Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-207 2014-09-18
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-342 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. T-207

Šiauliai

 

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr.03-265 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kuršėnų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 ,,Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, IV skyriumi, Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinamo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose veiklos plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-149 ,,Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose veiklos plano patvirtinimo“, 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba                            n u s p r e n d ž i a:

1.      Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T-342 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kuršėnų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

,,1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Kuršėnų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas be pridėtinės vertės mokesčio:

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams – 2,61 Eur/m³, iš to skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,91 Eur/m³;

            1.1.2. nuotekų surinkimo – 0,74 Eur/m³;

            1.1.3. nuotekų valymo – 0,96 Eur/m³;

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade – 2,61 Eur/m³, iš to skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,91 Eur/m³;

1.2.2. nuotekų surinkimo – 0,74 Eur/m³;

1.2.3. nuotekų valymo – 0,96 Eur/m³;

1.3. pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:

1.3.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui – 0,82 Eur;

1.3.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo – 0,44 Eur butui per mėn.;

            1.4. pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade – 1,31 Eur  namui per mėn.; 

            1.5. pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:

            1.5.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui – 0,86 Eur  namui per mėn.;

            1.5.2. kai nėra centralizuoto nuotekų surinkimo – 0,48 Eur  namui per mėn.;

            1.5.3. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo – 0,39 Eur  namui per mėn.;

            1.6. vidutinę pardavimo kainą abonentams – 1,03 Eur  apskaitos prietaisui per mėn.;

            1.7. nuotekų surinkimo asenizacinėmis mašinomis kainą – 4,78 Eur/m³.“

            2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Algimantas Gaubas

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-342(1.1) - 2010-12-16
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ PATVIRTINIMO
Į pradžią