Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4365
1. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO
3. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
4. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINIUS ŽEMĖS SKLYPUS
5. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI KURŠĖNŲ KARATE KLUBUI „DAO“
6. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS MENINIO UGDYMO PLĖTOJIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
8. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI
9. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-120 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
10. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
11. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
12. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PATIKĖJIMO TEISE
13. DĖL SUTIKIMO ATSISAKYTI SOLIDARIOJO REIKALAVIMO VIENAM IŠ BENDRASKOLIŲ
14. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 8 D. SPRENIMO NR. T-328 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-120 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ASTIJAUS JASAIČIO GINTARO DIRBINIŲ ĮMONĖS „NAPOLEONAS“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO
17. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SENOLIŲ NAMAI“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO
18. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS
19. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "KURŠĖNŲ MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA, III ETAPAS" IR PROJEKTO FINANSAVIMO
20. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-144 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL PRITARIMO ĮSTEIGTI 10,5 VAL. DARBO TRUKMĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NAISIŲ SKYRIUJE
22. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
23. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
24. DĖL ANTKAINIO NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, TEIKIANČIOSE MAITINIMO PASLAUGAS
25. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
26. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
27. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
29. DĖL PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS
30. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ
31. DĖL 2020 METŲ II PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
32. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SU VŠĮ „EIK ART“ SUTARČIAI IR DALYVAVIMO PARTNERIO TEISĖMIS KURIANT MENINĖS DOKUMENTIKOS FILMĄ „STOVINČIOJI ANT TILTO“
33. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „ DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
34. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
35. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO IR PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
36. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE" IR DALINIO FINANSAVIMO
38. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
39. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
40. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-215 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-126 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
42. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
43. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
44. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO BEI LIKVIDAVIMO
45. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROJEKTĄ
46. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PROJEKTUS
47. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO
49. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
50. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR EKONOMINĖS PLĖTROS, VISUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMO, TURIZMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLUI „PILIETIŠKOS IR KŪRYBINGOS VISUOMENĖS UGDYMAS“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis