Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2020-06-03
Priėmimo data iki: 2020-07-07
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 57
1. DĖL SUTIKIMO ATSISAKYTI SOLIDARIOJO REIKALAVIMO VIENAM IŠ BENDRASKOLIŲ
2. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 8 D. SPRENIMO NR. T-328 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-120 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ASTIJAUS JASAIČIO GINTARO DIRBINIŲ ĮMONĖS „NAPOLEONAS“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SENOLIŲ NAMAI“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO
6. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS
7. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "KURŠĖNŲ MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA, III ETAPAS" IR PROJEKTO FINANSAVIMO
8. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-144 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
9. DĖL PRITARIMO ĮSTEIGTI 10,5 VAL. DARBO TRUKMĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NAISIŲ SKYRIUJE
10. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
12. DĖL ANTKAINIO NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, TEIKIANČIOSE MAITINIMO PASLAUGAS
13. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
14. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
17. DĖL PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS
18. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ
19. DĖL 2020 METŲ II PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
20. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SU VŠĮ „EIK ART“ SUTARČIAI IR DALYVAVIMO PARTNERIO TEISĖMIS KURIANT MENINĖS DOKUMENTIKOS FILMĄ „STOVINČIOJI ANT TILTO“
21. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „ DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
23. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO IR PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
24. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE" IR DALINIO FINANSAVIMO
26. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
27. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
28. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-215 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-126 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
30. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
31. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
32. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO BEI LIKVIDAVIMO
33. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROJEKTĄ
34. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PROJEKTUS
35. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
36. DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO
37. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
38. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR EKONOMINĖS PLĖTROS, VISUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMO, TURIZMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLUI „PILIETIŠKOS IR KŪRYBINGOS VISUOMENĖS UGDYMAS“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
39. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
40. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-120 ,,DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PATIKĖJIMO TEISE IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJAI
43. DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS, ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PATIKĖJIMO TEISE IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLAI
44. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ DAUGĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
45. DĖL PRITARIMO VŠĮ KURŠĖNŲ LIGONINEI DALYVAUTI ES FONDO INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖJE NR. 08.1.3-CPVA-V-601 „SVEIKO SENĖJIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“
46. DĖL ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJAI
47. DĖL ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ PATIKĖJIMO TEISE IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI
48. DĖL ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PATIKĖJIMO IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLAI
49. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ
50. DĖL PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis