Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4037
1. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 3 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE“ IR DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL PATALPŲ NUOMOS NE KONKURSO BŪDU
4. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖS IR VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSIŠKO ATNAUJINIMO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS TECHNINIS PROJEKTAS (I ETAPAS)“ PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĘ „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“ ĮGYVENDINIMO
5. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A-878 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO DAUGIABUČIAM NAMUI MELIORATORIŲ G. 1A, DRĄSUČIŲ K., KURŠĖNŲ KAIM. SEN., ŠIAULIŲ R.“ PAKEITIMO
6. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. A-1373 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO DAUGIABUČIAM NAMUI SALDUVĖS G. 12, KAIRIAI, ŠIAULIŲ R.“ PAKEITIMO
7. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. A-1054 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO DAUGIABUČIUI NAMUI MIŠKO G. 7, BERŽYNĖS K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ R., PRATĘSIMO“ PAKEITIMO
8. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
9. DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
10. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
12. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,KURŠĖNŲ MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA, III ETAPAS
13. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, ĮSTEIGIMO IR PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI“ PAKEITIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
16. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO
17. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO
18. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
20. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATOS TAIKYMO
21. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-18 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
23. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-151 „DĖL MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
25. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
26. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ 2019–2023 METŲ VEIKLOS STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO
27. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
28. DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
29. DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI ŠAKYNOS SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
30. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. ŠAKYNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
31. DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI KURŠĖNŲ PAVENČIŲ BENDRUOMENĖS BUVEINĘ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME PASTATE
32. DĖL BUTO PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE
33. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO BEI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
34. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
35. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
36. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL KURŠĖNŲ MIESTO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖLŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-161 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
38. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
39. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO
41. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
42. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO“
43. DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO
44. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
45. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-202 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ, DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS, NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
47. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
48. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
49. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO MOKINIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLOSE“ PAKEITIMO
50. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-302 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis