Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-145(1.1) 2012-05-17
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 17 d. Nr. T-145

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 25 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti oficialų informacinį pranešimą vietinėje spaudoje apie Šiaulių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimą ir visą šio spendimo tekstą Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T-171 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos patvirtinimo“.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algimantas Gaubas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-145

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja sutarčių ir susitarimų (toliau kartu - sutartys), kurių viena iš šalių yra Šiaulių rajono savivaldybė (toliau - Savivaldybė) rengimo, tvirtinimo ir pasirašymo tvarką ir nustato atvejus, kada yra būtinas išankstinis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) pritarimas.

2. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Sutartims taikomas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys sutarčių sudarymą, vykdymą, galiojimą.

3. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais ir taikomas visoms sutarčių, sudaromų Savivaldybės vardu, rūšims.

 

II. SUTARTYS, KURIOMS BŪTINAS IŠANKSTINIS TARYBOS PRITARIMAS

 

4. Iš anksto (prieš sutarčių pasirašymą) Taryba pritaria šių Savivaldybės sutarčių sudarymui:

4.1. dėl Savivaldybės bendradarbiavimo su:

4.1.1. valstybės institucijomis ar įstaigomis;

4.1.2. kitomis Lietuvos Respublikos ar užsienio savivaldybėmis;

4.1.3. kitomis užsienio institucijomis, kitais užsienio juridiniais asmenimis ar tarptautinėmis organizacijomis;

4.2. dėl Savivaldybės jungimosi į savivaldybių sąjungas ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;

4.3. su valstybės institucijomis ar įstaigomis dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nenumatytų valstybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų įgyvendinimo;

4.4. su kitais asmenimis dėl juridinių asmenų steigimo (juridinių asmenų steigimo sutartis);

4.5. dėl administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijų įgyvendinimo perdavimo kitai savivaldybei;

4.6. dėl bendradarbiavimo vykdant bendrus viešuosius pirkimus su valstybės institucijomis ir (arba) kitomis savivaldybėmis;

2019 m. liepos 2 d. šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-199 redakcija

 

4.7. dėl trumpalaikio ar ilgalaikio vidaus ar užsienio kredito, paskolų ėmimo ir teikimo, investicijų, garantijų suteikimo ir laidavimo;

4.8. dėl jungtinės veiklos su valstybės institucijomis ir (arba) kitomis savivaldybėmis (asociacijos sutartims);

4.9. dėl koncesijos;

4.10. dėl partnerystės su privačiais subjektais;

4.11. dėl savivaldybės turto ar savivaldybei perduoto turto naudojimo ir disponavimo juo pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą bei kitus įstatymus, jeigu nėra Tarybos patvirtintų pavyzdinių sutarčių.

2019 m. liepos 2 d. šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-199 redakcija

 

Text Box: 2

4.12. su juridiniu asmeniu, kurio dalininkė yra Savivaldybė, dėl paslaugų vykdymo ir lėšų skyrimo.

2019 m. liepos 2 d. šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-199 redakcija

 

4.13. kitų sutarčių sudarymui, jei Tarybos pritarimas jų pasirašymui yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar įstatymus įgyvendinančius teisės aktus.

 

III. SUTARČIŲ RENGIMAS, TVIRTINIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

5. Sutarties derinimą tarp sutarties šalių vykdo ir sutarčių projektus rengia Savivaldybės administracijos padalinio, su kurio funkcijomis ir kompetencija tiesiogiai susijęs sutarties objektas, valstybės tarnautojas (darbuotojas) arba tam tikslui sudaryta darbo grupė ar komisija (toliau – sutarties rengėjas).

6. Sutarties projektą gali pateikti kita sutarties šalis, su kuria numatoma pasirašyti sutartį. Tokiu atveju taip pat taikomi šiame skyriuje nustatyti reikalavimai.

7. Sudarant sutartis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja atitinkamų sutarčių sudarymą, taip pat užsienio valstybių ar tarptautinės teisės normomis, jeigu sutartis sudaroma su užsienio institucijomis, kitais užsienio juridiniais asmenimis ar tarptautinėmis organizacijomis ir sutartyje numatoma, kad sutarčiai taikomos tarptautinės teisės ar užsienio valstybės teisės normos.

8. Sutartys sudaromos lietuvių kalba. Sutartys su užsienio institucijomis, kitais užsienio juridiniais asmenimis ar tarptautinėmis organizacijomis sudaromos lietuvių kalba ir kita abiem sutarties šalims priimtina kalba.

9. Taisymai ir braukymai sutartyse neleidžiami.

10. Prieš teikiant sutarties projektą svarstyti Tarybai, sutarties projektas kartu su tarybos sprendimo projektu derinami Informacinėje valdymo sistemoje @vilyje Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

11. Savivaldybės vardu sudaromoms sutartims Tarybos pritarimas išreiškiamas konkrečios sutarties projekto patvirtinimu arba sprendimu sudaryti sutartį, pavedant ją pasirašyti ir nustatyti kitas sutarties sąlygas Tarybos įgaliotam asmeniui. Jei joks asmuo nėra įgaliojamas pasirašyti sutartį, tuomet sutartį pasirašo meras arba jo įgaliotas asmuo.

12. Jeigu Savivaldybės vardu sudaromą sutartį sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sutartis sukelia teisines pasekmes Savivaldybei tik tuo atveju, kai Taryba tokią sutartį patvirtina.

13. Šio Aprašo nustatyta tvarka parengtos ir suderintos sutartys teikiamos pasirašyti.

14. Pasirašytos sutartys registruojamos sutarčių registre, kuriame privalo pasirašyti sutarties rengėjas. Sutartyje turi būti įrašytas eilės numeris, kuriuo ji užregistruota sutarčių registre.

15. Draudžiama vykdyti ar perduoti vykdyti nepasirašytas ir neužregistruotas sutartis.

16. Už teisingų duomenų įrašymą sutartyje atsakingas sutarties rengėjas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Sudarytos sutartys saugomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato kitokią tam tikrų sutarčių rūšių sudarymo ir pasirašymo tvarką, taikoma tų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar panaikinamas Tarybos sprendimu.

 

__________________________________________________

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-199 - 2019-07-02
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią