 

15. Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus  iniciatyva, Korupcijos prevencijos komisijos ar Savivaldybės tarybos nario teikimu gali būti atliekamas teisės akto  projekto pakartotinis antikorupcinis vertinimas, kai teisės akto projekte, kurio antikorupcinis vertinimas jau buvo atliktas, yra padaroma esminių pakeitimų.

16. Vertintojas, pakartotinai vertindamas teisės aktų projektus, vertinimą atlieka šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, taip pat vertina, ar teisės akto projektas pakeistas atsižvelgiant į vertintojo antikorupcinio vertinimo pastabas ir pasiūlymus.

17. Jei į pastabas ir pasiūlymus, kurie buvo nurodyti pirminėje antikorupcinio vertinimo pažymoje, nebuvo atsižvelgta, vertintojas apie tai gali pažymėti antikorupcinio vertinimo išvadoje, pakartotinai atlikęs antikorupcinį vertinimą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Jei atliekant antikorupcinį vertinimą kyla šiame Tvarkos apraše nenurodytų klausimų, juos sprendžia Korupcijos prevencijos komisija.

19. Už šio Tvarkos aprašo nuostatų pažeidimą Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės

administracijoje tvarkos aprašo

priedas

 

(Pažymos forma)

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas:

Teisės akto projekto rengėjas:

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos

(nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]:

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo

(nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]:

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

 

 

□ tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

 

 

□ tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

 

 

□ tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

 

 

□ tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

 

 

□ tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

 

 

□ tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

 

 

□ tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

 

 

□ tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

 

 

□ tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

 

 

□ tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

 

 

□ tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

 

 

□ tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

 

 

□ tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

 

 

□ tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

Teisės akto projekto  rengėjas:

 

 

Teisės akto projekto vertintojas:

 

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(parašas) (data)

 

 (parašas) (data)

______________

 

 [1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-1551 - 2014-12-19
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A-717 „DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-1358 - 2019-09-25
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A-717 „DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
Į pradžią