Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-1 2015-01-29
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Projektas

herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL 2015 METŲ  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 29 d. Nr. T-1

Šiauliai

 

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi,  Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

            1. Patvirtinti:

            1.1. 2015 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą: 27093447,80 eurų pajamų, 28776199,80 eurus asignavimų. Asignavimai viršija pajamas 1682752 eurais.

            1.2. 2015 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš skolintų lėšų 1682752 eurus, iš jų: 42752 eurus – nepanaudotos skolintos lėšos pagal pasirašytas su bankais paskolų sutartis, 1640000 eurus – 2015 metais planuojamos imti paskolos.

            1.3. 2015 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto valstybės perduotoms  funkcijoms atlikti asignavimus (pridedama).

            1.4. 2015 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus pagal valstybės funkcijas (pridedama).

            1.5. Nepanaudotų 2014 metų biudžeto lėšų paskirstymą kreditoriniams įsiskolinimams dengti (pridedama).

            1.6. 2015 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus Valstybės  investicijų 2015–2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms.

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2015 m. išlaidų sąmatas  numatyti reikiamų asignavimų dalį 2014 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

3. Įpareigoti asignavimų valdytojus pradelstus įsiskolinimus 2015 m. gruodžio 31 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes sumažėti ne mažiau kaip 10 procentų palyginus su 2015 m. sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu.

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algimantas Gaubas

 

Dokumento priedai:
T-1 - DĖL 2015 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Į pradžią